Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co musí obec zveřejnit, když prodává nemovitost?

Co musí obec zveřejnit na úřední desce, když chce prodat nemovitost?
Musí obec zveřejnit na úřední desce, komu nemovitost prodala?

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 10. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obec uvádí záměr prodeje na úřední desce. Musí zde uvést, zda jde o prodej, směnu či nájem, a dále u pozemku číslo parcely a katastrální území, u budov číslo popisné a evidenční.

Zveřejnění na úřední desce předem

Pokud se obec rozhodne prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, musí takový záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dní před takovým rozhodnutím (na úřední desce + může být zveřejněn také způsobem v místě obvyklým, např. obecním rozhlasem). Zájemci se tak mohou vyjadřovat, či předkládat své nabídky.

Definování úkonu a popis nemovitosti

Na úřední desce by mělo být napsáno, o jaký úkon se jedná (např. prodej, směna, nájem atd.). Zákon to sice nestanoví, považujeme to však za vhodné. Tento názor sdílí i autoři odborné literatury (1).

Dále musí být uveden popis nemovistosti.

U pozemku:

  • Parcelní číslo
  • Název katastrálního území
  • Zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu (pokud jsou v daném území 2 číselné řady)

U budovy:

  • Parcelní číslo, název katastrálního území, příp. uvedení, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu identifikace pozemku, viz výše)
  • Číslo popisné nebo evidenční (pokud není číslo přiděleno, uvádí se způsob využití budovy)
  • Název části obce, pokud je odlišný od názvu katastrálního území

Cenu ani lhůta pro nabídky nemusí být zveřejněna

Další údaje (jako např. velikost pozemku) nejsou zákonem stanovenou podmínkou. Lze je však dle uvedené specifikace nemovitosti (např. dle parcelního čísla) dohledat v katastru nemovitostí

Cena (ve smyslu za kolik či její min. nebo max. výše) také nemusí být dle zákonné úpravy zveřejněna. V praxi bývá však stanovena alespoň minimální cena pro podávání nabídek. Dle odborné literatury je stanovení ceny vhodné.

Pokud není v záměru stanoven konkrétní termín podání nabídky (není tedy časové omezení stanoveno za účelem možnosti obce přijaté nabídky vyhodnotit), pak ji může podat každý potenciální zájemce do momentu, než příslušný orgán obce začne jednání, na němž se o podaných nabídkách rozhodne s konečnou platností (pokud není na jednání takto rozhodnuto, lze podat znovu až do doby dalšího jednání). Znamená to tedy, že ani toto časové omezení není nezbytnou (zákonem stanovenou) náležitostí záměru. Je také žádoucí, nikoli však povinné, aby obec v záměru prodeje uvedla poučení, kde se uchazeč může seznámit s podkladovými materiály vyhlášeného záměru, či kde získá potřebné informace.

Obec může určit další podmínky

Pokud orgán obce ještě před zveřejněním záměru schválí další zpřesňující či omezující podmínky, měly by být dle našeho názoru v záměru označeny.

Kde zjistit, komu obec nemovitost prodala

Po výběru nabídky již není obec povinna zveřejnit konečné závěry na úřední desce. Každý občan ČR, který má v obci trvalý pobyt, je však může shlédnout v zápise ze zasedání zastupitelstva nebo rady [viz. § 95 ve vazbě na § 16/2 písm. e)]. Zde se setkáte s celými jmény konkrétních osob. Případné zveřejnění na úřední desce obce by bylo dobrovolné a nad rámec zákona, očekávejte je v takovém případě jen v anonymizované podobě.

Pokud nejste občanem obce, zažádejte o tyto informace z jednání zastupitelstva na základě z. č. 106/1999 Sb. žádostí o poskytnutí informace. Zde také očekávejte, že při poskytování informace ze zápisu o jednání zastupitelstva budou nezbytné osobní údaje (v těchto zápisech obsažené) redukovány anebo anonymizovány.

Když chcete vědět další podrobnosti

Pokud Vás zajímají bližší informace k obcí vybrané nabídce, či celkovém počtu zájemců s nabídkami, mezi nimiž bylo vybíráno, dohodnuté ceně (ať už kupní či nájemní), komu bylo prodáno (pronajato), o době pronájmu, zda byla zaplacena cena atd. můžete o ně taktéž požádat na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obec by vám je měla poskytnout, neboť je povinným subjektem (viz. § 2 z. č. 106/1999 Sb.).

Jak požádat o informace?

(1) Zdroje: Koudelka Z., Ondruš R., Průcha P. (2005): Zákon o obcích (obecní zřízení) Komentář. Linde Praha, a.s. 3. doplněné vydání. Str. 134-136.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty