ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Usilujeme o zrušení neefektivního Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Aktuálně

Ve spolupráci s ostravskou organizací Čisté nebe podáváme návrh na zrušení Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (dále "Program"), přijatého letos v dubnu Ministerstvem životního prostředí. Program podle našeho názoru neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.

Výchozí situace

V ostravské aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány zákonné imisní limity škodlivých látek v ovzduší, konkrétně částic polétavého prachu PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Za této situace je povinností Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydat Program obsahující taková opatření, která povedou ke snížení imisí na zákonem předepsaný limit znečištění. Tuto povinnost ukládá MŽP zákon* a dlouhodobě na její neplnění upozorňuje i Evropská komise**.

V letošním roce vydaný Program však svůj účel neplní. Stanovuje sice cíl a datum jeho předpokládaného dosažení (31. prosince 2020), avšak neobsahuje dostatečně určitá opatření, kterými má být cíle dosaženo, způsob hodnocení jejich účinnosti a časový plán. Z Programu není zřejmé, na jakém základě  MŽP předpokládá, že imisních limitů bude k danému datu dosaženo. Z některých částí odůvodnění Programu a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí naopak vyplývá, že stanovený termín je nereálný.

Co navrhujeme

Z uvedených důvodů navrhujeme zrušení Programu. V případě jeho zrušení bude MŽP muset přijmout program nový, který jasně vymezí kroky a opatření, která je třeba podniknout, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority. Jsme přesvědčeni, že případné zrušení současného Programu nebude mít žádné závažné negativní následky, protože opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez Programu. Řada z nich se již dokonce realizuje nebo plánuje, bez ohledu na existenci Programu (například výměny domácích kotlů nebo výstavba obchvatů).

Poznámky:

* §9 ods 2, 201/2012 Sb., „Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.“

**http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_cs.htm, Komise se domnívá, že Česká republika nepřijala opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena již od roku 2005, a vyzývá k přijetí progresivních, urychlených a účinných opatření, aby doba nedodržování předpisů zůstala co nejkratší.