Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Můžu bez povolení udržovat lesní stezky?

Jaké zákony člověk může porušit, jestliže bez oficiálních povolení provádí drobnou údržbu lesní stezky? Jedná se zejména o prostříhání přečnívajících větví, posekání trávy, kopřiv, ostružiní v koridoru stezky, odklizení napadaného listí a větví. Častým případem je strom spadlý přes cestu. Může hrozit nějaký postih kvůli neoprávněné manipulaci se dřevem? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 8. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jedním z nejdůležitějších fakorů ovlivňujících stupeň ochrany je „umístění“ lesní stezky.

Je tedy důležité, zda se stezka nachází, či nenachází, v oblasti se speciálním stupněm ochrany (zvláště chráněná území). Veškeré informace o těchto územích naleznete v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jedná se o území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací atd. V každé z těchto kategorií území platí jiná „pravidla“ pro ochranu a tudíž i zcela jiné postihy za jejich porušení.

Vezměme si tedy modelový příklad, kdy se lesní stezka nenachází v oblasti zvláště chráněného území, v tomto případě bychom použili citaci zmíněného zákona o obecné ochraně přírody, kdy les samozřejmě spadá do kategorie významných krajinných prvků.

§ 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody

(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Ze zmíněné citace lze tedy dovodit, že pokud se nejedná o území speciálně chráněné, pak tedy drobné úpravy (čištění stezky od spadaného listí a větví, prostříhávání vegetace kopřiv atd.) nejsou v rozporu se zákonem. Ovšem, jako téměř vždy, je tady háček a to v podobě výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů.

Dalším velice důležitým faktorem je tedy výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů a také památných stromů.

V tomto případě je jakýkoliv zásah do jejich vývoje v rozporu se zákonem. Opět bych Vás odkázala na zákon o ochraně přírody a krajiny a to konkrétně na §§46-50. A rovněž na vyhlášku č. 395/1992 Sb., ve které najdete seznamy zvláště chráněných rostlin a živočichů. Veškeré zákony najdete na www.portal.gov.cz v sekci „Zákony“.

Vezměme si tedy v potaz další modelovou situaci, kdy se lesní stezka nenachází v žádné zvláště chráněné oblasti a rovněž se zde nevyskytují žádné zvláště chráněné rostliny či živočichové. V tomto případě se opět obrátíme na obecnou ochranu.

§ 5 Obecná ochrana rostlin a živočichů

(1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.

§ 7 Ochrana dřevin

(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Opět lze dovodit, že v tomto případě nejsou drobné úpravy lesní stezky v rozporu se zákonem. Ovšem musíme zvážit rozsah prostříhávání vegetace (trávy, keřů) tak, aby nedošlo k trvalému poškození druhů. U dřevin je situace přísnější, k jejich pokácení je potřeba povolení orgánu ochrany přírody.

Dalším faktorem, který by nás mohl zajímat je rozdělení lesů na určité kategorie, dle jejich využití. Veškeré informace ohledně „pravidel chování“ v různých typech lesů naleznete v zákoně č.189/1995 Sb., lesní zákon. Každopádně vždy platí obecné povinnosti.

§ 11 Základní povinnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.

Jak již bylo řečeno tato problematika je velice rozsáhlá a značně rozmanitá.

Při „drobné údržbě“ je tedy zcela nutné si uvědomit a také ověřit, zda nezasahujeme v oblasti se zvláštní ochranou a zda naše, byť i dobře míněné, prostříhávání vegetace nepoškozuje chráněné rostliny. V případě, že tomu tak je, se jedná o přestupek, který lze potrestat dle závažnosti pokutou v rozsahu 10-100 tisíc Kč.

Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích. Veškeré informace o výši pokut pak naleznete v zákoně o ochraně přírody a krajiny (§87).

V hraničním případě, kdy se např.kosením vegetace ničí zvláště chráněné rostliny ve větším rozsahu, se může jednat i o trestný čin s možností odnětí svobody až na 2 roky.

Buďte proto při svépomocném „čištění“ lesních stezek velmi obezřetní a i v případech, kdy není třeba k pročištění žádného povolení si vždy vyžádejte souhlas vlastníka.

Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 301 Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin

Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci tím, že odnímá z přírody nebo ničí volně žijící živočichy nebo planě rostoucí rostliny v takovém množství, že tím ohrožuje místní populaci těchto živočichů nebo rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty