ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Aktualizováno: Frank Bold v Reportérech ČT (kauza APB - PLZEŇ a.s.)

Z médií

Vystupujeme v jedné z prvních letošních reportáží pořadu Reportéři ČT. Upoutávka láká diváky na zajímavé a závažné téma. Co když organizace, která prosazuje boj proti korupci zároveň zastupuje klienta, který byl obviněn v korupční kauze? Odpověď však bohužel v reportáži nečekejte.

Nechcete číst celý článek - zajímá vás jen výsledek? Klikejte sem.

Ideály v praxi.
Boj proti korupci se stal programovým bodem vlády. Zásluhu na tom má i projekt Rekonstrukce státu, kterou tvoří neziskové organizace. Jednou z nich je spolek Frank Bold. Právníci z této organizace by přitom mohli s bojem proti korupci začít rovnou u svého klienta. Jak jsme zjistili, je totiž obviněn v korupční kauze. Právní kancelář Franka Bolda ho v trestní věci nezastupuje, řeší jeho obchodní aktivity. Jak se obvinění z korupce u klienta srovnává s protikorupčními ideály, zjišťoval reportér David Havlík.

Jak pracuje Frank Bold?

Frank Bold je sdružením právnických osob, do kterého patří spolek Frank Bold Society a advokátní kancelář Frank Bold advokáti, s.r.o. Podnikání advokátní kanceláře není založeno pouze na generování zisku. Jejím cílem je také vyvíjení a podpora veřejně prospěšných aktivit. Advokátní kancelář se hlásí k dodržování dobrovolných etických standardů. Ty mimo jiné zaručují, že neposkytujeme právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí a lidská práva, při nichž dochází ke korupci, trestným činům, či praní špinavých peněz.

Frank Bold a etika v praxi

Každý případ, který přebíráme, prochází posouzením. Nemáme však oči všude. Naši velcí klienti mají množství aktivit a projektů a nás si najímají často jen na výsek z toho všeho, co dělají. 

Vítáme, pokud nás někdo upozorní na podezření, že jsme při naší činnosti v konfliktu s našimi hodnotami a etickým kodexem. Pan redaktor David Havlík nás upozornil na něco, co jsme nevěděli. Neměli jsme to odkud vědět. Ujistili jsme jej, že to prověříme. Domluvili jsme si setkání s klientem tak rychle, jak to vzhledem ke konci roku, dovoleným a svátkům šlo. Mrzí nás, že pan redaktor nakonec nebyl ochoten počkat na výsledek našeho jednání s klientem a přinést divákům plnohodnotnou informaci.

Frank Bold a Reportéři ČT

Obvinění, se kterým nás pan redaktor, poprvé až před kamerou, konfrontoval, je závažné. Podporujeme obnovitelné zdroje energie. Zastupujeme desítky podnikatelů v tomto sektoru a jsme často svědky šikanózního postupu distribučních společností a státu, který se všemi prostředky snaží tyto podnikatele kriminalizovat. O celou řadu výrobců energie z obnovitelných zdrojů se zajímá protikorupční policie prostě jen z důvodu, že podnikají právě v oblasti obnovitelných zdrojů. Přesto zjištěné obvinění nebereme na lehkou váhu a budeme se jím vážně zabývat. 

Ale až poté, co budeme mít příležitost promluvit si o tom s klientem. Jakýkoliv jiný postup bychom považovali za přinejmenším neprofesionální. Ctíme princip presumpce neviny. To, že byl někdo obviněný, neznamená, že to, z čeho jej obviňují, skutečně spáchal. Co bychom byli za advokáty, kdybychom klienta opustili před kamerou a na základě papíru, s jehož věcnou stránkou, jsme se neměli příležitost seznámit?

Presumpce neviny a důvěra našich klientů jsou pro nás prvořadé. Reportáž v televizi počká.

Škoda, že nepočkala. 

Aktualizace 5. 1. 2016 - doplnění po odvysílání reportáže:

Včerejší reportáž Reportérů ČT odhalila "šokující informaci", že podporujeme obnovitelné zdroje, ctíme presumpci neviny, dodržujeme naše etické standardy a stejně tak i Etický kodex advokáta, kterým jsme vázáni. 

Mrzí nás, že reportér byl natolik nekorektní, že nepodal vyváženou informaci o situaci v kauze výstavby větrných elektráren na Výsluní. Nejen, že reportáž mlčí o tom, že nám dal v tomto případu za pravdu jak krajský tak i Ústavní soud. Také se nezmiňuje o tom, že starostka, která vystupuje na kameru, je spoluzodpovědná za nezákonný postup státních orgánů vůči našemu klientovi, což soudy již jednoznačně potvrdily svými rozhodnutími.

Reportáž je navíc zmatená a pokouší se spojit události, které nemají žádnou souvislost. Není z ní např. jasné, jaká je souvislost mezi námi a mezi korupční kauzou, kterou zmiňuje. Pravda je, že žádná. O kauze jsme nevěděli a s informacemi o ní za námi přišel až David Havlík. Tudíž jediné, co z reportáže vyplývá je, že klienta zastupujeme ve věci výstavby větrných elektráren na Výsluní.

Proč zastupujeme APB - PLZEŇ a.s. v přípravě jeho záměru výstavby větrných elektráren na Výsluní?

Důvody jsou v zásadě tři:

  1. Projekt úspěšně prošel posouzením vlivů na životní prostředí (EIA). V rámci procesu EIA se vyhodnocují vlivy na stavby veřejné zdraví a na životní prostředí zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Projekt obdržel souhlasné stanovisko EIA a neměl by tedy žádným zásadním způsobem zasahovat do zdraví lidí či životního prostředí.
  2. Klient je v právu. Územní plán města Výsluní s projektem větrných elektráren počítá. Firma APB - PLZEŇ a.s. má s městem uzavřenu smlouvu o spolupráci a další smlouvy. Nazákonně naopak postupuje současné vedení města Výsluní, které nyní realizaci projektu nedůvodně brání. To potvrdil i Krajský soud v Ústí nad Labem když vyhověl naší žalobě proti nezákonnému postupu města Výsluní při vyhlášení stavební uzávěry proti větrným elektrárnám (sp.zn. 40A 3/2015 ze dne 16. září 2015).
  3. Podpora obnovitelných zdrojů je náš programový bod. Obnovitelné zdroje považujeme za pozitivní alternativu klasických energetických zdrojů a věříme, že mohou vést k řešení bezpečnostních a environmentálních rizik a otevřeně se k tomu hlásíme.

V reportáži je zmíněno, že proti větrným elektrárnám na Výsluní bojuje spolek, který je účelově zaměřen proti výstavbě větrných elektrárnám v Krušných horách. Jediným argumentem, který v reportáži proti projektu ve Výsluní zazněl je, že větrníky “hyzdí krajinu” a že obyvatelé i pracovníci v lese slyšeli, že větrníky dělají hluk.

Nesouhlas místní veřejnosti s výstavbou větrných elektráren je fenomén, který se týká takřka každé výstavby. Vzhledem k tomu, že vedle obnovitelných zdrojů energie podporujeme aktivně také občanskou společnost, k odporu místních obyvatel vždy přihlížíme.

V případě záměru výstavby větrných elektráren na Výsluní jsme pečlivě zvažovali intenzitu zásahu do práv obyvatel města. Dospěli jsme k závěru, že výstavba nemá potenciál vysokou intenzitou zasáhnout do práv místních lidí. Je vzdálená několik set metrů od nejbližších obydlí a projekt navíc získal zmíněné souhlasné stanovisko EIA a další souhlasná závazná stanoviska.

Dlouhodobě chceme a budeme podporovat aktivity našich klientů, o kterých máme za to, že mají na společnost pozitivní dopad a jsou realizovány v mantinelech daných platnými právními předpisy a naším etickým kodexem. Nemáme přehled o všech aktivitách našich klientů a ani nemůžeme prověřovat veškeré jejich aktivity, které nesouvisí s námi poskytovanými službami. To nám přímo zakazují advokátní předpisy, které dodržujeme. Nechceme a nebudeme morálními soudci našich klientů. Pro nás samotné je však důležité, abychom my sami nepomáhali našim klientům v protiprávním či neetickém jednání a touto zásadou se nadále budeme řídit.

Aktualizace: 21. 3. 2016 

Celou kauzu jsme opakovaně interně posoudili podle našeho etického kodexu a podle pravidel profesionální etiky advokátů. Hodnotili jsme jak případ větrných elektráren u Aše, ve kterém klienta nezastupujeme, tak i to, jaké důsledky by neslo, kdybychom na základě negativní medializace přestali zastupovat kauzu větrného parku Chomutov, kde se klient stal obětí selhání orgánů veřejné správy i samosprávy. 

S klientem jsme se v lednu a v únoru sešli a na osobní schůzce s ním prodiskutovali jemu za vinu kladená obvinění z nepřímého úplatkářství související s větrným parkem u Aše. Aby byl náš vzájemný vztah transparentnější, dohodli jsme se zejména na těchto podmínkách spolupráce v kauze větrného parku Chomutov:

  • Klient bude pravidelně informovat Frank Bold Advokáty o všech povolovacích procesech a jednáních s orgány státní správy i samosprávy, která povede ve věci Větrného parku Chomutov.
  • Klient bude informovat Frank Bold Advokáty o úkonech orgánů činných v trestním řízení ve věci nepřímého úplatkářství.
  • Dohodli jsme se, že v případě nesplnění informační povinnosti budeme zproštěni mlčenlivosti, a to v rozsahu učiněného jednání klienta s orgány státní správy a samosprávy ve věci Větrného parku Chomutov, vyjma sdělení mající charakter obchodního tajemství či informací čistě interních ve vztahu ke klientovi a věci Větrného parku Chomutov.

Je důležité neobrátit se ke klientovi zády v kauze, ve které je v právu jenom proto, že se dostaneme do světel kamer a jsme veřejně osočováni. Stejně tak jsou jsou pro nás nadále důležité advokátní předpisy, princip presumpce neviny, naše integrita a odhodlání dělat smělé a nepopulární kroky, pokud jsme vnitřně přesvědčeni o jejich správnosti.

Aktualizace: 30. 5. 2016

Po několika měsících se na nás opět obrátil David Havlík z pořadu Reportéři ČT s několika otázkami. Na jeho dotazy jsme odpověděli následovně:

1. Víte o tom, že klient vaší advokátní kanceláře je obžalovaný z korupce?

Ano, dozvěděli jsme se to během natáčení s Vámi v prosinci minulého roku. V případu obžaloby z korupce ani v kauze, která setýká větrných elektráren u Aše a která je předmětem obžaloby, jsme klienta nezastupovali a nezastupujeme ho. Zastupujeme ho pouze v případu výstavby VTE na Výsluní.

2. V rámci iniciativy Rekonstrukce státu propagujete boj proti korupci, transparentní rozhodování v politice, státní správě. Obžaloba vašeho klienta však popisuje, jak měl uplatit politika, aby úředníky ovlivnil tak, aby z toho měla prospěch jeho firma. Jak je to slučitelné s tím, co propagujete?

Pokud se podíváte na to, co podporujeme v rámci platformy Rekonstrukce státu, zjistíte, že tyto návrhy míří na preventivní opatření, která mají pomocí systémových nástrojů omezovat prostor pro korupci již od samého počátku. Dobrým příkladem je povinné zveřejňování smluv uzavíraných státem, kraji městy a obcemi, protože sama transparentnost snižuje prostor pro korupci. Trestněprávní postih korupce pochopitelně musí být, ale všude tam kde musí nastupovat donucovací složky státu, došlo k selhání systému jako celku.

Dále je třeba zdůraznit, že s klientem řešíme jen a pouze – a to již relativně dlouhou dobu – jeho snahu postavit větrný park v Krušných horách. Nikdy jsme se netajili tím, že podporujeme alternativní zdroje energie, protože jsou pozitivním řešením při ochraně životního prostředí a boji proti globálnímu oteplování. Zvláště výstavba VTE v Krušných horách by byla doslova symbolická, neboť větrný park bude stát v kopcích, na jejichž úpatí se rozkládá jáma po povrchové důlní činnosti. Lepší kontrast nelze najít. Přitom právě v této kauze je neskutečné, jakým způsobem je náš klient perzekuován Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Výsluní. Jejich postup se vymyká lidskému chápání, takové jednání ze strany státních institucí nepřejeme nikomu.

A nakonec je třeba říci, že s klientem řešíme jeho projekt výstavby VTE nějakou dobu. O tom, že by byl vyšetřován či dokonce obžalován z korupce ve jiné své aktivitě, jsme neměli až do prosince minulého roku tušení. Poté co jsme se o tom od Vás dozvěděli, celou věc jsme pochopitelně řešili. Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli v případu pokračovat, byla skutečnost, že by nám bylo jednoduše lidsky a profesně hloupé najednou opustit člověka v kauze, ve které je prokazatelně ze strany úřadů poškozován (to nám již opakovaně potvrdily i soudy), protože nás do toho tlačí Česká televize.

Je pro nás nadále důležité neposkytovat právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí a lidská práva, při nichž dochází ke korupci, trestným činům či praní špinavých peněz. V kauze, ve které klienta zastupujeme, k ničemu výše uvedenému nedochází. Naopak je to právě klient, kdo se stal obětí selhání orgánů veřejné správy i samosprávy. Přístup úřadů a města Výsluní je v tomto případě neakceptovatelný bez ohledu na to, kdo je poškozeným.

3. Proč jste se rozhodli s firmou Pavla Březiny dál spolupracovat?

Proč jsme případ začali zastupovat si můžete přečíst na našem webu. Je důležité neobrátit se ke klientovi zády v kauze, ve které je v právu. 

V uplynulých dvaceti letech jsme mnohokrát stáli proti projektům nesmyslně umisťovaným na zelených loukách, které měly vždy alternativní řešení. V případě investic týkajících se obnovitelných zdrojů energie - zvláště pak větrných elektráren - není pochyb o pozitivních přínosech pro životní prostředí. Tyto projekty však většinou alternativní řešení nemají (fouká jenom na určitých místech).

Během naší rozsáhle praxe jsme byli svědky toho, že rozhodování o zásahu do krajinného rázu bylo vždy politicky zneužíváno. Umisťování obrovských továren doprostřed zemědělských ploch či dokonce u CHKO nebyl pro úřady z hlediska zásahu do krajinného rázu často žádný problém, přestože bylo zjevné, že ke změně charakteru území musí dojít zcela jednoznačně. Naopak, v případě výstavby větrných elektráren byl podle úředníků zásah do krajinného rázu vždy "fatální".

Podotýkáme, že v případech, kdy politická poptávka stála či stojí proti výstavbě VTE, bývá krajinný ráz dle názorů úředníků vždy zásadním problémem. Toto tvrzení lze jistě zdokladovat a pevně věříme, že právě tento aspekt ve své reportáži zmíníte, protože je to důležitý kontext, ve kterém spory o výstavbu VTE probíhají.

Dne 20. 4. 2017 soud zprostil Pavla Březinu obžaloby z korupce.