Poradna

Jak dosáhnout odstranění protižidovského graffiti?

Chceme dosáhnout odstranění graffiti s protižidovským textem, protože je umístěno v blízkosti školy. Jak toho máme dosáhnout? A může být autor graffiti potrestán?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 12. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nejvhodnějším řešením je dohodnout se s vlastníky domu a zajistit přemalování zdi. Vytvoření graffiti je trestným činem. Pachatel však může být potrestán jen odnětím svobody, případně zákazem činnosti nebo odejmutím věci, soud mu nemůže přikázat zeď přemalovat. Trestný čin se navíc promlčí uplynutím 3 let.

Obec není povinna graffiti odstranit

Zákon nestanoví nikomu, ani obci nebo majiteli domu, na němž je graffiti umístěno, protižidovský text odstranit. Dalo by se to odvozovat jen z obecných ustanovení v tom smyslu, že obec je povinna chránit veřejný zájem (§ 2 odst. 2 zákona o obcích). Autorovi graffiti, resp. je možné, že i majiteli posprejovaného domu, může hrozit trestní stíhání.

Graffiti je trestným činem

Posprejováním fasády domu se pachatel dopouští trestného činu poškození cizí věci (§ 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)(1). Nezáleží přitom ani na hodnotě poškozené věci, ani na tom, zda je poškozena trvale či jen dočasně (komentář P. Sámal a kol.)(2). Pachatele uvedeného činu může soud potrestat trestem odnětí svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Trestní stíhání lze zahájit jen se souhlasem poškozeného (majitele domu). Odpovědnost za spáchání trestného činu poškození cizí věci se však promlčí po 3 letech – po této době již nelze autora graffiti trestně stíhat.

Pokud graffiti obsahuje hanlivé protižidovské sdělení, může jít též o trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (3). Ten ale musí být spáchán „veřejně“. Podle trestního zákoníku je čin spáchán veřejně, pokud k němu došlo alespoň před 3 osobami. Neřeší ale situaci, kdy je protiprávně zhotovená malba komukoliv přístupná a nepochybně tedy má veřejný dosah. Trestný čin hanobení skupiny osob se také promlčí uplynutím 3 let (v některých případech uplynutím 5 let).

Kdy je graffiti přestupkem

Aby mohlo být nějaké jednání trestným činem, musí dosáhnout určité úrovně společenské škodlivosti. Pokud by nebylo graffiti shledáno trestným činem, může být pachateli alespoň uložena pokuta za přestupek (§ 50 zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích)(4). Za přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo zákaz pobytu. Řízení proti pachateli přestupku je možné iniciovat do jednoho roku od okamžiku, kdy k němu došlo.

Obraťte se na vlastníka domu

Nejefektivnějším řešením je tedy obrátit se na vlastníka domu a navrhnout mu pomoc s odstraněním graffiti. Pokud půjde o bytový dům, k jednání bude příslušný statutární orgán, který obecně zajišťuje správu nemovitosti. V případě společenství vlastníků jednotek tak budete kontaktovat výbor (§ 9 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), v případě družstva se budete obracet na představenstvo (§ 243 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku).

Poznámky

(1) § 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí
tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká,
pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

(2) Komentář P. Sámal
Poškození bude v případě podle § 228 odst. 2 spočívat zejména v narušení povrchu nebo vzhledu věci, a tím i ve snížení funkčnosti nebo estetické hodnoty povrchu věci nebo i celé věci. Nezáleží na tom, do jaké míry jde o proces nezvratný, resp. zda je výsledek postříkání, pomalování nebo popsání odstranitelný či nikoli.

(3) § 355 trestního zákoníku
(1)  Kdo veřejně hanobí
a)  některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b)   skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a)  nejméně se dvěma osobami, nebo
b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(4) Dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích,
přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty