Poradna

Může úředník oficiální stanovisko úřadu sdělovat anonymně?

Je z právního hlediska v pořádku, že úředník státní správy zasílá (při emailové korespondenci) oficiální stanovisko svého úřadu anonymně – nepodepsané a bez uvedení jména? Je možné, aby se nepodepsal a neuvedl jméno ani po dotazu? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 9. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Postup správních orgánů v obecné rovině upravuje především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ten v části čtvrté v § 154 a § 158 stanoví, že jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, či provádí-li správní orgán jiné úkony, postupuje obdobně podle zde vyjmenovaných obecných a zvláštních ustanovení o správním řízení. Mimo jiné postupuje obdobně podle § 15 správního řádu, který stanoví, že

§ 15 správního řádu
 ...
(2) Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen "oprávněné úřední osoby").
(4) O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, se provede záznam do spisu a správní orgán o tom účastníka řízení na požádání informuje. Oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena.

Přitom pojem „obdobně“ se podle zavedeného právního úzu bude vykládat tak, že se dané ustanovení použije na daný postup v plném rozsahu (resp. s příslušnými nutnými změnami).

Domnívám se proto, že by oprávněné úřední osoby měly na požádání výše uvedené údaje sdělit.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta