Poradna

Zdržovací taktika na zastupitelstvu

Je stanoven den konání zastupitelstva a stanoven program . V den konání zastupitelstva starostka přečte program jednání, její strana která má většinu program neodsouhlasí a potom ukončí jednání  zastupitelstva a to se děje opakovaně

Lze se proti tomu nějak bránit ?

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 10. 2019. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obec má podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), povinnost zajisti plynulý chod záležitostí, které spadají do její působnosti. Působnost zastupitelstva je vymezena v § 84 zákona o obcích. Patří sem například schvalování rozpočtu, vydávání obecně závazných vyhlášek a další. Zastupitelstvo má podle § 92 zákona o obcích povinnost se setkávat alespoň jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva také slouží jako příležitost pro občany, kteří chtějí využít svých práva podílet se na samosprávě své obce. Tato práva občana obce vychází z čl. 100 Ústavy, který říká, že obce jsou společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Situací jsou tedy dotčeny dvě hodnoty: za prvé je to povinnost obce spravovat své vlastní záležitosti, a za druhé je to právo občanů podílet se na její správě. Zákon pro stav, kdy je zastupitelstvo oficiálně usnášeníschopné (zákon o obcích v § 92 stanovuje, že zastupitelstvo je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny svých členů), ale prakticky své povinnosti nevykonává, nemá konkrétní ustanovení. Vzhledem k výše uvedenému jsme toho názoru, že taková obstrukční praktika je v rozporu se smyslem a účelem zákona o obcích, resp. Jeho účelovým obcházením, a přímo vede k porušení povinnosti spravovat své vlastní záležitosti dle § 7 a 84 zákona o obcích, stejně jako je to právo občanů podílet se na samosprávě dle § 16 zákona o obcích.

Na činnost obcí v oblasti obecní samosprávy dohlíží Ministerstvo vnitra, které má dle § 129a zákona o obcích právo kontrolovat výkon samostatné působnosti. Je možné se na něj obrátit, pokud se domníváte, že zastupitelstvo Vaší obce jedná v rozporu se zákonem. Podrobnější postup a vzor podnětu najdete přímo v našem volně stažitelném právním vzoru tohoto podání zde: https://frankbold.org/poradna/vzor/podnet-k-provedeni-kontroly-obce V podnětu podrobně popište zdržovací taktiky zastupitelstva a pokud je to možné, podložte podání zápisy a programy ze všech zasedání, na kterých byla tato obstrukční praktika použita. Dále uveďte, že tím obec porušuje svou povinnost spravovat záležitosti obce podle § 7 a § 84 a práva občana podílet se na samosprávě dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Ministerstvo vnitra na základě podnětu může provést kontrolu (upozorňujeme, že provedení kontroly není z Vaší strany nárokové) a v případě zjištění nezákonného postupu doporučí obci opatření k nápravě. Obec má ze zákona povinnost provést nápravu nedostatků zjištěných kontrolou. 

V závěru také uvádíme, že je možné k Vaší kauze přistoupit i z jiných směrů – na obec je možné vyvíjet tlak například peticí nebo medializací případu. V některých případech tlak občanů na provedení nápravy může být často rychlejším a účinnějším řešením, nežli postup Ministerstva.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty