Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kdo je příslušný rozhodovat o kanalizaci?

Vozovky v obci X se  v zimě solí a voda z nich odtéká do kanalizace. Tyto kanalizace povoluje odbor dopravy nebo dokonce obecný stavební úřad. Když jde o kanalizaci, třeba i dešťovou, je příslušný rozhodovat vodoprávní nebo stavební úřad?

Tento dotaz byl vyřešen dne 25. 2. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon řeší odpadní vody v § 38. Znečištěné dešťové vody by se skutečně měly považovat za odpadní vody. Dále lze obecně říci, že podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona jsou kanalizační stoky a kanalizační objekty vodními díly. Pak by je samozřejmě měl povolovat vodoprávní úřad. Podle § 15 k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

Problematiku pozemních komunikací však řeší speciálně zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle § 12 odst. 1 písm. c) jsou součástí komunikace mj. tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky. Zákon o pozemních v odstavci 2 a 3 § 12 jasně říkají, že v případě, kdy je konstrukce vozovky uložena přímo na konstrukci jiné stavby (vodního díla, metra, haly, garáží), patří mezi součásti pouze tato vozovka.

Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu. Pokud tedy slouží kanalizace jen k odvádění vod z komunikace, jedná se o součást komunikace.

Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Pokud v zákoně o pozemních komunikacích není stanoveno jinak, platí pro územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon č. 183/2006 Sb.) a nejsou dotčeny předpisy o ochraně životního prostředí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty