Poradna

Přihlášení o. s. do přerušeného řízení

Má občanské sdružení právo být účastníkem řízení, jestliže toto řízení bylo zahájeno a současně přerušeno, a sdružení se přihlásilo až v okamžiku, kdy daný orgán rozhodl o tom, že se v řízení opět pokračuje? Naše sdružení vzniklo teprve v mezidobí, kdy bylo řízení přerušeno.

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 10. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, má občanské sdružení právo za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, po dobu přerušení řízení lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží.

Domníváme se, že i lhůta pro přihlášení se do řízení je lhůtou týkající se provádění úkonů v řízení, a proto vzhledem k zastavení řízení neběží (ovšem lze si představit i opačnou argumentaci úřadu – bylo by možné tvrdit, že neběží lhůty účastníkům řízení a úřadu, kdežto občanské sdružení, které se do řízení ještě nepřihlásilo, není zatím účastníkem – stává se jím teprve ve chvíli, kdy svou účast písemně oznámí). 8 denní lhůta by tak měla pokračovat v běžení teprve poté, co bude v řízení opět pokračováno.

Praktickým problémem by zde však bylo, že podle § 65 odst. 2 správního řádu o tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky a provede o tom záznam do spisu. Nepřihlášená občanská sdružení zatím nejsou účastníky řízení a nemusí se tak o tom, že je v řízení opět pokračováno dovědět a lhůtu zmeškat (ledaže by úřad doručoval na úřední desce). Obecně lze z hlediska právní jistoty jen doporučit přihlásit se do řízení do 8 dnů ode dne, kdy bylo zahájení řízení oznámeno (bez ohledu na přerušení řízení).

Pokud jde o sdružení, které má v mezidobí teprve vzniknout, hlavní problém spočívá podle nás v tom, že výše zmíněnou podmínkou stanovenou v odst. 2 ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny je, aby občanské sdružení požádalo u příslušného orgánu státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Z logiky zákona vyplývá, že tato žádost musí nejprve dojít úřadu a ten má pak povinnost informovat občanské sdružení o všech správních řízeních, které následně zahájí. Už ve chvíli, kdy úřad zahájení řízení oznamoval, tak mělo mít občanské řízení podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních.

Jako výjimka by se dala vyložit situace, kdy by úřad zveřejnil informaci na úřední desce a občanské sdružení by stihlo ve lhůtě 8 dnů (zde tedy 8 dnů když nepočítáme dobu přerušení řízení, kdy by tato lhůta neměla běžet) podat zároveň žádost o informování i přihlášení se do řízení (protože tím, že informace visela na úřední desce, vlastně úřad sdružení informoval). Pokud ale úřad zasílá informaci písemně těm sdružením, která již existují a mají podanou žádost, „nové“ sdružení se do řízení bohužel zřejmě již nedostane.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta