Poradna

Má občan právo na informace o trestním řízení vedeném proti obci?

Postupy v hospodaření zástupců naší obce prošetřuje policie a státní zastupitelství v trestním řízení. Můžeme získat přístup k informacím obsaženým v trestním spisu a dozvědět se tak více o tom, jak obec hospodaří?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 3. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Informaci z trestního spisu je možné získat nejen nahlédnutím do trestního spisu, ale také prostřednictvím žádosti o informace. Nahlížet do spisu může pouze úzký okruh osob – obviněný, poškozený, zúčastněná osoba, jejich obhájci, zmocněnci či zákonní zástupci. Podat žádost o informaci může každý.

Poskytování informací z trestních spisů

Získat informace o trestním řízení je možné 2 způsoby – buď přímým nahlédnutím do trestního spisu dle trestního řádu (1) nebo prostřednictvím žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) (2). Rozdíl spočívá v tom, že nahlížet do spisu může pouze stanovený úzký okruh osob – obviněný, poškozený, zúčastněná osoba, jejich obhájci, zmocněnci či zákonní zástupci. Tyto osoby mají právo nahlédnout do obsahu spisu a činit si kopie či výpisy. Ustanovení o nahlížení do spisu dle trestního řádu však nebrání komukoliv žádat o dané informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel by měl co nejpečlivěji specifikovat, o jaké informace má zájem.

Kdy může být žádost o informaci odmítnuta?

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím má své limity. Orgány činné v trestním řízení (policie či státní zastupitelství) neposkytnou informaci o probíhajícím trestním řízení. (3) Z těchto obecných postupů však existují výjimky. Nejvyšší správní soud uznal, že pokud nemůže být poskytnutím informace zmařen nebo ohrožen cíl trestního řízení (tj. zpochybněna role státu při zjišťování trestných činů, odhalování, stíhání a odsuzování pachatelů trestných činů či obecně při upevňování zákonnosti), povinný subjekt informaci poskytne, neboť neexistuje důvod jejího dalšího utajení. (4)

Policie ČR také neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. (5) Toto pravidlo se vztahuje jak na trestní řízení probíhající, tak na ta již ukončená. Zákaz informaci poskytnout se ale týká (na rozdíl od prvního případu) pouze informací ohledně činnosti orgánů činných v trestním řízení. Může se jednat o informaci o připravovaném policejním zásahu, o plánovaných akcích či krocích Policie ČR apod. Musí však být uvedeno, jaké skutečnosti byly motivem odepření požadovaných informací a z jakých důvodů by jejich poskytnutím došlo k ohrožení stanovených práv a zájmů. Jedině tak může být podle našeho názoru zamezeno účelovému odpírání práva na informace.

Poznámky

(1) Ustanovení § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
(2) Ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(3) Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
(4) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2010, č. j. 1 As 97/2009 – 119.
(5) Ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta