Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Můžu iniciovat prohlášení území za významný krajinný prvek?

Úřad vydal rozhodnutí o povolení kácení stromů, které se nacházejí v blízkosti chráněné ptačí oblasti. Stromy by bylo možno uchránit, kdyby se území stalo významným krajinným prvkem. Můžeme se o to nějak sami zasadit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 6. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Podnět k registraci významného krajinného prvku může podat kdokoliv. O registraci rozhoduje orgán ochrany přírody ve správním řízení.

Významný krajinný prvek

Zákon o ochraně přírody a krajiny (dále „ZOPK“) vymezuje významný  krajinný  prvek  jako  ekologicky,  geomorfologicky  nebo  esteticky hodnotnou část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. (1)

Významným krajinným prvek (dále také „VKP“) jsou ze zákona veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a  údolní  nivy.  Jiné  části  krajiny  mohou  být  za  významné  krajinné  prvky  zaregistrovány. 

Navržený významný krajinný prvek by měl splňovat alespoň jednu ze tří základních funkcí: utvářet typický vzhled krajiny, přispívat k její estetické hodnotě či  k udržení její ekologické stability.

Průběh registrace

Registraci VKP provádějí příslušné orgány  ochrany  přírody  (tj.  obce  s  pověřeným  obecním  úřadem) (2) zápisem  do  seznamu  VKP  a  vydáním  rozhodnutí  o jeho  registraci.  Podnět  k registraci  může podat  kdokoliv. 

Rozhodnutí  o  registraci  probíhá  ve  správním  řízení,  jehož  účastníky  jsou  vlastníci dotčeného  pozemku.  Rozhodnutí  o registraci  se  oznamuje  rovněž  nájemci  dotčeného  pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci. Každé správní rozhodnutí má být podle správního řádu (3) vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Významný krajinný prvek je chráněn před poškozením. K případnému zásahu do VKP, například v rámci umisťování staveb, je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. (4)

Poznámky

(1) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK).
(2) § 6 ve spojení s § 76 odst. 2 písm. a) ZOPK
(3) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
(4) § 4 odst. 2 ZOPK

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty