Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA?

Vytvořeno dne 25. 7. 2011.

Obsah

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Stanovisko EIA lze na rozdíl od negativního závěru zjišťovacího řízení napadnout až v tzv. navazujících řízeních (obvykle územní a stavební řízení). Navazujícího řízení se kromě klasických účastníků dle správního řádu může přímo účastnit také „dotčená veřejnost“, kterou zákon č. 100/2000 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vymezuje v § 3 písm. i). Jedná o osoby, které jsou plánovaným záměrem přímo dotčeny na svých právech a dále také spolky, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví (spolek však musí existovat alespoň 3 roky nebo sesbírat 200 podpisů).

V navazujícím řízení může dotčená veřejnost podávat námitky, kterými lze napadat také stanovisko EIA. Pokud námitkám nebude vyhověno, je možné proti rozhodnutí podat odvolání dle správního řádu, ve kterém lze rovněž napadnout stanovisko EIA. V případě, že nebude úspěšné ani odvolání, je možné podat správní žalobu ke krajskému soudu, kterou se lze domáhat zrušení správního rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení.

Stanovisko EIA není samostatným správním rozhodnutím - nově je však závazným stanoviskem, což znamená, že se jím musí úřady řídit při rozhodování v navazujících řízeních a na jeho vydání a přezkum se použije postup dle § 149 správního řádu. (1)

Obsahem stanoviska jsou zejména opatření a požadavky k ochraně životního prostředí, které mají v praxi povahu povinností, ukládaných žadateli, jež musí zohlednit při přípravě podkladů pro navazující správní řízení a které v souladu s § 9a odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní úřad, jenž vydává rozhodnutí o povolení záměru podle zvláštních právních předpisů, musí zahrnout do svého rozhodnutí.

Od 1. 4. 2015 je stanovisko EIA závazným stanoviskem ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a je možné jej napadnout jak v rámci odvolání v navazujícím řízení, tak i samostatně, a to podnětem k přezkumu. (2)

Poznámky

(1) § 149 správního řádu

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko.

Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.

Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

(2) § 42 správního řádu

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty