Poradna

Jak se účastnit řízení o stavební uzávěře?

V naší obci má být přijata stavební uzávěra, aby se do přijetí nového územního plánu zabránilo stavbám na vybraných pozemcích. Můžeme se tohoto řízení nějak aktivně účastnit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V řízení o stavební uzávěře může kdokoliv podat připomínky, dotčení vlastníci, spolky a zástupce veřejnosti potom námitky. Proti schválené stavební uzávěře se lze bránit žalobou nebo podnětem k přezkumu.

Co je stavební uzávěra?

Smyslem institutu stavební uzávěry (1) je zakázat nebo omezit stavební činnost na určitém území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného územního plánu. Své opodstatnění má v mezidobí, kdy je již rozhodnuto o pořízení územního plánu, ale tento proces ještě není u konce.

Kdo může podat připomínky a námitky?

Návrh stavební uzávěry je zveřejňován na úřední desce (2). Od okamžiku zveřejnění návrhu může kdokoliv, kdo by mohl být stavební uzávěrou dotčen, podat k návrhu připomínky. Připomínky musí obec vypořádat v odůvodnění stavební uzávěry. Proti zamítnutí připomínek se nelze bránit.

Dotčení vlastníci, spolky (za stejných podmínek, za jakých se mohou účastnit správních řízení) a tzv. zástupce veřejnosti pak mohou uplatnit námitky, o nichž musí rozhodnout rada obce a své rozhodnutí zdůvodnit. Proti rozhodnutí o námitce mohou podat krajskému úřadu podnět k přezkumu. Žalobu proti rozhodnutí o námitce podat nelze.

Jak se bránit proti schválené stavební uzávěře?

Pokud bude stavební uzávěra schválena, můžete:

1) Podat žalobu na její zrušení (3)
2) Podat podnět k přezkumu (4)

Poznámky

(1) § 97 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
(2) § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
(3) Žalobu může podat pouze dotčený vlastník podle § 101a a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
(4) Podle § 174 odst. 2 správního řádu

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta