ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Uspořádali jsme konferenci v Bruselu o řízení korporací

Aktuálně

Konferencí Creating Sustainable Companies Summit na konci září v Bruselu vyvrcholil dvouletý projekt Purpose of Corporation. V jeho rámci jsme zorganizovali sérii debat s cílem identifikovat, jak by měl vypadat nový systém řízení korporací, který bere v úvahu potřeby společnosti, a mobilizovat podporu pro tyto změny.

Purpose of corporation

Po vypuknutí finanční krize v roce 2008  se znovu rozpoutala debata o tom, jakou roli by měly hrát ve společnosti velké firmy. Myšlenka, že smyslem jejich existence je naplňovat potřeby společnosti nebo přinejmenším společnost nepoškozovat, není ničím novým. Přesto se nijak neodráží v převládajícím modelu řízení korporací. Ten je založen na ekonomické teorii rozvíjené od 70. let, která počítá s tím, že smyslem existence korporace je výhradně maximalizace zisku akcionářů.

Problémem tohoto modelu je, že vede k krátkodobému uvažování a alokaci prostředků ve prospěch akcionářů na úkor investic do dlouhodobého úspěchu korporace. Shoda na tomto pojetí byznysu je poměrně překvapivá, vezmeme-li v úvahu, že management korporace je podle práva odpovědný přímo korporaci, nikoliv akcionářům. Podmínkou dlouhodobého úspěchu je, že korporace je schopna vytvářet hodnotu pro své klíčové partnery, mezi které mimo akcionáře patří primárně zákazníci a zaměstnanci a v širším smyslu celá společnost.

V letech 2014-2016 jsme uspořádali sérii debat s předními odborníky z praxe i akademického prostředí s cílem identifikovat základní principy pro nový model řízení korporací. Jednotlivé kulaté stoly jsme uskutečnili ve spolupráci s předními ekonomickými školami v Londýně, New Yorku, Curychu, Breukelenu, Paříži, Bruselu a Oslu.

Kulaté stoly se soustředily na příklady firem, které tyto principy aplikují v praxi a dosahují přitom skvělých ekonomických výsledků. Zároveň jim jejich přístup umožňuje reagovat na systémové problémy, které souvisí s jejich podnikáním, včetně společenských dopadů nebo degradaci životního prostředí. 

Na základě kulatých stolů jsme identifikovali klíčová doporučení, která umožní korporacím efektivněji naplňovat svůj účel a soustředit se na dlouhododé cíle:

  • Zakotvení účelu a mise korporace v jejích řídících mechanismech.
  • Nastavení svěřenecké povinnosti ředitelů tak, aby odrážely zacílení firmy na dlouhodobé vytváření hodnot.
  • Posílení schopnosti vrcholných orgánů tak, aby mohly rozhodovat v dlouhodobém výhledu.
  • Revidování způsobu odměňování managementu.
  • Reflektování zájmů  klíčových partnerů (stakeholderů) v systému řízení.
  • Podpoření dlouhodobého držení akcí, například změnou pravomocí akcionářů ve vztahu ke strategickému řízení firmy.
  • Zahrnutí nehmotných statků a nefinančních kapitálů do reportingu korporace.  

Tato doporučení a klíčové principy, které vzešly z kulatých stolů, jsou shrnuty v publikaci Corporate Governance for a Changing World. Projekt Purpose of Corporation, v jehož rámci jsme uspořádali kulaté stoly, se bude soustředit na podporu aplikaci těchto doporučení v praxi.