Poradna

Lhůta na reakci na podnět

Musí úředník, konkrétně vedoucí městského stavebního úřadu, reagovat na podnět zaslaný emailem ve lhůtě do 30 dnů?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obecnou právní úpravu v otázce podávání podnětů správním úřadům obsahuje z. č. 500/2004 Sb., správní řád (SŘ). To znamená, že relevantní ustanovení tohoto zákona se použijí vždy, pokud zvláštní právní úprava nestanoví něco jiného, např. požaduje další speciální náležitosti, které musí podnět obsahovat.

Nejobecnějším pojmem pro jakýkoliv úkon účastníka, který směřuje vůči správnímu orgánu, je podání. Ve správním řádu jsou obsaženy obecné (platné pro všechna podání) i zvláštní (platné pouze pro některé typy podání) náležitosti podání.

 1. Proto musí z každého podání jasně vyplývat: (§ 37 SŘ)
  Kdo podání činí
  Kterému správnímu orgánu je určeno
  Které věci se týká
  Co podávající navrhuje
  Podpis
 2. Pokud jde o žádost: (§ 45 SŘ)
  Co žadatel žádá nebo čeho se domáhá  (musí to být jasně formulováno)
  Označení dalších žadateli známých účastníků
 3. A případně musí podání obsahovat také jiné náležitosti, stanovené speciálními zákony, na jejichž základě je činěno:
  např. pokud se chci obrátit na správní úřad s žádostí o informaci, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 14 cit. zákona stanoví, že: „ze žádosti musí být zřejmé,  že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.“

Podrobnosti

pokud podání činí fyzická osoba uvede:

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

pokud podání činí fyzická osoba v souvislosti se svou podnikatelskou činností uvede:

 • jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování

pokud podání činí právnická osoba uvede:   

 • svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování

adresář všech správních orgánů je dostupný na stránkách www.portal.gov.cz

Správní řád přesto stanoví, že dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, je správní orgán povinen toto podání bezodkladně usnesením postoupit příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomit podatele. (§ 12 SŘ)

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Splnění výše uvedených požadavků (náležitostí podání) je však podmínkou toho, aby se správní orgán podáním zabýval. Přesto, pokud podání předepsané náležitosti nemá, je správní orgán povinen buď podateli pomoci dané nedostatky odstranit nebo ho k jejich odstranění vyzve v přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví.

Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podáním učiněným v jiné formě (například faxem, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu) se musí správní orgán zabývat, pokud je do 5 dnů potvrzeno jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě. (§ 37 odst. 4 SŘ). Tato „nouzová“ podání jsou výhodná zejména tehdy, pokud podatel nestíhá ve lhůtě učinit podání v řádné formě, a doplní ho až následně.

Do textu je vhodné zahrnout požadavek na informování o dalším postupu správního orgánu. Protože podle § 42 správního řádu, pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Ať už bude podání označeno jakkoliv, správní orgán je povinen jej posuzovat podle skutečného obsahu, tj. bez ohledu na označení. (§ 37 SŘ)

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud Vaše emailové podání nebylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, ani nebylo ve lhůtě 5 dnů následně potvrzeno nebo doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nemá správní úřad povinnost se jím zabývat. Pokud jde o podnět k zahájení řízení z moci úřední (za předpokladu, že dodržíte náležitou formu podání), musíte také, pokud chcete být informování o dalším postupu ve věci, v podnětu o toto informování správní orgán požádat.

Obecně se lze proti postupu správního orgánu (stejně jako proti nevhodnému chování úředních osob), neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany, bránit podáním stížnosti podle § 175 správního řádu. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, podává se u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn (tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti). Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal. 

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty