Poradna

Může obec posunout dobu nočního klidu?

Existuje nějaké zmocnění v nařízení o hluku pro obce, že mohou posunout dobu nočního klidu (dobu, po kterou platí noční hlukové limity)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 2. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 21. 1. 2015

Odpověď poradny

Je třeba poukázat na to, že „noční doba“ upravená v zákoně o ochraně veřejného zdraví a „noční klid“  související s ochranou veřejného pořádku, jsou dva rozdílné pojmy.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, má za cíl ochranu veřejného zdraví, s čímž je spojeno i snižování dlouhodobého hlukového zatížení životního prostředí. Zákon o ochraně veřejného zdraví tedy upravuje ten hluk, který může ohrozit zdraví obyvatelstva a který je dlouhodobý. Pro tyto účely stanovuje nařízení vlády č. 272/2011  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hlukové limity pro denní a noční dobu. Noční dobu vymezuje zákon o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, a sice jako dobu od 22.00 – 6.00 hodiny. Cílem zákona o ochraně veřejného zdraví není postihovat jednorázový hluk, který však může narušit veřejný pořádek. Na jednorázový hluk způsobilý narušit veřejný pořádek se vztahuje § 47 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen přestupkový zákon). V § 47 jsou upraveny přestupky proti veřejnému pořádku, mimo jiné i přestupek porušení nočního klidu ( § 47, odst. 1, písm. B).

Obec může v samostatné působnosti vydávat v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závazné vyhlášky mimo jiné k zabezpečení veřejného pořádku v obci. Obec nemůže upravovat vyhláškou to, co upravuje zákon. Obec tedy nemůže v samostatné působnosti měnit „noční dobu“ upravenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví, po kterou by měli platit nižší hlukové limity, protože by tím vybočila z mezí svých pravomocí.  V souladu s § 10 zákona o obcích však může měnit dobu nočního klidu k zabezpečení veřejného pořádku. Obec může v obecně závazné vyhlášce regulovat také to, do kdy mohou být pořádány např. veřejně přístupné kulturní akce pořádané na území obce. Hlukové limity pro denní a noční dobu podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády  č. 272/2011  Sb., by ale zůstaly zachovány. 

K tomu viz i nález Ústavního soudu Pl. ÚS 58/05, který se zabývá některými omezujícími opatřeními v obecně závazné vyhlášce obce k zabezpečení veřejného pořádku.

Pro Vás zajímavý je i nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/06  ze dne 22.04.2008, který se taktéž zabývá obecně závaznou vyhláškou obce.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta