Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Je úřad oprávněn odmítnout podání učiněné mimo úřední hodiny?

Úřad práce odmítá přijímat podání mimo stanovené úřední hodiny. Je k tomu oprávněn? Pokud ne, jak ho přimět k tomu, aby podání přijímal?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 11. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Povinnost přijímat podání i mimo úřední hodiny daného úřadu vyplývá z obecných zásad správní činnosti. Správní orgány jsou povinny umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Na opačný postup je možné podat stížnost.

Úřední hodiny

Povinnost přijmout podání i mimo úřední hodiny není přímo stanovena zákonem, lze ji však dovozovat z obecných zásad správní činnosti, neboť správní orgán je povinen umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, (1) přičemž právě podání je základním instrumentem, kterým jsou tato práva a oprávněné zájmy uplatňovány.

Nejproblematičtější bývá mimo úřední hodiny přijímání podání činěných osobně. Správní řád ovšem umožňuje učinit podání též poštou nebo elektronicky. Tato podání již z povahy věci není třeba provádět v úředních hodinách a lze je učinit kdykoli. Je však třeba mít na paměti, že pokud nevlastníte datovou schránku ani elektronický podpis, musí být podání do 5 dnů doplněno některým z formálních způsobů (osobně, ústně do protokolu, poštou).

Když úřad odmítá spolupracovat

Správní řád umožňuje v případech nevhodného chování úředních osob nebo postupu správního orgánu podat stížnost. (2) Stížnost mohou podávat oprávněné osoby, což jsou osoby, kterých „se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká“. (3)

Stížnost lze podat nejen tehdy, pokud je vedeno správní řízení, ale proti všem postupům, kdy se uplatní správní řád, tedy například i když úřad vydává jen osvědčení či provádí jiný úkon. Nezbytné náležitosti, které musí stížnost obsahovat a příslušný orgán, kterému stížnost adresovat je možné nalézt v našem online manuálu Stížnost na nevhodné chování úředníků.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému správnímu orgánu a o jejím vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Pokud by správní orgán na stížnost vůbec nereagoval nebo by ji nevyřídil řádným způsobem, může stěžovatel požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. (4)

Poznámky

(1) § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(2) § 175 odst. 1 správního řádu
(3) § 2 odst. 3 správního řádu
(4) § 175 odst. 7 správního řádu

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty