Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Lze se bránit proti nehospodárnému postupu obecní akciové společnosti?

Obecní akciová společnost nechala v objektu, který je v jejím vlastnictví, vyměnit okna. Při zaslání poptávky na stejná okna byla dodavatelem nabídnutá cena oken a práce asi o polovinu nižší. Je možné se proti takovému postupu obce a její akciové společnosti bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 1. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, obecní majetek má být v prvé řadě užíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce (1), což se vztahuje také na společnosti obce. Ačkoliv se nehospodárné chování obecní firmy se s přímou zákonnou sankcí nepojí, případ značného plýtvání veřejnými finančními prostředky by bylo možné řešit v rámci zadávání veřejných zakázek, jež upravuje zákon. V úvahu připadá  také podání trestního oznámení na obecní akciovou společnost a v neposlední řadě je vhodné nechat záležitost projednat také zastupitelstvem obce.

Porušení povinnosti péče řádného hospodáře

Tímto porušením se zabývá zákon o obchodních korporacích (2), přičemž se jedná o „vnitřní“ záležitosti, které se netýkají nikoho zvenčí. Zákon o obchodních korporacích dále obsahuje ustanovení, které se týká vyloučení člena statutárního orgánu (3). O vyloučení může soud rozhodnout v případě, že vyjde najevo, že člen statutárního orgánu v posledních 3 letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře (nelze aplikovat na uvedený případ, kdy montáž oken je jednorázová záležitost).

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Případ značného plýtvání veřejnými finančními prostředky by bylo možné řešit z pohledu veřejných zakázek za předpokladu, že se nejedná o zakázku malého rozsahu (4), neboť zadavatel takovéto zakázky malého rozsahu není povinen postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek (5). Přesto se však musí řídit zásadami tohoto zákona (6), mezi které patří zásada přiměřenosti, zásada transparentnosti, zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace. Pokud zadavatel některou z těchto zásad poruší, je možné podat k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkum úkonů zadavatele (7), případně podat podnět k zahájení správního řízení (8). V obou případech je však potřeba se na Úřad obrátit do okamžiku uzavření smlouvy.

Trestním oznámení

V souvislosti s veřejnými zakázkami zná trestní zákoník dvě skutkové podstaty trestných činů: Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky (9) a Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (10). Oba trestné činy však patří mezi úmyslné trestné činy, tudíž je nezbytné prokázat úmysl.

Požadovat projednání zastupitelstvem obce

Podezření nehospodárného postupu obecní akciové společnosti lze rovněž přednést na zasedání zastupitelstva a požadovat, ať celou záležitost zastupitelstvo prověří. I zde je žádoucí předložit důkazy odůvodňující podezření.

Poznámky

(1) § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 51 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(3) § 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(4) § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(5) § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(6) § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(7) § 250 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(8) § 258 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek
(9) § 256 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(10) § 257 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty