Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Povinnost policie řešit černou skládku

Obracejí se na nás jako na obecní zastupitelstvo občané, hlásí černé skládky, zastupitelé ani obecní úřad však nemohou s věcí nic dělat. Nemají pravomoc požadovat po původcích předložení občanského průkazu, nemohou je nijak potrestat. Policie s námi odmítá spolpracovat, podle jejího názoru si tuto problematiku má obec řešit sama. Má policie (např. podle správního řádu) povinnost spolupracovat s obcí na řešení přestupků?

Tento dotaz byl vyřešen dne 4. 5. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Tato otázka je hodně diskutabilní a vzhledem k nové úpravě policejní problematiky i poněkud složitější. Bohužel neuvádíte, zda Vaše obec zřizuje obecní policii (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto možnost máte), protože pak by byla situace zcela jasná, poněvadž v povinnostech obecní policie je dohlížet nad veřejným pořádkem (zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii).

Budu proto předpokládat, že obecní policii nezřizujete, tím pádem by měla nad veřejným pořádkem dohlížet policie ČR.

§ 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:
Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

Nově je v tomto zákoně upravena spolupráce obce a Policie ČR v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (koordinační dohody), pro jistotu uvádím níže v plném znění. Koordinační dohody jsou uzavírány bez ohledu na skutečnost, zda obec má či nemá zřízenou obecní policii. Dohoda nijak nezbavuje Policii ČR odpovědnosti, kterou má ze zákona.

§ 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

Spolupráce s obcemi

(1) Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

(2) Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

(3) Koordinační dohoda obsahuje zejména
a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci,
b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci,
c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci,
d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c),
e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování případných zjištěných nedostatků,
f) dobu, na kterou je uzavírána,
g) poskytování finančních prostředků.

Přikládám rovněž znění správního řádu, který se zabývá problematikou součinnosti obce a policie ČR:

§ 135 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu

Hrozí-li, že se někdo pokusí ztížit nebo zmařit provedení úkonu správního orgánu, nebo hrozí-li nebezpečí osobám nebo majetku, může správní orgán požádat Policii České republiky o součinnost jejích příslušníků při provádění svého úkonu.
Oba zákony na první pohled nedefinují přímo povinnost Policie ČR podílet se na zajišťování veřejného pořádku obce, ale zároveň jí nedávají oprávnění odmítnout žádost o pomoc. Pro jistotu ještě uvádím znění §103 ze zákona o obcích, kde můžete využít pravomoc starosty obce.

§ 103 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích:

Starosta

a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li     zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 34)
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Závěrem bych tedy shrnula Vaše možnosti. Nejlepším řešením by bylo zřízení vlastní obecní policie, pokud to není ve Vašich možnostech, naskýtá se zde příležitost uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí (dle zákona č.128/2000Sb., o obcích, §3a), na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly na území Vaší obce. Dalším řešením je požádat o pomoc Policii ČR, která má dle zákona povinnost chránit veřejný pořádek (ovšem neprovádí-li jiný úkon – viz níže).

§ 10 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

Policista nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření, jestliže

a) provádí jiný úkon, zejména
    1. plní úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky nebo podpůrné operativně pátrací prostředky,
    2. pronásleduje pachatele trestného činu,
    3. zakročuje pod jednotným velením,
    4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí,
    5. plní úkol, při němž používá výbušniny nebo výbušné předměty,
    6. zajišťuje bezpečnost chráněných objektů, prostorů nebo osob,
    7. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo podpůrného operativně pátracího prostředku, nebo
    8. získává poznatky ze zájmového prostředí podle § 70,
    jehož přerušení nebo nedokončení by mělo zřejmě závažnější následky než nesplnění těchto povinností,
b) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků anebo jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení úkonu anebo jiného opatření by bylo ohroženo,
c) k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo
d) je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty