Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Praha, Ústecko, Ostravsko, Brno: neúčinné programy zlepšování ovzduší

Žaloby na neúčinné Programy zlepšování kvality ovzduší

PZKO (Programy zlepšování kvality ovzduší) jsou dokumenty, které mají za cíl snížit znečištění ovzduší v dané oblasti na zákonný limit v co nejkratší době. Vydává je MŽP, jak nařizuje zákon o ochraně ovzduší. Programy jsou však natolik obecné, že v praxi neplní svou roli a nezaručují dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Aby se tak stalo, musela by jejich opatření být konkrétnější, s jasnými prioritami pro tu kterou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem. Co s tím?

Nejprve jsme zorganizovali mohutnou připomínkovací akci, do které se zapojily stovky obyvatel a organizací. Když ani to nepomohlo, podali jsme v roce 2016 žaloby na PZKO pro 4 oblasti:

  • Ostravská aglomerace
  • Ústecko
  • Brno
  • Praha

V prvních třech případech prvoinstanční soud žalobu zamítl, reagovali jsme kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a na konci roku 2017 nám byl doručen první příznivý rozsudek: PZKO pro ostravskou aglomeraci byl z větší části zrušen. Soud rozhodl, že neobsahoval řadu povinných náležitostí, které by zaručily jeho účinnost, a zároveň poměrně přesně stanovil, jak by účinný plán měl vypadat. V krátkém sledu pak následovaly analogické ozsudky pro všechny tři zbývající lokality, Prahu, Ústecko a nakonec i Brno. Ve všech čtyřech případech jsme tedy uspěli, soud plány částečně zrušil a MŽP teď musí vypracovat nové, účinnější.

Mediální ohlas

Žaloba na MŽP ve věci újmy na zdraví v důsledku špatného ovzduší

Ve spolupráci s ostravských spolkem Vzduch jsme v minulosti dvakrát žalovali stát o náhradu nemajetkové újmy za to, že nedokáže v Ostravě udržet imisní limity na uzdě. Soudy naši argumentaci částečně uznaly. Oba případy však pohřely na tom, že žalobci v kontaminované oblasti sice žijí, avšak nevykazují žádnou zdravotní újmu.

V prosinci 2018 jsme se s nabytými zkušenostmi pustili do žaloby proti Ministerstvu životního prostředí znovu - tentokrát však zastupujeme obyvatelku, která v důsledku znečištěného ovzduší v dané lokalitě prodělala rakovinu plic. Obyvatelka Ostravy-Radvanic v našem zastoupení žaluje stát ve věci odpovědnosti za vlastní újmu na zdraví a smrt jejího manžela, který v důsledku stejné diagnózy zemřel těsně před podáním žaloby

Mediální ohlas

Granty, projekty

Případy týkající se zlepšování kvality ovzduší v Česku řešíme v rámci projektu Right to Clean Air a zapojujeme do snah EU řešit znečištění ovzduší také právními nástroji.


O případu ve zpravodaji

Aktuálně Pavla Vymyslická

Právní bitva za lepší ovzduší na Ostravsku pokračuje odvoláním. Rozhodne Městský soud v Praze

Spor o zlepšení ovzduší proti Ministerstvu životního prostředí vede penzistka, z Radvanic-Bartovic na Ostravsku od prosince 2018.  Po státu požaduje přiměřené zadostiučinění za utrpěnou újmu, spočívající v onemocnění rakovinou plic a ve ztrátě manžela, který rakovině podlehl. Na konci roku 2020 její žalobu prvoinstanční obvodní soud pro Prahu 10 zamítl. Proti  rozsudku podal na konci ledna advokát žalobkyně z expertní skupiny Frank Bold  odvolání, neboť soud podle něj rozhodl o odpovědnosti státu chybně.

Aktuálně Eliška Beranová

Znečištění ovzduší je stále největším zdravotním rizikem EU. Pomohou obnovitelné zdroje energie, vyšší energetická účinnost a čistá doprava

Počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší by mohl být v roce 2030 snížen přibližně o 55% ve srovnání s rokem 2005. To však za podmínky, že členské státy provedou všechna opatření dohodnutá podle stávajících právních předpisů EU k omezování znečištění ovzduší a změny klimatu.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Související dokumenty a studie

PDF TZ: Podání žaloby na MŽP ve věci újmy na zdraví (120.13 KB)