Poradna

Nadřazené kategorie: Fungování obcí a úřadů,

Veřejné prostranství: co to je a jak ho využít?

Vytvořeno dne 23. 12. 2021.

Obsah

Víte co přesně spadá pod pojem veřejné prostranství? Zajímá vás, jak je možné, že lidé parkují na veřejně přístupném pozemku, které je ve vašem soukromém vlastnictví nebo chcete uspořádat běžecké závody v místním parku? V obou případech se jedná o veřejné prostranství.

V tomto manuálu se dozvíte, jak právo veřejné prostranství definuje, jak ho obec prohlašuje a jak se můžete bránit proti tomu, když obec za veřejné prostranství prohlásí váš pozemek. Nakonec se dočtete, jaké povinnosti budete muset splnit, když budete chtít využít veřejné prostranství ke specifickým účelům, např. k podnikání nebo neziskové činnosti.

Co je veřejné prostranství?

Veřejným prostranstvím jsou všechny prostory, které:

  • jsou přístupné každému bez omezení,
  • slouží obecnému užívání.[1]

Obecné užívání je užívání věci, které odpovídá jejímu určenému účelu, a které nebrání užívání všech ostatních osob. Například můžete obecně užívat parkovací stání. Toto veřejné prostranství využijete k určenému účelu, tedy k parkování, a zároveň zde může zaparkovat kdokoliv jiný.

Jinak řečeno, veřejná prostranství jsou nezastavěné prostory mezi budovami v obcích. Tato prostranství jsou přístupná každému. To znamená, že je mohou užívat všechny osoby a nikdo není z jejich užívání předem vyloučen.

Veřejným prostranstvím jsou například:

  • náměstí,
  • ulice,
  • tržiště,
  • chodníky,
  • veřejná zeleň,
  • parky.

Veřejným prostranstvím mohou ale být i další veřejně přístupné prostory, které slouží obecnému užívání. To, kdo pozemek vlastní, je pro určení, jestli se jedná o veřejné prostranství, zcela bez významu. Důležitá je funkce, kterou pozemek plní. Např. autobusové nádraží je veřejným prostranstvím. Může se zde pohybovat každý a využívat prostranství k danému účelu. Pozemek, na kterém autobusové nádraží stojí, nemusí vlastnit obec. To, že ho často vlastní soukromá osoba, typicky autobusový dopravce, nemá žádný vliv na to, že jde o veřejné prostranství.

K problematice veřejných prostranství se několikrát vyjadřoval Ústavní a Nejvyšší správní soud. Z nálezu Ústavního soudu[2] vyplývá, že pozemek, který splňuje všechny znaky veřejného prostranství podle zákonné definice, je veřejným prostranstvím přímo ze zákona. To znamená, že ho není třeba za veřejné prostranství prohlašovat.

Může obec prohlásit váš pozemek za veřejné prostranství?

Obec může prohlásit soukromý pozemek za veřejné prostranství, neboť jí to umožňuje zákon o obcích.[3] Prohlášení probíhá tak, že obec vydá obecně závaznou vyhlášku o tom, že váš pozemek je veřejným prostranstvím. Prohlášení pozemku za veřejné prostranství by mělo být vždy deklaratorní. To znamená, že vyhláška má pouze konstatovat, že pozemek byl jako veřejné prostranství užíván, a tudíž se potvrzuje jeho režim.

Obecně závaznou vyhlášku najdete na úřední desce obce, kde bude vyvěšena po dobu 15 dní. Běžně obce zveřejňují své vyhlášky i na webových stránkách obce. O obecně závazných vyhláškách se více dočtete v našem manuálu Jaké vyhlášky mohou vydávat obce?

V žádném případě nemůže obec prohlásit za veřejné prostranství pozemek, který je užíván výlučně k soukromým účelům, a nesplňuje tak zákonnou definici veřejného prostranství. Například vaši soukromou zahradu za veřejné prostranství prohlásit nemůže.

Jak se proti prohlášení pozemku veřejným prostranstvím bránit?

Pokud vy, jako vlastník pozemku, nesouhlasíte s obecně závaznou vyhláškou obce o prohlášení veřejného prostranství na vašem pozemku, můžete se bránit žalobou.[4] Jelikož by určení veřejného prostranství zasáhlo do vašich vlastnických práv, žaloby by směřovala k civilního soudu.[5]

Pokud se rozhodnete pro podání žaloby, doporučujeme vám nechat se zastoupit advokátem. Advokáta si můžete vybrat např. podle sídla a specializace na vyhledávači České advokátní komory.

Jaký je rozdíl mezi obecným a zvláštním užíváním?

Užívání veřejného prostranství můžeme dělit na obecné a zvláštní. Rozdíl mezi nimi si můžeme ukázat např. na městském parku. Obecné užívání parku spočívá v užívání způsobem, který je pro park běžný. Každý zde můžete sportovat, chodit na procházky apod. Jiným příkladem je třeba parkoviště u supermarketu. To může obecným způsobem, tedy k parkování, také využívat kdokoliv.

Zvláštním užíváním se rozumí užívání k jinému než běžnému účelu. Jako příklad můžeme uvést využití parku či parkoviště pro pořádání koncertu. Takové užívání se totiž běžně neočekává. Na rozdíl od obecného užívání, musíte pro zvláštní užívání uzavřít nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku. Tuto povinnost má i obec. Může užívat veřejné prostranství i k jinému než běžnému účelu (tedy ke zvláštnímu užívání), pokud má s vlastníkem pozemku uzavřenou smlouvu.

Představte si, že jste vlastníkem městského parku, kde obec uspořádala koncert. Pokud by s vámi jakožto vlastníkem obec neuzavřela nájemní smlouvu, bezdůvodně by se obohatila. Bezdůvodné obohacení byste pak po ní mohli požadovat.

Za jakých podmínek můžete užívat veřejné prostranství k jinému než běžnému účelu?

Musíte uzavřít nájemní smlouvu na zvláštní užívání veřejného prostranství

K jinému než běžnému účelu můžete veřejné prostranství využívat i vy. Stejně jako u obce musíte ale s vlastníkem veřejného prostranství uzavřít nájemní smlouvu.  

V nájemní smlouvě si vy, jako soukromá osoba, pronajmete veřejné prostranství od jejího vlastníka. Nájemní smlouvu s obcí musíte uzavřít, pokud chcete například uspořádat kulturní akci na pozemcích obce (koncert kapely na náměstí), umístit dočasné stavby při stavebních úpravách (postavit lešení na chodníku) nebo pronajmout parkovací stání na místě, které k parkování není určeno.

Musíte zažádat o zábor veřejného prostranství

Pokud si pronajímáte veřejné prostranství od obce, musíte kromě uzavření nájemní smlouvy také požádat o zábor veřejného prostranství. Tuto žádost podáváte u obecního úřadu té obce, kde se veřejné prostranství nachází.[6]

Za zábor veřejného prostranství máte povinnost zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství. Výši sazby určuje obec obecně závaznou vyhláškou. Tuto vyhlášku, případně rovnou informace o sazbě poplatku, byste měli dohledat na webu obce. Sazba může být až 10 Kč za m2 na den. V určitých případech může obec výši sazby navýšit až na desetinásobek. Jedná se o situace, kdy chcete na veřejné prostranství umístit prodejní či reklamní zařízení nebo lunaparky a jiné atrakce. [7]

Obci tak budete muset zaplatit dohodnuté nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy a současně poplatek za užívání veřejného prostranství dle zákona o místních poplatcích. Otázku dvojí platby za zvláštní užívání veřejného prostranství, tedy sjednaného nájemného a poplatku za zábor, řešil i Nejvyšší správní soud. Podle něj je v souladu se zákonem. [8]

Pokud se rozhodnete uspořádat akci na veřejném prostranství, jejíž výtěžek půjde na charitativní či veřejně prospěšné účely, pak povinnost platit poplatek odpadá.[9]

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty