Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA?

Vytvořeno dne 25. 7. 2011 — Aktualizováno dne 11. 6. 2021.

Obsah

Sledujte významné stavební záměry ve svém okolí. Budeme je za Vás sledovat a včas Vám o nich dáme vědět.

Přihlásit ke sledování záměrů

Plánuje se ve vašem okolí stavba, která by mohla ovlivnit životní prostředí? Pravděpodobně u ní proběhl proces EIA, ve kterém úřad posoudil její vliv na životní prostředí. Na konci procesu vydal úřad závazné stanovisko, které tvoří podklad pro další navazující řízení.

Nesouhlasíte-li se závazným stanoviskem EIA, můžete se proti němu bránit v navazujícím řízení. V tomto manuálu se dočtete, jak dosáhnout toho, aby bylo závazné stanovisko EIA zrušeno.

Pokud se chcete více dozvědět o tom, co je to proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA, doporučujeme vám náš manuál Co je to EIA. O tom, jak se do procesu zapojit a ovlivnit obsah závazného stanoviska, se více dočtete v manuálu Jak se zapojit do procesu EIA.

Stanovisko je podkladem pro navazující řízení

Stanovisko EIA je tzv. závazným stanoviskem. Úřady se jím musí řídit při rozhodování v navazujících řízeních.[1] To znamená, že nemohou vydat rozhodnutí, které by stanovisku odporovalo.

Stanovisko je buď souhlasné nebo nesouhlasné. Pokud souhlasí s tím, že se záměr může uskutečnit, obsahuje další požadavky, které se týkají ochrany životního prostředí. Úřad je v navazujícím řízení zohledňuje a zahrnuje do svého rozhodnutí.

O tom, že úřad zahájil navazující řízení, se dozvíte z úřední desky úřadu, který navazující řízení povede.[2]

Jelikož se nejedná o samostatné správní rozhodnutí, nelze se proti němu samostatně odvolat. V navazujícím řízení ale můžete napadnout jeho obsah.

Co je to navazující řízení?

Navazující řízení je řízení, které navazuje na proces EIA. Úřad v něm rozhoduje o tom, jestli povolí další realizaci záměru, který zprvu podléhal procesu EIA. Úplný výčet navazujících řízení upravuje § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se například o územní řízení, stavební řízení nebo řízení o dodatečném povolení stavby.

V navazujícím řízení může každý uplatňovat připomínky

Každý může v navazujícím řízení sdělovat svoje připomínky k záměru. Připomínky můžete uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy úřad na své úřední desce oznámil, že zahájil navazující řízení.[3]

Pokud úřad nařídil, že se bude v rámci navazujícího řízení konat i ústní jednání, můžete se jej jako veřejnost zúčastnit. Na ústním jednání můžete rovněž uplatnit svoje připomínky. Místo a čas konání ústního jednání úřad oznámí na své úřední desce alespoň 30 dní předem.[4]

Úřad musí připomínky vypořádat ve svém rozhodnutí. Zákon mu však výslovně neukládá, aby vypořádání odůvodnil.

Spolek se může navazujícího řízení účastnit

Další možností, jak se můžete zapojit do navazujícího správního řízení, je stát se přímo jeho účastníkem. Na rozdíl od připomínek, které jsou slabším nástrojem obrany, budete mít v procesu silnější postavení. Získáte např. právo nahlížet do spisu, vyjádřit se ke všem podkladům pro řízení nebo podávat opravné prostředky proti rozhodnutí.

Tomu, jaká práva jako účastník řízení získáte, se více věnujeme v manuálu 10 významných práv účastníka správního řízení.

Navazujícího řízení se ale nemůže zúčastnit kdokoliv. Tuto možnost zákon nabízí pouze spolkům,[5] které splňují zákonem stanovené podmínky. Předmětem jejich činnosti musí být ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví. Dále musí existovat alespoň 3 roky nebo je musí svým podpisem podpořit nejméně 200 osob.[6]

K sesbírání podpisů můžete využít náš vzor podpisové listiny pro navazující řízení EIA.

Pokud jste spolkem a chcete se účastnit navazujícího řízení, musíte svou účast ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy byly zveřejněny informace o zahájení navazujícího řízení na úřední desce úřadu, který navazující řízení vede.[7]

K sepsání svého oznámení můžete využít náš vzor oznámení o účastenství v navazujícím řízení.

Spolek se jako účastník řízení může v navazujícím řízení proti obsahu závazného stanoviska bránit. Způsob obrany se odvíjí od toho, o jaké navazující řízení se jedná (např. v územním řízení můžete podávat námitky, kterými můžete napadat i stanovisko EIA).

Pokud nemáte vlastní spolek, můžete si jej založit a využít k tomu náš chytrý nástroj k založení spolku. Nástroj vám vygeneruje potřebné dokumenty a pomůže vám s dalšími potřebnými kroky.

Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA?

Spolek se může odvolat proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení

Pokud váš spolek se svou obranou v navazujícím řízení neuspěje, může se proti rozhodnutí odvolat. Odvoláním proti rozhodnutí můžete napadnout i obsah stanoviska EIA.[8]

Odvolání může podat spolek i přes to, že nebyl účastníkem řízení.[9]

K přípravě odvolání můžete využít náš interaktivní vzor odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.

Odvolání musí váš spolek podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy úřad oznámil, že vydal rozhodnutí.[10] Pokud se váš spolek účastnil navazujícího řízení, běží lhůta ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno do vlastních rukou. Pokud jste se jako spolek řízení neúčastnili, úřad vám rozhodnutí doručí tzv. veřejnou vyhláškou. To znamená, že rozhodnutí vyvěsí na své úřední desce. Po uplynutí 15 dnů od vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.[11] Tímto dnem vám pak začíná běžet lhůta 15 dnů, ve které můžete podat odvolání.[12]

Pro lepší přehled o tom, jak se počítají lhůty ve správním řízení, si můžete přečíst náš manuál Jak nezmeškat lhůtu? Zásady počítání lhůt.

Pokud nebude vaše odvolání úspěšné, můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu. Žalobou se můžete domáhat, aby soud zrušil rozhodnutí, které orgán vydal v navazujícím řízení.

Správní žalobu můžete podat ke krajskému soudu do 2 měsíců ode dne, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí odvolání.[13] U staveb dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací zákon tuto lhůtu zkracuje na jeden měsíc.[14]

O žalobě by měl soud následně rozhodnout do 90 dnů od doby, co mu žaloba došla.[15]

Každý může podat podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA

Nezákonné závazné stanovisko je možné zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Přezkum provádí správní orgán, který je nadřízený úřadu, který stanovisko vydal.[16] Pokud stanovisko vydal krajský úřad, bude jeho nadřízeným správním orgánem Ministerstvo životního prostředí. Pokud stanovisko vydalo Ministerstvo životního prostředí, jeho nadřízeným správním orgánem bude ministr životního prostředí.[17]  

Přezkumné řízení zahajuje nadřízený orgán z moci úřední. K provedení přezkumu můžete dát nadřízenému orgánu podnět. To, zda nadřízený orgán přezkumné řízení zahájí, je na jeho uvážení.

V podnětu doporučujeme požádat, aby vám orgán do 30 dní sdělil, jestli řízení zahájil či k tomu neshledal důvody.[18]

K sepsání podnětu k provedení přezkumu můžete využít náš vzor podnětu k provedení přezkumného řízení. O podávání podnětů se více dočtete v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům.

Podnět můžete podat do jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí, které úřad vydal v navazujícím řízení, nabylo právní moci. Úřad může změnit nebo zrušit stanovisko jen do 15 měsíců ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.[19]


[5] Ust. § 3 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí definuje dotčenou veřejnost jako neziskové právnické osoby soukromého práva (nejčastěji spolky) a osoby, které mohou být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčeny na svých právech  Tyto osoby se ale navazujícího řízení nemohou účastnit a zákon výslovně uvádí, že účastníkem se může stát pouze spolek. Odlišnou úpravu přitom nijak neodůvodňuje.

[6] Kompletní výčet podmínek, za kterých se spolky mohou zúčastnit navazujícího řízení, upravuje § 3 písm. i) bod 2. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

[16] Informace o tom, který úřad proces EIA provede a vydá stanovisko, upravuje příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty