Poradna

Může soused volně skladovat uhlí?

Podnikatel v naší vesnici začal před svým domem volně skladovat uhlí, má ho jen přikryté plachtou. Z hromady se při větru práší, když naprší, odtéká z hromady zkalená voda. Pravděpodobně má na tuto činnost (nákup a prodej volně ložených tuhých paliv) živnostenské oprávnění. Můžeme se proti tomu nějak bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 4. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. neupravuje živnost „nákup a prodej volně ložených tuhých paliv“. Proto bych Vám doporučovala, abyste se v této věci obrátila na živnostenský úřad s dotazem na živnostenské oprávnění dotyčného nebo si jej zkuste vyhledat v živnostenském rejstříku. Pokud by neměl živnostenské oprávnění k dané činnosti, podejte podnět k živnostenskému úřadu.

Také bych Vám doporučila, prostřednictvím žádosti o informaci zjistit, zda má podnikatel povolení využívat pozemek, na kterém ukládá uhlí.

Vyžádejte si všechna povolení, která byla vydána pro daný provoz. Informace o právu na informace najdete také na www.otevrete.cz.

Plocha, na které podnikatel ukládá uhlí, může být stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Tu upravuje zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost.

Jednalo by se zřejmě o tzv. polétavý prach. V podrobnostech si dovolím odkázat Vás na specializovaný web EPS Hluk a emise.

Provozovatelé zdrojů znečišťování (v tomto případě půjde nejspíš o malý zdroj) mají řadu povinností podle § 3, 4 a 12 zákona o ochraně ovzduší. Především musí zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"), a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného orgánu ochrany ovzduší.

Dále je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Dále jsou mj. povinni umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady. Za nesplnění povinností může orgán ochrany ovzduší uložit opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt.

Doporučuji Vám, abyste se obrátili na tento příslušný orgán, aby zajistil sjednání nápravy. Pokud nevyřeší danou situaci, můžete se obrátit se stížností na jeho nadřízený orgán.

Stékání odpadu z uhlí např. do kanalizace atp., když prší, řeší vodní zákon č. 254/2001 Sb. Podle § 38 jsou odpadní vodou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. Pro ty, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních platí řada pravidel stanovených v § 38 vodního zákona.

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření.

Předpokládám ale spíš, že není vůbec nijak odvádění odpadních vod, které v místě vznikají, řešeno, popř. stéká do městské kanalizace nebo na chodník a trávu. Pak byste se mohli s podnětem na řešení situace obrátit na vodoprávní úřad. 

Dále byste mohli využít soudní cestu. Jedná se o tzv. sousedskou žalobu. Doporučila bych Vám, před podáním žaloby, podnikateli třeba napsat, že jste ochotni učinit i tento krok a uvést zákonné podklady. Je možné, že na základě hrozby soudního řízení by mohl začít jednat.

Pokud by úřady zůstaly nadále nečinné a ve věci se nic nezmění, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv. Podrobnosti včetně formulářů najdete na www.ochrance.cz

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty