Poradna

Můžu žádat o zařazení mého lesa mezi lesy zvláštního určení?

Je možné zažádat o zařazení mého lesního pozemku mezi lesy zvláštního určení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, je možné podat návrh na zařazení lesa mezi lesy zvláštního určení.

Podle § 8 zákona č. 289/1992 Sb., lesního zákona, jsou lesy zvláštního určení ze zákona lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod a lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací

Dále sem mohou být rozhodnutím správního orgánu na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy, kterým je místně příslušný krajský úřad, zařazeny i lesy další. A to lesy, u nichž je veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa (funkcí zdravotních, rekreačních, výzkumných) nadřazen funkcím produkčním.

Mohou to být lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích a přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biodiverzity, lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích a jiné, u nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Tyto lesy plní především určité společenské poslání, ať už je to ochrana životního prostředí, zdroje pitné vody nebo rekreace, v důsledku čehož je potlačeno plnění jiných, zejména produkčních funkcí lesa.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty