Tisková zpráva

Návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje podán ke krajskému soudu v Brně

15:23, 10. 7. 2017, Brno. Více než 40 navrhovatelů z řad obcí, dotčených vlastníků a zástupců veřejnosti, zastoupených advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, dnes odpoledne podalo ke Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), vydaných v říjnu 2016.

ZÚR podle žalobců neplní své základní funkce, zejména neřeší nadlimitní zátěž částí území kraje a neumožňují realistický rozvoj potřebné dopravní infrastruktury. Kromě toho bezdůvodně omezují rozvoj obcí a vlastnická práva jednotlivců rozsáhlými územními rezervami. Konkrétně žalobci poukazují zejména na následující nedostatky ZÚR:

ZÚR neřeší stávající nadlimitní znečištění ovzduší a hlukovou zátěž

Na území Jihomoravského kraje zejména v Brně a jeho okolí, jsou desetitisíce lidí dlouhodobě vystaveny nadlimitně znečištěnému ovzduší. ZÚR tento protiprávní stav nejen neřeší, ale dle rozhodnutí zastupitelstva kraje má být do brněnské aglomerace a do města Brna zavlečena další dálková tranzitní doprava po tzv. Baltsko-jadranském koridoru evropské sítě TEN-T.

ZÚR na značné ploše vymezují tzv. územní rezervy, tedy území, o jejichž využití se má rozhodnout až v budoucnu. Územní rezervy mají sloužit pro předpokládané budoucí významné dopravní stavby. Tímto krokem se kraj vyhýbá posouzení toho, jaký vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva budou tyto dopravní stavby mít v kombinaci s ostatními zdroji znečištění, současnými i nově navrženými. Územní rezervy se přitom nacházejí i na území obcí, které jsou již dnes nadlimitně zatíženy imisemi prachu a hlukem.

ZÚR nevytváří předpoklady pro výstavbu

Pro dva dálniční koridory evropské sítě TEN-T vymezené v ZÚR na území města Brna jeho okolí, tj. dálnici D52 s napojením na dálnici D2 Brna a území rezervu pro dálnici D43 velmi sporné, zda je vůbec legálně možné v tomto území takovéto dopravní stavby realizovat. Znečištění ovzduší a míra hluku už na mnoha místech, kudy by dálnice měly vést, překračují zákonné limity a nelze k nim proto přidávat další zdroje hluku a znečištění. Tuto zásadní překážku ZÚR ignorují.

Dopravně přetížené jádro kraje by mělo být odbřemeněno od dálkové tranzitní dopravy.  Plnohodnotné obchvaty si zaslouží nejen Brno, ale i všechna města a obce, kde tranzitní doprava je už dnes problémem nebo se problémem stane při realizaci koncepce obsažené v ZÚR.

„Jihomoravský kraj velmi potřebuje kvalitní a rychlé dopravní spojení s okolními regiony. Už dlouho proto jeho představitele upozorňujeme, že silnice je v územním plánu třeba navrhovat tak, aby je šlo následně i postavit. Zatím se však zdá, že tento přístup je krajským politikům zcela cizí.“, uvádí k tomu Jan Symon, starosta obce Ostopovice.

Chybí řádné posouzení vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a udržitelný rozvoj území

Dopravní záměry vyčleněné do územních rezerv nebyly v rámci ZÚR posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a udržitelný rozvoj území. Posuzovat ZÚR bez těchto záměrů však nedává smysl.

Tímto postupem se kraj vyhýbá nápravě svého nesprávného postupu, pro který byly předchozí ZÚR v roce 2012 zrušeny nejvyšším správním soudem. Kraj v podstatě jen znovu vymezil koncepci z roku 2011, avšak s tím rozdílem, že transevropský Baltsko-jadranský koridor nyní zavlekl až do hustě obydlených částí Brna a koridory řady dalších problematických dopravních staveb jsou vymezeny jako neposouzené územní rezervy,“ dodává advokát žalobců Pavel Černý.

Územní rezervy a schválené koridory komplikují rozvoj obcí a ohrožují jejich obyvatele         

Rozsáhlé územní rezervy nepřiměřeně zasahují do práv dotčených obcí na samosprávu, neboť komplikují jejich územní rozvoj. Kraj přitom pořizuje územně-plánovací dokumentaci minimálně od roku 2003, měl by tedy mít dostatek podkladů pro to, aby důležité dopravní koridory plnohodnotně vymezil a dokázal jejich vymezení před obcemi a občany přesvědčivě obhájit. Obce i občané předložili kraji řadu konstruktivních a autorizovaných studií a projektů, například pro celkové řešení tranzitní dopravy v kraji, pro dálnici D43 nebo pro novou kapacitní silnici S8 (schválenou vládou) přes Znojemsko. Existují i starší studie například pro kvalitní obchvat Břeclavi. Tyto podklady však kraj buď úplně nebo z podstatné části ignoroval.

Závěr

ZÚR mají být základním rozvojovým dokumentem pro celý kraj. Podle názoru žalobců kraj při pořizování ZÚR nedostál svým úkolům, ignoroval existenci protiprávního stavu v území a dokonce navrhl tento stav zhoršit.

Kontakt pro média

Bára Buchtová, PR

barbora.buchtova@fbadvokati.cz

 +420 604 834 922

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je členem konsorcia Frank Bold. V České republice má kanceláře v Praze, v Brně a v Ostravě. Má největší tým na veřejné právo v České republice, působí v sektoru vědy, výzkumu a inovací, specializuje se na energetické právo a obnovitelné zdroje energie. Zabývá se firemními a korporátními inovacemi a pomáhá firmám naplňovat a rozvíjet jejich vize. Advokátní kancelář propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli. Je první certifikovanou B Corporation v České republice.

Ke stažení: