Poradna

Stromořadí na vlastní nebezpečí?

V obci se nachází stromořadí – krásné staré stromy na obecním pozemku. Jsou však v poměrně špatném zdravotním stavu. Ošetřit je by v daném případě znamenalo ořezat a část vykácet. Je možné zanechat stromy ve stavu, v jakém jsou a vstup do aleje učinit jen na vlastní nebezpečí?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Doporučujeme zvážit, zda jsou stromy skutečně ve špatném zdravotním stavu. Pokud ano, doporučujeme ty, u nichž hrozí pád a ohrožení osob, pokácet. Tam, kde to zdravotní stav stromů umožňuje, je žádoucí je ponechat.

Obec má jako vlastník pozemku (a tím pádem stromů) nejen možnost, ale i povinnost učinit opatření směřující k tomu, aby obyvatelé na tento pozemek nevstupovali a nebyli ohroženi nehodami v souvislosti se zde stojícími starými stromy (např. padající větve apod.).

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) v § 2900 stanoví všem osobám obecnou prevenční povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k  nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného (nový občanský zákoník používá pojem újma, který zahrnuje jednak újmu na majetku = škodu a jednak nemajetkovou újmu např. na zdraví, právech apod.).

Odpovědnost za újmu způsobenou případným pádem části starého stromu přitom nese vlastník pozemku, protože §  2910 občanského zákoníku stanoví, že každý odpovídá za újmu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Občanský zákoník  předpokládá zavinění (ve formě nevědomé nedbalosti viz § 2911 občanského zákoníku).  Újma na zdraví se bude nahrazovat dle § 2958 Občanského zákoníku. Soud vždy posoudí míru zavinění jednotlivých osob , jak vlastníka pozemku, tak i poškozeného.

V judikatuře bylo v této souvislosti konstatováno, že  pokud byl vlastník pozemku v konkrétním případě upozorněn na to, že stav porostů na pozemku hrozí způsobit škodu, je jeho povinností alespoň upozornit uživatele pozemku (ve Vašem případě kohokoli, kdo hodlá na pozemek obce vstoupit) na závadný stav. Nesplnění této povinnosti může mít za následek odpovědnost vlastníka pozemku za škodu vzniklou ze špatného stavu porostů na jeho pozemku.

S ohledem na výše uvedené se tedy domníváme, že je Vaší povinností v souladu s §  2900 Občanského zákoníku přinejmenším umístit před vstupem na pozemek upozornění o hrozícím nebezpečí vlivem stavu stromů a porostů na tomto pozemku. Toto prohlášení má však pouze charakter varování před nebezpečím dle § 2896 Občanského zákoníku a samo o sobě by Vás odpovědnosti nemohlo zprostit.  Doporučujeme Vám proto  oplocení pozemku, přičemž i v tomto případě  pro jistotu informační oznámení o stavu porostů na plot umístěte.

V každém případě však doporučujeme tato opatření realizovat jako opatření dočasné povahy,  nikoliv jako trvalé řešení dané situace.

Doporučujeme  také, abyste se pokusili zdravé stromy nechat prohlásit za památné dle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). Dle § 76 toto řízení náleží do kompetence pověřených obecních úřadů (obce s pověřeným obecním úřadem jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.).

Pokud by byly tyto stromy prohlášeny za památné, přineslo by Vám to silnější právní postavení při realizaci opatření na jejich ochranu, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví, že památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji a jejich ošetřování je nutno provádět se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty