Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může se spolek účastnit vodoprávních řízení?

Vodoprávní úřad tvrdí, že se náš spolek nemůže účastnit vodoprávních řízení na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Má pravdu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud Vás vodoprávní úřad paušálně vylučuje ze všech vodoprávních řízení z důvodu, že v těchto řízeních nemohou být dotčeny zájmy na ochraně přírody a krajiny, domníváme se, že se jedná o nezákonný postup. Ne v každém vodoprávním, nebo třeba územním či stavebním řízení musejí být dotčeny zájmy na ochraně přírody a krajiny, jejich dotčení však musí být posouzeno případ od případu. Pokud zájmy přírody a krajiny dotčeny nejsou,  má spolek právo podat si žádost být informován o zahajovaných řízeních dle vodního zákona a účastnit se jich na základě této žádosti.

Žádost o informování o zahajovaných správních řízeních dle ZOPK

Spolek, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), je oprávněn požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, musí být věcně a místně specifikována a je možné ji podávat opakovaně. Správní orgán ovšem může spolek informovat o zahájení řízení pouhým zveřejněním informací na úřední desce, proto je dobré tuto úřední desku sledovat.

Spolek se může zúčastnit správního řízení, pokud svou účast oznámí písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. V takovém případě má postavení účastníka řízení. (Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účastenství ve vodoprávním řízení dle vodního zákona

Obdobně, na základě ustanovení § 115 odst. 6 a 7 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, se může stát účastníkem vodoprávního řízeníspolek, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, pokud požádá vodoprávní úřad o poskytování informací o zahajování těchto řízení a do osmi dnů od obdržení informace se do řízení přihlásí. Jedná se tedy o specifickou formu žádosti (dle jiného ustanovení, pouze pro řízení dle vodního zákona). Je možné podat žádost jak podle § 70 ZOPK, tak dle § 115 zákona o vodách.

Obdobně jako v žádosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny, musí být žádost spolku „co do předmětu a místa řízení specifikována“. Rozdíl oproti úpravě účasti občanských sdružení  podle zákona o ochraně přírody a krajiny spočívá v tom, že podle § 115 vodního zákona se spolky mohou účastnit výlučně řízení vedených podle tohoto zákona, zatímco § 70 zákona o ochraně přírody se vztahuje na všechna správní řízení, „při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny“.

Vzájemný vztah vodního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny

Spolek se může účastnit vodoprávního řízení, pokud má podanou žádost podle § 115 vodního zákona. I žádost podle § 70 ZOPK by však mohla být dostatečná, pokud mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny.

Domníváme se, že i ve vodoprávních řízeních mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny (např. krajinný ráz, obecná nebo zvláštní ochrana živočichů a rostlin apod.). V takovém případě má spolek– po splnění podmínek stanovených § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny – právo být informováno zahájení těchto řízení a právo se jich účastnit.

Jak již jsem uvedla výše, pokud Vás vodoprávní úřad vylučuje z vodoprávních řízení paušálně, a to z důvodu, že ve vodoprávních řízeních nemohou být dotčeny zájmy na ochraně přírody a krajiny, domníváme se, že se jedná o nezákonný postup.

Účast spolků ve stavebních řízeních je sporná

Problematická je možnost účasti spolků ve stavebních řízeních ve věcech vodních děl. Vodní zákon totiž výslovně uvádí (§ 115 odst. 6 a 7), že se jich spolky účastnit nemohou. I tak ale stále nelze vyloučit možnost účasti spolků dle § 70 ZOPK (viz výše), pokud v řízení mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Co dělat v případě, kdy Vás úřad neinformoval?

Jestliže máte na správním úřadě podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, je úřad povinen Vás informovat o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. (obdobně máte-li na vodoprávním úřadě podanou žádost podle § 115 vodního zákona).

Pokud se o zahájení řízení dozvíte, přestože Vás úřad neinformuje, můžete se do něj přihlásit a vystupovat jako účastník řízení. Na základě § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je za účastníka řízení v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

V případě, že byste se domáhali účastenství na řízení teprve v odvolacím řízení, správní orgán by už nevydával samostatné rozhodnutí o tom, jestli jste nebo nejste účastníkem řízení. Tuto otázku by vyřešil v rámci rozhodnutí o Vašem odvolání. Toto tzv. odvolání opomenutého účastníka (při neoznámení rozhodnutí) můžete podat na základě § 84 správního řádu do 30 dnů ode dne, kdy jste se o vydání rozhodnutí (resp. o jeho obsahu) dozvěděli, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán oznámil. Spolek se stává účastníkem až na základě oznámení své účasti, což je nutné udělat nejpozději zároveň s odvoláním (viz příloha).

Pokud by bylo Vaše odvolání odvolacím správním orgánem odmítnuto z důvodu, že nejste účastníkem řízení, můžete napadnout pravomocné správní rozhodnutí správní žalobou.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty