Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

EIA na pozemní komunikace

Musí se provést EIA (aspoň zjišťovací řízení) na klasickou silnici spojující dvě sousední obce?

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

K Vašemu dotazu ohledně povinnosti provést zjišťovací řízení (posuzování vlivů) podle zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA), v případě pozemní komunikace spojující 2 vesnice mohu uvést následující. 

Podle § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou pozemní komunikace dopravní cesty určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Dělí se na tyto kategorie:
a) dálnice,
b) silnice,
c) místní komunikace,
d) účelová komunikace[1].

Ustanovení § 4 až 7 zákona o pozemních komunikacích (a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.) se blíže věnují definici jednotlivých kategorií silnic.

Podle § 5 jsou silnice veřejně přístupné pozemní komunikace určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Podle svého určení a dopravního významu se rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Podle § 6 jsou místní komunikace veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení se rozdělují do těchto tříd:
a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,
b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace (tj. podle vyhlášky umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel)
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz (tj. podle vyhlášky se jedná o samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.)

Všechny silnice a místní komunikace I. a II. třídy vyžadují alespoň zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA).

Podle zákona EIA může totiž stavba silnice spadat

  • buď do kategorie I přílohy č. 1, jako záměr, který vždy povinně podléhá posuzování vlivů, a to v případě, že by se jednalo o
    novostavbu, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic (bod 9.3 kategorie I) nebo
    novostavbu, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek   stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních   pruzích, o délce 10 km a více (bod 9.4 kategorie I)
  • nebo do kategorie II přílohy č. 1 jako záměr, u kterého je povinně prováděno zjišťovací řízení. V tomto zjišťovacím řízení se pak stanoví, zda bude záměr podléhat posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne.
    Toto se týká novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I; bod 9.1. kategorie II).
  • nebo se může jednat o silnici, která ze zákona nepodléhá ani zjišťovacímu řízení.

Na základě § 10 zákona EIA je stanovisko EIA odborným podkladem pro vydání územního rozhodnutí a bez tohoto stanoviska nelze územní rozhodnutí vydat. Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona EIA podléhají závěry uvedené v kategorii II, příloze č. 1 k tomuto zákonu povinně zjišťovacímu řízení, ve kterém se teprve rozhodne, zda bude provedeno posuzování vlivů na životní prostředí – a tedy i vydáno stanovisko EIA – či ne, nelze bez provedení zjišťovacího řízení pro tyto záměry vydat navazující územní rozhodnutí.

Jestliže se jedná o pozemní komunikaci, která bude spojovat dvě sousední obce, mělo by se zásadně jednat o silnici III. třídy. Musí být tedy provedeno zjišťovací řízení, jehož závěr stanoví, zda proběhne celý proces posouzení vlivů na životní prostředí nebo ne. Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení je v tomto případě místně příslušný krajský úřad.

[1] Podle § 3 zákona o pozemních komunikacích o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty