Poradna

Může úředník oficiální stanovisko úřadu sdělovat anonymně?

Je z právního hlediska v pořádku, že úředník státní správy zasílá (při emailové korespondenci) oficiální stanovisko svého úřadu anonymně – nepodepsané a bez uvedení jména? Je možné, aby se nepodepsal a neuvedl jméno ani po dotazu? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 9. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Postup správních orgánů v obecné rovině upravuje především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ten v části čtvrté v § 154 a § 158 stanoví, že jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, či provádí-li správní orgán jiné úkony, postupuje obdobně podle zde vyjmenovaných obecných a zvláštních ustanovení o správním řízení. Mimo jiné postupuje obdobně podle § 15 správního řádu, který stanoví, že

§ 15 správního řádu
 ...
(2) Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen "oprávněné úřední osoby").
(4) O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, se provede záznam do spisu a správní orgán o tom účastníka řízení na požádání informuje. Oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena.

Přitom pojem „obdobně“ se podle zavedeného právního úzu bude vykládat tak, že se dané ustanovení použije na daný postup v plném rozsahu (resp. s příslušnými nutnými změnami).

Domnívám se proto, že by oprávněné úřední osoby měly na požádání výše uvedené údaje sdělit.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty