Poradna

Co dělat proti škodám způsobeným solením silnic?

Při provádění zimní údržby chemickou alternativou s použitím solí dochází k poškozování vegetace v okolí komunikace, která vede přes naši obec. Údržbu provádí Správa silnic kraje. O vzniklé situaci jsme intervenovali na kraji, dále podali stížnost na ČIŽP. Solení silnice způsobuje jednoznačně poškozování životního prostředí v rozsahu: vznik škod na soukromých dřevinách osázených na soukromých pozemcích vedle komunikace. Jak na Správě silnic, tak na ČIŽP bylo konstatováno, že zimní údržba je prováděná podle schváleného certifikátu a tudíž nemůže v žádném případě poškozovat životní prostředí. 

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obecně upravuje chemický posyp silnic vyhláška Ministerstva dopravy 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Podle § 44 se při výkonu zimní údržby v souladu se schváleným plánem zimní údržby použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice

I. pořadí - udržuje se celá šířka a délka vozovky

a. náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,
b. náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály,

II. pořadí - shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy),

III. pořadí - udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp zdrsňovacími materiály.

Plán zimní údržby a jeho obsah upravuje § 42 této vyhlášky. Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:

I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy,

II. pořadí - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy,

III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním,

neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu. Na tuto skutečnost musí být uživatelé upozorněni způsobem stanoveným ve zvláštním předpise.

O zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací. Pokud obce rozhodnou o zpracování plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy, přihlédnou k tomuto pořadí důležitosti:

I. pořadí - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace,

II. pořadí - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace,

III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace,

neudržované - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).

Plán zimní údržby schvaluje Rada obce, bývá součástí nařízení o zajištění schůdnosti pozemních komunikací vydávaného podle § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Provádět chemický posyp ("solení") je zakázáno podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny pouze na území národních parků (§ 16 odst. 1 písm. l) a chráněných krajinných oblastí (§ 26 odst. 1 písm. h).

Podle tohoto zákona se ochranou přírody a krajiny podle rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Ochrana přírody a krajiny se zajišťuje mj. ochranou dřevin rostoucích mimo les (§ 2). Ochrana dřevin je následně specifikovaná v § 7. Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.

Domníváme se, že když je činnost silničního správního úřadu v souladu se zákonem, muselo by se prokázat, že kupř. porušil povinnosti vyplývající z plánu zimní údržby. Pokud by jejich činnost byla v souladu s tím to plánem a právními předpisy, bude jen velmi obtížné zamezit této činnosti.

Česká inspekce životního prostředí

Jestli se domníváte, že bylo solení provedeno nevhodným způsobem, je samozřejmě vhodné obrátit se na ČIŽP, která by měla prověřit, zda nedošlo k porušení povinností popř. poškození životního prostředí. Pokud však postup silničářů nebyl v rozporu se zákonem, zřejmě ČIŽP nebude konstatovat žádné pochybení.

Soukromoprávní řešení

Žalobce musí v průběhu soudního řízení prokázat to, co tvrdí. Musí přesvědčit soud, že jeho žalobní návrh je oprávněný. Žalovanému v podstatě postačí bránit se tvrzením, že žalobce neprokázal dostatečně, že právě on je za porušení žalobcových práv zodpovědný anebo že žalobce neprokázal, že k zásahu do jeho práv vůbec došlo (znečištění ovzduší je přiměřené poměrům, škoda na zdraví nevznikla nebo nevznikla z jednání žalovaného atd.). K prokázání svých tvrzení může žalobce použít v podstatě jakékoliv důkazy. Za důkaz může sloužit cokoliv, čím lze zjistit stav věci a prokázat svá tvrzení.

Obvyklými důkazy v soudním řízení jsou:

  • znalecké posudky
  • svědecké výpovědi
  • vyjádření a listiny správních orgánů
  • ohledání místa a
  • výslech žalobce a žalovaného.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty