Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak se můžete zapojit do integrovaného povolování?

Vytvořeno dne 25. 7. 2011 — Aktualizováno dne 7. 7. 2022.

Obsah

Integrované povolení je souhrnné povolení, které u zařízení jako je např. spalovna odpadu, elektrárna, skládka nebo chemička nahrazuje řadu povinných povolovacích procesů a stanovuje závazné podmínky provozu zařízení tak, aby jeho vliv na životní prostředí jako celek byl co nejmenší. Více o tom, co je integrované povolení je a jak probíhá se dočtete v našem manuálu Integrované povolování (IPPC): Co je to, jak probíhá a jak se ho účastnit?

V tomto manuálu vám přiblížíme, jak se do procesu integrovaného povolování zapojit. Ukážeme vám, jak informace o povolovacích procesech sledovat, jak k nim podávat připomínky a jak se jako spolek můžete stát účastníkem řízení.

Potřebné informace zjistíte v informačním systému integrované prevence nebo na úřední desce

Ministerstvo životního prostředí vede informační systém integrované prevence. Zveřejňuje tam mimo jiné:

 • Stručné shrnutí žádosti.
 • Hodnocení nejlepších dostupných technik.
 • Vyjádření odborně způsobilé osoby, pokud si ho úřad vyžádá.[1] Seznam odborně způsobilých osob, vč. informací, ke kterým kategoriím činností mohou jednotlivé osoby zpracovávat vyjádření, naleznete v informačním systému integrované prevence.  Vyjádření odborně způsobilé osoby obsahuje mimo jiné porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami.
 • Integrovaná povolení.
 • Rozhodnutí o odvolání.
 • Zprávy o kontrolách.
 • Seznam zařízení, pro která byla integrovaná povolení vydána.
 • Informace o závěrech o nejlepších dostupných technikách a referenčních dokumentech.

Informační systém můžete využít, abyste získali přehled o povolovacím procesu. Jeho prostřednictvím také můžete zaslat připomínky k žádosti.

Každý může podat připomínky nebo oslovit obec

Pokud žádost o vydání integrovaného povolení obsahuje všechny potřebné náležitosti, zveřejní úřad, který řízení vede (krajský úřad, popř. Ministerstvo životního prostředí):

 • stručné shrnutí obsahu žádosti a
 • informace o tom, kdy a kde je možné do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy či kopie. 

Stručné shrnutí žádostí a informace najdete na:

Na úředních deskách musí být informace zveřejněna po dobu 30 dní.  V této lhůtě může každý zaslat úřadu své vyjádření k žádosti. Vyjádřit se můžete bez ohledu na to, jestli máte k místu, kde má, je nebo má být zařízení umístěno, nějaký vztah. [2]  

Úřad se s vašimi připomínkami musí vypořádat. Připomínky musí vypořádat v plném rozsahu. To znamená, že se musí vyjádřit ke všemu, co v připomínkách namítáte. To, jak se s vašimi připomínkami vypořádal, musí uvést jako součást odůvodnění integrovaného povolení.

Pokud nejste účastníky řízení a chcete, aby váš názor měl větší váhu, můžete se obrátit na obec. Obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, bude vždy účastníkem řízení. Na druhou stranu obec, na jejímž území může zařízení ovlivnit životní prostředí, je účastníkem pouze pokud o to sama požádá. Můžete tedy obec přesvědčit, aby se stala účastníkem řízení a do procesu se aktivně zapojila.

Spolek se může stát účastníkem řízení a mít širší práva

Zákon vymezuje okruh subjektů, které mohou být účastníky řízení, a mají tak v řízení větší práva.

Řízení se můžete účastnit prostřednictvím spolku nebo obecně prospěšné společnosti (dále budeme hovořit pro zjednodušení již pouze o spolku). Podmínkou je, že předmětem činnosti spolku je ochrana veřejných zájmů (např. ochrana životního prostředí nebo kulturních památek). Spolek také musíte do řízení přihlásit, a to do 8 dní od zveřejnění stručného shrnutí obsahu žádosti na webu informačního systému integrované prevence, na úřední desce úřadu a na úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno.[3]

Pokud žádost o vydání integrovaného povolení obsahuje všechny potřebné náležitosti, zašle ji úřad do 7 dnů k vyjádření:

 • všem účastníkům řízení,
 • příslušným úřadům, jejichž rozhodnutí integrované povolení nahrazuje a
 • případně i cizímu státu, jehož území je ohroženo.[4]

Pokud jste svůj spolek včas přihlásili do řízení jako účastníka, máte právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy a vyjadřovat svá stanoviska. Také se můžete prostřednictvím spolku odvolat proti konečnému rozhodnutí. Všechna tato práva mají i obce, které jsou účastníky řízení. Více o právech účastníků se dočtete v našem manuálu 10 významných práv účastníka správního řízení.

Pokud chcete založit spolek, doporučujeme vám náš manuál Jak správně založit spolek. Můžete využít i náš Chytrý nástroj k založení spolků. Pokud vás zajímá, do kterých dalších řízení se jako spolek můžete zapojit, přečtěte si náš manuál Kterých řízení se může váš spolek účastnit?

Spolek může požadovat ústní projednání žádosti

Úřad může potom, co obdrží všechna požadovaná vyjádření (zejména od příslušných úřadů, které by jinak vydávaly povolení podle zvláštních zákonů), nařídit k projednání žádosti ústní jednání. Ústní jednání je ve správním řízení spíše výjimkou. Důvodem k nařízení ústního jednání může být např. složitost dokazování nebo potřeba provést výslech svědka.

Na ústní jednání musí úřad pozvat všechny účastníky řízení. Může přizvat také odborně způsobilou osobu, Českou inspekci životního prostředí a příslušné úřady. Odborně způsobilá osoba je fyzická nebo právnická osoba, která je Ministerstvem životního prostředí pověřená k tomu, aby v některých případech vydávala odborné vyjádření k žádosti. Pokud o ústní jednání požádáte z pozice účastníka řízení, úřad vám musí vyhovět a ústní jednání nařídit.[5]

Zákon neříká nic o tom, že by ústní jednání muselo být veřejné. Platí naopak obecný princip neveřejnosti ústních jednání ve správních řízeních.  To znamená, že se můžete jednání účastnit, i když nejste účastníkem řízení, pouze pokud to určí úřad.[6]

Jako účastník řízení se během ústního jednání můžete vyjadřovat k žádosti nebo navrhovat důkazy.

Spolek se může odvolat proti konečnému rozhodnutí

Pokud úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení nesplňuje všechny požadavky zákona a dotčených orgánů, žádost o vydání integrovaného povolení zamítne. V opačném případě vydá integrované povolení.

Spolek má jako účastník řízení právo podat odvolání proti konečnému rozhodnutí o (ne)vydání povolení. Právo podat odvolání mají pouze účastníci řízení. Pokud tedy nejste účastníkem řízení a podáte k žádosti připomínky, odvolat se nemůžete ani když úřad nevyřídí připomínky podle vaší představy.

Odvolání může podat spolek, který se účastnil řízení, do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Odvolání se podává u toho úřadu, který o povolení rozhodl.[7] Odvolání doporučujeme na vědomí zaslat i nadřízenému úřadu, který o něm bude rozhodovat. Pokud řízení o vydání integrovaného povolení vedl krajský úřad, jeho nadřízeným úřadem bude Ministerstvo životního prostředí.

Využít můžete náš vzor Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty