Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Účast o.s. ve zkráceném stavebním řízení

Máme podanou žádost o informace o zahajovaných stavebních řízeních. Teď jsme se dozvěděli, že daný úřad nebude vést klasické stavební řízení, ale že investor bude mít certifikát autorizovaného inspektora. Můžeme se přesto v řízení vyjadřovat jako spolek? Vyzve nás úřad sám od sebe (s tím, že se pak přihlásíme/oznámíme účastenství) nebo jak to probíhá?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Certifikát zpracovává autorizovaný inspektor na základě smlouvy se stavebníkem, stavební řízení u stavebního úřadu neprobíhá ( § 117 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). Stavebníkovi po vyhotovení certifikátu stačí pouze doručit certifikát na příslušný stavební úřad.

Autorizovaný inspektor má však na základě § 117 stavebního zákona také povinnosti. Při zpracování certifikátu je povinen:

 • prověřit a přezkoumat projektovou dokumentaci, zda je možné stavbu provést, a to z následujících hledisek (§ 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona):
  a) zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
  b) zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
  c) zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
  d) zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a
  e) jaké budou účinky budoucího užívání stavby
 • obstarat souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody, krajské hygienické stanice atp.)
 • obstarat souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení (např. sousedů a spolků)
 • obstarat souhlas vlastníků dopravní a technické infratruktury

Autorizovaný inspektor by tak měl v rámci jedné ze svých povinností zjistit, jaký je okruh osob, které by byly účastníky stavebního řízení (v případě sousedů: kdo může být stavbou dotčen; v případě spolků: které spolky mají na příslušném stavebním úřadě podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních a zda posuzovaná stavba spadá pod věcné a místní vymezení této žádosti) a tyto osoby kontaktovat a vyžádat si jejich souhlas.

Fakt, že mohou být spolky účastníkem stavebních řízení, potvrdil již i Nejvyšší správní soud a výslovně také vyslovil, že mohou být účastníkem zkráceného řízení podle § 117 stavebního zákona a vyjadřovat se tak i k certifikátu autorizovaného inspektora.

Poté, co je certifikát oznámen na stavebním úřadě, musí stavební úřad vyvěsit oznámení stavebního záměru na úřední desce, a to po dobu nejméně 30 dnů. Osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, musí umožnit nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru, včetně certifikátu.

V uvedené lhůtě (30 dnů) mohou tyto  osoby (sousedé, občanská sdružení) podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky, a to ze dvou důvodů:
•    certifikát neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo
•    jejich souhlas nebyl vůbec opatřen.
K jiným námitkám stavební úřad nepřihlíží.

Doporučujeme tedy sledovat úřední desku a v této lhůtě podat proti certifikátu námitky.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit výhrady dotčené orgány (např. orgán ochrany přírody, krajská hygienická stanice) nebo stavební úřad sám, opět z přesně důvodů stanovených důvodů v § 117 odst. 4 stavebního zákona (např. se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem).

Podání námitek nebo výhrad má odkladný účinek, stavebník tedy nesmí stavět, dokud se o námitkách nerozhodne. Stavební úřad musí certifikát předložit do 15 dnů nadřízenému orgánu (zpravidla krajský úřad, případně magistrát). Nadřízený orgán rozhodne o tom, jestli vzniklo právo stavět podle oznámení (certifikátu) – do jeho rozhodnutí nelze stavbu realizovat. Rozhodnutí se doručuje stavebníkovi, autorizovanému inspektorovi a osobám, které podaly námitky. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat, je však možné podat žalobu ke správnímu soudu.

V případě, že nejsou žádné námitky ani výhrady podány, právo realizovat stavbu vznikne uplynutím 30 dnů od oznámení stavebního záměru na úřední desce.

Více informací o certifiktáech autorizovaných inspektorů najdete v našem manuálu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty