Poradna

Musí obec prodávat pozemky podle cenových map?

Město je vlastníkem pozemků. Tyto pozemky jsou v nájmu fyzických osob, které na nich mají postaveny zahradní chatky. Záměrem města je prodej pozemků, a to za minimální cenu 2000 Kč /m2, přičemž dle platné cenové mapy je v dané lokalitě cena za m2 cca 200 korun. Je prodejní cena v pořádku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 31. 1. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Při prodeji majetku obce se dle cenových map nepostupuje. Obce prodávají pozemky za cenu obvyklou. 

Úplatný převod majetku z vlastnictví obce je upraven v § 39 odst. 2 zákona o obcích, dle něhož se při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

Definici ceny obvyklé v zákoně o obcích nenalezneme, v praxi se často používá definice ze zákona o oceňování majetku: cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. To znamená, že jde o průměrnou cenu, za niž lze v dané oblasti pozemek reálně koupit.

Může být cena vyšší než obvyklá?

Zákon stanoví, že prodej za jinou než obvyklou cenu musí obec zdůvodnit. To však platí jen pro odchylku směrem k nižší ceně. Naopak odchylku směrem nahoru není de facto nutno odůvodňovat, neboť obec je povinna při správě majetku se chovat účelně a hospodárně, kdy prodej nejvyšší nabídce přesahující cenu v místě a čase obvyklou je právě projevem takové účelnosti a hospodárnosti.

Cena v cenových mapách slouží pro výpočet daně

Způsoby oceňování dle cenových map slouží pro oceňování stavebních pozemků pro účely stanovené zvláštními předpisy (tj. převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zvláštního předpisu). V případě záměru obce prodat nemovitý majetek se však dle zákona o oceňování majetku nepostupuje.

Cenové mapy mohou v tomto případě sloužit jako jakýsi podklad (zpracovatelé cenových map jsou povinni vycházet důsledně ze sjednaných, tedy na trhu dosahovaných, cen pozemků), jsou však určeny pro účely, které stanoví zákon o oceňování majetku.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty