Poradna

Limity hluku stanovené integrovaným povolením

Limity hluku stanovené integrovaným povolením jsou podle nás překračovány. Co se s tím dá dělat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 9. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci (76/2002 Sb.) jsou   v integrovaném povolení vymezeny závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.

Podle tohoto zákona ve Vašem případě kontrolují nebo přezkoumávají plnění povinností stanovených integrovaným povolením tři orgány:
1) Krajský úřad
2) Česká inspekce životního prostředí
3) Krajská hygienická stanice

Podle § 18 tohoto zákona provádí krajský úřad alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení. Na základě přezkumu plnění závazných podmínek integrovaného povolení je krajský úřad oprávněn uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě. Je čistě na uvážení Krajského úřadu, zda je porušení podmínek integrovaného povolení natolik závažné, že je to důvodem k přezkumu plnění podmínek. Na výkon této přezkumné činnosti se vztahuje zákon o státní kontrole (552/1991 Sb.).

Podle § 34 kontroluje plnění povinností stanovených integrovaným povolením Česká inspekce životního prostředí. Obdobné oprávnění má také Krajská hygienická stanice (§35) z hlediska ochrany veřejného zdraví (což by asi nejvíce odpovídalo Vaší situaci).

Česká inspekce životního prostředí a Krajská hygienická stanice jsou taktéž orgány, které ve Vašem případě také rozhodují o správních deliktech. Podle § 37 odst.2 se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu mimo jiné tím, že provozuje zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Zákon zde nijak nespecifikuje míru tohoto rozporu, čili je dle našeho názoru ve Vašem případě na místě uvažovat o tom, zda se TPCA nedopouští správního deliktu (za který hrozí pokuta až 7 mil. Kč).

Doporučujeme obrátit se s podněty na jmenované úřady.

Na řízení podle zákona o integrované prevenci se vztahuje správní řád (500/2004 Sb.), pokud tento zákon nestanoví jinak.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty