Tisková zpráva

Nefinanční zpráva bude povinná, firmám ale může pomoct k novým zákazníkům

Nefinanční reportování se stane pro některé firmy v ČR od 1. ledna 2017 povinností. Přesto tento pojem zná pouze polovina manažerů, kterých by se tato problematika mohla týkat. A jen třetina je alespoň v obecné míře seznámena s příslušnou směrnicí EU. Tvorba nefinančního reportu nebude ale pouze „nutným zlem“, naopak, stane se konkurenční výhodou. Už nyní se totiž řada společností rozhoduje pro své obchodní partnery na základě nefinančních informací a jejich podíl v budoucnu poroste. Vyplývá tak z průzkumu „Nefinanční reporting“, který pro agenturu PR.Konektor a právní kancelář Frank Bold zrealizovala výzkumná společnost NMS Market Research.

Většina firem v ČR (téměř 90 %) si uvědomuje, že má odpovědnost za dopady svého podnikání na společnost a dvě třetiny firem dokonce v ohleduplném přístupu identifikují příležitosti pro své podnikání. K samotnému vyhodnocení svých dopadů ale přistupuje pouze čtvrtina firem působících na území ČR. Tři čtvrtiny tak promarní svoje potenciální příležitost. Na základě správně uchopeného nefinančního reportingu, tj. analýzy vztahu firmy a společnosti a souvisejících dopadů, rizik a příležitostí, se totiž čím dál častěji utváří obchodní vztahy a s ohledem na výslednou strategii firmy se odehrávají rozhodnutí koncových spotřebitelů.

Pokud se plně využije potenciál reportu, mohou být obsažená data využita jako zdroj zajímavých komunikačních témat a k posílení reputace značky. Zákazníci, typicky hlavně miléniálové, již dnes stále častěji při výběru produktů a služeb zohledňují také informace o ohleduplném a udržitelném chování firem,“ uvádí Marie Mališková, za Alianci PR.Konektor a Frank Bold.

Nefinanční informace jsou konkurenční výhodou

1. ledna 2017 vstoupí v platnost reforma účetního práva zabývající se povinností zveřejňování nefinančních informací, která implementuje směrnici EU schválenou předloni všemi členskými státy. Přestože samotný pojem „nefinanční reporting“ zná více než polovina firem v ČR (54 %) a polovina z nich ho dokonce vnímá právě jako nástroj na zlepšení řízení a integraci hodnot, samotnou, alespoň obecnou, znalost dané směrnice přiznává ale pouze třetina oslovených.

Současně roste očekávání, že nefinanční informace a zvýšení standardů v oblasti nefinančních rizik budou vyžadovány v obchodních vztazích. Více než třetina firem očekává, že v horizontu pěti let po nich obchodní partneři budou tyto informace chtít a čtvrtina oslovených se již dnes dokonce setkala s tlakem na zvýšení svých standardů. „Chce-li například český výrobce sportovního vybavení dodávat své zboží do mezinárodní sítě prodejen typu Decathlon, musí se zavázat k dodržování standardů péče o zaměstnance a podrobit se auditu. Dalším příkladem je IKEA, která letos začala v České republice ekonomicky zvýhodňovat nákup dřeva a produktů z něj certifikovaného dle Forest Stewardship Council (FSC), standardu pro environmentálně přínosné obhospodařování lesů,“ říká Filip Gregor z Aliance PR.Konektor a Frank Bold. U dalších světoznámých firem, např. Unilever nebo Tesla, která zvažuje výstavbu továrny v Evropě, je dosahování společensky prospěšných cílů jádrem jejich obchodní strategie, což vytváří další potenciální příležitosti pro podobně orientované dodavatele.

K vyhodnocení přistupuje v ČR pětina firem

Nefinanční rizika v současné době vyhodnocuje každá pátá firma a dalších deset procent k tomu plánuje přistoupit v blízké budoucnosti. Přičemž ale, co se týče stanovení konkrétních pravidel, tak některé z nich již dnes společnosti v ČR mají běžně nastaveny. Nejčastěji jde o férové jednání se zákazníky a zaměstnanecké otázky, které má standardizováno 79 % dotázaných firem a přes 2/3 tato pravidla také pravidelně vyhodnocuje.

Je vidět, že firmy chápou svou úlohu ve společnosti a snaží se nastavovat strategie. Jejich úroveň je ale diskutabilní, nemají-li vyhodnocení svých politik, nemohou dobře zjistit dopady svého chování. Nastává problém integrity, což je samozřejmě riziko pro komunikaci. Zbavují se tak potenciálu komunikace značky a snaha o budování reputace se může snadno obrátit proti nim,“ uzavírá Marie Mališková. Filip Gregor k tomu dodává: „Politiky, které nejsou vyhodnocovány, samozřejmě nemůžou být ani propojeny s obchodní strategií a rozvojem firmy. Jejich dopad na fungování firmy je velmi omezený.“

Sběr dat ve formě on-line průzkumu probíhal v období 15. února – 8. března 2016. Do výzkumu agentury NMS Market Research se zapojilo 63 respondentů, jimiž byli manažeři středně velkých a velkých společností v ČR, kteří se zabývají otázkou CSR. Zadavatelem průzkumu, jež si kladl za cíl zjistit postoje firem ke společenské odpovědnosti, nefinančnímu reportingu a znalosti příslušné směrnice EU, byla agentura PR.Konektor a právnická kancelář Frank Bold.

 

O nefinančním reportingu

Podle nové směrnice EU (Směrnice 2014/95/EU) by velké firmy od roku 2017 měly začít každoročně uveřejňovat informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Směrnice také vyžaduje uveřejnění informací o politice firem k diverzitě v rámci svých správních, řídících a dozorčích orgánů.

Firmy by si měly formulovat zásady a cíle ve svém vztahu ke společnosti a životnímu prostředí. Plnění těchto zásad by měly sledovat a zveřejňovat výsledky jejich plnění. Směrnice ponechává firmám značnou volnost z hlediska splnění svých požadavků, ale zároveň definuje, o kterých záležitostech by měly informovat. Jejím cílem jim je pomoci správně nastavit manažerské procesy. Přímo dopadne jen na největší firmy, jejichž akcie jsou obchodované na burze nebo které poskytují finanční služby, ale návod, který poskytuje, je užitečný i pro ostatní. Lze proto očekávat, že postupem doby se tento standard rozšíří na širší okruh firem.

O Alianci PR.Konektor a Frank Bold

Agentura PR.Konektor a právní kancelář Frank Bold utvořily alianci v oblasti nefinančního reportingu. Aliance pomáhá firmám s identifikací a využitím přínosů spojených s integrací hodnot do řízení firmy a komunikací informací nefinanční povahy. Aktuálně připravuje pro firmy seminář na toto téma, který se uskuteční 22. června 2016 od 9.00 hod. do 14.00 hod. v prostorech HUB Praha.

Více o Alianci a nefinančním reportingu na www.nefinancnireporting.eu