Poradna

Je možné zamezit prodeji pozemku, který je v majetku nadace, do vlastnictví těžební společnosti?

Obec převedla bezúplatně (darem) na nadaci pozemek. Nadace chce nyní daný pozemek prodat těžební společnosti. Máme důvodné podezření, že s pozemkem bude nakládáno neúčelně a způsobem odporujícím účelu nadace. Je možné nějak zamezit tomuto prodeji? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 25. 5. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Obec se může dovolat neplatnosti případného prodeje pozemků. Dále je možné dovolávat se náhrady škody, pokud takovýmto konáním škoda vznikla. Obec může i podat návrh na zrušení nadace s likvidací. Pokud se obec staví k převodu daru příznivě, doporučujeme podat podnět Ministerstvu vnitra ve věci kontroly hospodárného nakládání s majetkem obce.

Neplatnost právního jednání nadace

Nadace musí svůj majetek spravovat v souladu s účelem uvedeným v nadační listině. V případě, že by svůj majetek tímto způsobem nespravovala, je možné dovolávat se neplatnosti takového jednání (1) či náhrady škody způsobené tímto jednáním. (2) Nadace je zároveň povinna, pokud chce prodat majetek nadace uvedený v nadační jistině, jednat v souladu s vůlí osoby, která nadaci dar darovala (3) a musí tak učinit za adekvátní protiplnění. Pokud nadace s takovým majetkem nakládá v rozporu s vůlí toho, kdo jí majetek daroval (ve Vašem případě s vůlí obce), může být požadováno její zrušení. (4) Žádost na zrušení nadace může podat právě obec jakožto dárce pozemku.

Podnět k Ministerstvu vnitra

Pokud by obec neměla zájem prodeji pozemku zabránit, a naopak by ho schvalovala, ačkoliv by prodej odporoval účelu nadace nebo by se toto jednání jevilo jako neúčelné či korupční, je možné podat podnět na kontrolu výkonu samostatné působnosti obce Ministerstvu vnitra. (5)

Poznámky 

(1) § 580 občanského zákoníku
(2) § 2909 či § 2910 občanského zákoníku
(3) § 339 odst. 2 občanského zákoníku
(4) § 377 občanského zákoníku
(5) § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta