Poradna

Zabývá se zákon chráněnými druhy rostlin a živočichů, které jsou dotčeny záměrem stavby?

Developer k uskutečnění stavby potřebuje získat výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Můžeme se jako spolek k tomuto záměru investora nějak vyjádřit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 6. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Zvláště chránění živočichové, včetně jejich sídel a biotopu, jsou chráněni na základě zákona.(1)  Pokud stavební záměr vyžaduje zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, povede úřad řízení o povolení výjimky z tohoto zásahu. Tohoto řízení se mohou spolky chránící zájmy přírody účastnit.

Podmínky získání výjimky

Zákon stanoví, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. (2) Takovým zásahem může být například jejich odchyt, chov v zajetí, zraňování či usmrcování.

Z tohoto zákazu umožňuje zákon výjimky: například v případě, že má být biotop zvláště chráněného živočicha dotčen stavebním záměrem. Výjimka však může být udělena jen v případě, že investor doloží, že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. (3) 

V případě, že je daný druh chráněn i evropskou legislativou, jsou požadavky pro získání výjimky z bioty přísnější. Investor je povinen prokázat, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Zároveň musí být naplněn některý z veřejných zájmů výslovně jmenovaných v § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Řízení o povolení výjimky z bioty

O tom, zda bude výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů udělena, rozhoduje krajský úřad. (4) Řízení o výjimce je správním řízením, kterého se mohou účastnit i spolky, jejichž hlavním posláním dle stanov je ochrana přírody a krajiny. (5) Přihlásit se k účasti v řízení je nutné do 8 dnů od oznámení jeho zahájení. Účastník řízení se může vyjadřovat k podkladům a činit jiné návrhy vůči úřadu, který řízení vede. S účastí v řízení souvisí také právo odvolat se proti výsledku řízení, a to do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.

Podrobnosti k účasti ve správních řízeních naleznete v našem právním manuálu.

Poznámky:

(1) § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK)
(2) § 50 odst. 2 ZOPK
(3) § 56 ZOPK
(4) § 77a odst. 5 písm. g) ZOPK
(5) § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve spojení s § 70 ZOPK

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty