Poradna

Můžu žádat o zařazení mého lesa mezi lesy zvláštního určení?

Je možné zažádat o zařazení mého lesního pozemku mezi lesy zvláštního určení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, je možné podat návrh na zařazení lesa mezi lesy zvláštního určení.

Podle § 8 zákona č. 289/1992 Sb., lesního zákona, jsou lesy zvláštního určení ze zákona lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod a lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací

Dále sem mohou být rozhodnutím správního orgánu na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy, kterým je místně příslušný krajský úřad, zařazeny i lesy další. A to lesy, u nichž je veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa (funkcí zdravotních, rekreačních, výzkumných) nadřazen funkcím produkčním.

Mohou to být lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích a přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biodiverzity, lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích a jiné, u nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Tyto lesy plní především určité společenské poslání, ať už je to ochrana životního prostředí, zdroje pitné vody nebo rekreace, v důsledku čehož je potlačeno plnění jiných, zejména produkčních funkcí lesa.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta