Poradna

Kdy je elektronicky doručeno podání orgánu veřejné moci?

V naší obci se plánuje stavba obchvatu. Včera skončila lhůta k podání vyjádření k oznámení ve zjišťovacím procesu EIA. Podání jsem poslal emailem včera ve večerních hodinách. Dnes ráno jsem dostal potvrzení z e-podatelny, která potvrzuje doručení až dnes ráno. Znamená to, že jsem podání nestihl? Mohu se případně nějak bránit, že poskytovatel datových služeb (e-mailu) mojí zprávu včas nedoručil? Změnila by se situace, kdybych podání učinil datovou schránkou?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 11. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podání určené orgánu veřejné moci je doručeno až okamžikem dodání zprávy do elektronické podatelny úřadu, nikoliv okamžikem odeslání podání.

Podání emailem bez zaručeného elektronického podpisu

Podání orgánu veřejné moci lze učinit e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je-li do 5 dnů potvrzeno písemně (papírově, poštou, na podatelně) nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (1).

Takové podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo (2). Pokud byste posílal podání poštou, postačilo by jej v poslední den lhůty odeslat (3). Pro elektronická podání to však neplatí. Je sice reálné, že ta dojdou úřadu velmi rychle (v řádu minut či hodin), ale nelze na to spoléhat. I z rozhodovací praxe soudů (4) vyplývá, že „včasnost podání učiněného elektronickou formou je třeba posuzovat na základě okamžiku doručení elektronické zprávy příslušnému soudu“.

To tedy znamená, že jste lhůtu k podání nestihl.

Podání datovou schránkou

Pokud byste zaslal podání přes datovou schránku, situace by se nezměnila. Opět platí, že podání je učiněno teprve tehdy, až úřadu dojde. Zákon přitom nestanoví, kdy je datová zpráva úřadu doručena. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (5) je „podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci“. Tento právní názor byl potvrzen i Ústavním soudem (6).

Odpovědnost provozovatele veřejné datové sítě

Existence případné odpovědnosti provozovatele e-mailu, se plně odvíjí od smluvních podmínek jednotlivých provozovatelů. Tyto služby jsou většinou provozovatelů poskytovány bezplatně. Vzhledem k tomu smluvní podmínky, se kterými musí každý uživatel e-mailového účtu při registraci souhlasit, standardně obsahují ustanovení o vyloučení odpovědnosti za případné nedoručení či opožděné doručení e-mailové zprávy (7).

Poznámky

(1) Ustanovení § 37 odst. 4, věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(2) Ustanovení § 37 odst. 6 správního řádu
(3) Ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu
(4) Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2446/11, ze dne 14.11.2011, nález Ústavního soudu sp. zn. IV. US 2492/08 ze dne 14. 7. 2011
(5) Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010 ve věci sp.zn. 9 Afs 28/2010
(6) Nález ze dne 10. 1. 2012 sp. zn. II. ÚS 3518/11, případně nálezy sp. zn. III. ÚS 3036/12 a sp. zn. II.ÚS 3643/11. Obdobně též vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách: § 2 odst. 1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách: „Nestanoví-li tato vyhláška jinak, je přijatá datová zpráva považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické podatelně provozované podle zvláštního právního předpisu.“
(7) Příkladem mohou být smluvní podmínky služby Email.seznam.cz, které vyloučení odpovědnosti obsahují v čl. 3.3.

 

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty