Poradna

Musí obec zřídit kanalizaci?

V části naší obce (s asi 7 000 obyvateli) není kanalizace a lidé tam nakládání s odpadními vodami řeší po svém, např. vypouštěním do potoka či příkopů. Má obec zákonnou povinnost zřídit na svém území kanalizaci?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 7. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V hustě zastavěné oblasti, v níž žije alespoň 2000 obyvatel, obec kanalizaci vybudovat musí. Jinak jí hrozí pokuta až 1 000 000,- Kč.

Obec musí vybudovat kanalizaci v aglomeraci

V hustě zastavěných oblastech, kde žije více než 2000 obyvatel (tzv. aglomerace), má obec povinnost vybudovat kanalizaci. Není nutné, aby tento počet obyvatel žil v rámci jedné obce nebo její části, může jít o aglomeraci vzniklou spojením obydlených oblastí více obcí. (1)

Pokud obec kanalizaci nevybuduje, dopouští se přestupku a hrozí jí pokuta až do výše 1 000 000 Kč. (2) Pokud máte dojem, že je část obce bez kanalizace aglomerací, můžete podat podnět České inspekci životního prostředí. Ta situaci zhodnotí a pokud dotčenou oblast posoudí jako aglomeraci, uloží obci pokutu.

Vypouštění do potoka je zakázáno

Bez ohledu na to, zda obec porušuje zákon nevybudováním kanalizace, zakazuje zákon i vypouštět odpadní vody do potoka či příkopů bez povolení. (3) Lidé, kteří žijí v oblastech bez kanalizace, mají povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod - buď zbudováním bezodtokové žumpy a zajištěním jejího pravidelného vyvážení, nebo zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod.

Zatímco stavba bezodtokové jímky (žumpy) vyžaduje pouze povolení stavebního úřadu, výstavbu domovní čističky odpadních vod povoluje vodoprávní úřad a její provozovatel musí disponovat i povolením o vypouštění odpadních vod.

Pokud obyvatelé obce nezákonně nakládají s odpadními vodami (tedy např. vypouští odpadní vody bez povolení do potoka), dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do výše 100 000 Kč. (4)

Poznámky

(1) Tato povinnost vyplývá z čl. II odst. 6 závěrečných a přechodných ustanovení zavedených novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: „Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování ..“ Toto ustanovení přitom bylo zavedeno na základě směrnice č. 91/271/EHS, která váže povinnost vybudovat kanalizaci nikoli na obce o velikosti nad 2000 obyvatel, ale na aglomerace, tedy zastavěné oblasti bez ohledu na hranice obce. Je tedy třeba chápat ustanovení zákona ve smyslu směrnice.
(2) Ustanovení § 125j a 125l odst. 7 vodního zákona.
(3) Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
(4) Ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c) vodního zákona.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty