Poradna

Můžeme namítat podjatost zpracovatele hlukové studie?

V naší obci dochází k rekonstrukci velkého podniku, který se nachází v těsné blízkosti obytné zóny. V řízení, kterého se účastníme, byla vydaná hluková studie vypracovaná manželkou zástupce investora. Máme proto obavy, zda není zpracovatelka podjatá. Co můžeme dělat? Můžeme namítat podjatost zpracovatele hlukové studie?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Namítat podjatost zpracovatele hlukové studie nelze, neboť se nejedná o znalce ve smyslu správního řádu. Správní orgán má povinnost přezkoumávat věcnou správnost a zákonnost hlukové studie a v případě zjištění vad má postupovat tak, aby byly tyto vady odstraněny.

Zpracovatel hlukové studie je držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace zákona o veřejném zdraví. (1) Nejedná se tudíž o znalce ve smyslu správního řádu, vůči kterému by bylo možné namítat podjatost. (2) Zpracovaná hygienická studie je odborným podkladem, jehož věcnou správnost a zákonnost musí v rámci své odborné činnosti přezkoumávat příslušný správní orgán, v daném případě krajská hygienická stanice a stavební úřad. Tyto správní orgány nesmí závěry hlukové studie přebírat automaticky a bez jejího věcného posouzení. V případě zjištění vad ve hlukové studii by správní orgán měl jejímu předkladateli hlukovou studii vrátit s pokyny k přepracování. (3)

Pokud shledáváte v hlukové studii obsahové vady, uveďte je stavebnímu úřadu v námitkách. Také můžete předložit jako podklad k rozhodnutí vlastní oponentní hlukovou studii. Stavební úřad se Vašimi námitkami musí zabývat a v odůvodnění svého rozhodnutí uvést, jak se s nimi vypořádal. Proti povolení stavby máte jako účastník řízení právo podat odvolání.

Poznámky

(1) § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
(2) § 56 ve spojení s § 14 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(3) § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta