Poradna

Musí být v námitce systémové podjatosti vyjmenovány všechny úřední osoby, jichž se námitka týká?

K naší námitce systémové podjatosti ve stavebním řízení zaslal stavební úřad výzvu k doplnění podání, a to co vymezení osob, vůči kterým je podjatost namítána, a co do vymezení předmětu, ve kterém je podjatost spatřována. Byl takový postup stavebního úřadu správný?

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 6. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Tento postup je dle našeho názoru v rozporu s principem tzv. systémové podjatosti, neboť námitka systémové podjatosti z logiky věci dopadá na všechny úřední osoby zařazené v daném úřadu. Ty proto není třeba jednotlivě vyjmenovávat. Konkrétní skutečnosti, ve kterých systémovou podjatost spatřujete, je však třeba uvést vždy.

Námitka systémové podjatosti

O systémovou podjatost se dle judikatury Nejvyššího správního soudu jedná především tam, kde rozhoduje ve správním řízení orgán obce či kraje, přičemž věc, o které rozhoduje, se týká zájmu této obce či kraje. Z tohoto důvodu zde existuje důvodná pochybnost o nepodjatosti úředních osob, které jsou k obci či kraji v zaměstnaneckém poměru, protože jejich postoj k rozhodované věci může být ovlivněn i jinými, než zákonnými hledisky. (1)

V námitce systémové podjatosti je nezbytné uvést konkrétní skutečnosti, pro které má být shledána důvodnou. Takovou skutečností může být situace, kdy nesporně existují dohody uzavřené mezi obcí a investorem, ve kterých obec jasně deklaruje svou podporu investičním záměrům, o kterých následně rozhoduje stavební úřad. V daném případě pak ekonomická závislost úředníků obce na radě či zastupitelstvu vytváří prostor pro nežádoucí vlivy na rozhodovací činnost těchto úředních osob. Dle judikatury není třeba označovat konkrétní podjaté úřední osoby, ale postačí poukázat na podjatost všech úředních osob daného úřadu. (2) 

Důsledky oprávněné námitky systémové podjatosti

Bude-li shledána námitka systémové podjatosti oprávněnou, bude rozhodovaná věc předložená nadřízenému správnímu orgánu, který usnesením pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu. (3)

Poznámky:

(1) Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119.
(2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2015, č. j. 7 As 158/2014-30.
(3) § 14 ve spojení s § 131 odst. 4 správního řádu.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta