Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Přihlášení o. s. do přerušeného řízení

Má občanské sdružení právo být účastníkem řízení, jestliže toto řízení bylo zahájeno a současně přerušeno, a sdružení se přihlásilo až v okamžiku, kdy daný orgán rozhodl o tom, že se v řízení opět pokračuje? Naše sdružení vzniklo teprve v mezidobí, kdy bylo řízení přerušeno.

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 10. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, má občanské sdružení právo za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, po dobu přerušení řízení lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží.

Domníváme se, že i lhůta pro přihlášení se do řízení je lhůtou týkající se provádění úkonů v řízení, a proto vzhledem k zastavení řízení neběží (ovšem lze si představit i opačnou argumentaci úřadu – bylo by možné tvrdit, že neběží lhůty účastníkům řízení a úřadu, kdežto občanské sdružení, které se do řízení ještě nepřihlásilo, není zatím účastníkem – stává se jím teprve ve chvíli, kdy svou účast písemně oznámí). 8 denní lhůta by tak měla pokračovat v běžení teprve poté, co bude v řízení opět pokračováno.

Praktickým problémem by zde však bylo, že podle § 65 odst. 2 správního řádu o tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky a provede o tom záznam do spisu. Nepřihlášená občanská sdružení zatím nejsou účastníky řízení a nemusí se tak o tom, že je v řízení opět pokračováno dovědět a lhůtu zmeškat (ledaže by úřad doručoval na úřední desce). Obecně lze z hlediska právní jistoty jen doporučit přihlásit se do řízení do 8 dnů ode dne, kdy bylo zahájení řízení oznámeno (bez ohledu na přerušení řízení).

Pokud jde o sdružení, které má v mezidobí teprve vzniknout, hlavní problém spočívá podle nás v tom, že výše zmíněnou podmínkou stanovenou v odst. 2 ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny je, aby občanské sdružení požádalo u příslušného orgánu státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Z logiky zákona vyplývá, že tato žádost musí nejprve dojít úřadu a ten má pak povinnost informovat občanské sdružení o všech správních řízeních, které následně zahájí. Už ve chvíli, kdy úřad zahájení řízení oznamoval, tak mělo mít občanské řízení podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních.

Jako výjimka by se dala vyložit situace, kdy by úřad zveřejnil informaci na úřední desce a občanské sdružení by stihlo ve lhůtě 8 dnů (zde tedy 8 dnů když nepočítáme dobu přerušení řízení, kdy by tato lhůta neměla běžet) podat zároveň žádost o informování i přihlášení se do řízení (protože tím, že informace visela na úřední desce, vlastně úřad sdružení informoval). Pokud ale úřad zasílá informaci písemně těm sdružením, která již existují a mají podanou žádost, „nové“ sdružení se do řízení bohužel zřejmě již nedostane.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty