Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak probíhá SEA při územním plánování?

Vytvořeno dne 23. 8. 2012 — Aktualizováno dne 25. 11. 2021.

Obsah

Plánuje vaše obec, že pořídí nový územní plán? Chystá se váš krajský úřad k tomu, že změní zásady územního rozvoje? Plány, které závazně určují, k čemu má sloužit území obce, kraje nebo státu, se nazývají nástroje územního plánování. Zajišťují, aby obce, kraje nebo stát využívaly své území co nejúčelněji.

Nástroje územního plánování patří do skupiny koncepcí, které zpracovává orgán veřejné správy (obce, kraje či stát). Při pořizování některých koncepcí úřady posuzují, jakým způsobem koncepce ovlivní životní prostředí území, kterého se týká. U těchto koncepcí probíhá proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli SEA.

Proces SEA se standardně řídí úpravou, kterou obsahuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Nástroje územního plánování jsou ale natolik specifickými koncepcemi, že se u nich průběh SEA liší. Úřady, které hodnotí vlivy nástrojů územního plánování na životní prostředí, postupují v procesu SEA z velké části podle úpravy, kterou obsahuje stavební zákon.

Tento manuál slouží jako přehled o tom, jak se proces SEA, který probíhá u nástrojů územního plánování, liší od běžného procesu. Jestli vás zajímá, jak vypadá SEA ve své standardní formě, můžete se o tom více dočíst v našem manuálu Co je to SEA.

Pokud si nejste jistí tím, co je to proces územního plánování a jaké typy plánovacích dokumentů existují, přečtěte si manuál Co je to územní plánování?.

Jaké existují nástroje územního plánování?

Územní plánování je proces, ve kterém orgán veřejné správy určuje, k čemu bude sloužit území obce, kraje nebo státu. Účelem územního plánování je, aby orgány veřejné správy udržitelně rozvíjely svoje území a využívaly jeho potenciál. K tomu, aby orgány veřejné správy naplnily účel územního plánování, slouží nástroje územního plánování. Nejdůležitější nástroje územního plánování shrnuje následující tabulka: [1]

Nástroj územního plánování

Dotčené území

Politika územního rozvoje

Celá ČR

Územní rozvojový plán

Celá ČR

Zásady územního rozvoje

Kraj

Územní plán

Obec

Mezi jednotlivými nástroji územního plánování je hierarchický vztah. Nástroj, který upravuje větší území je závazný pro nástroj, který upravuje území menší. Obsah politiky územního rozvoje je závazným podkladem pro zásady územního rozvoje a územní plán. [2]  Zásady jsou pak závazným podkladem pro územní plán. [3]  V praxi to znamená, že zásady územního rozvoje a územní plány obcí nemohou svoje území upravovat odlišně od politiky, musí převzít všechny záměry, které politika obsahuje. Stejně tak všechny záměry, které obsahují zásady, musí obce převzít do svých územních plánů.

Podrobnější informace k jednotlivým nástrojům územního plánování se dočtete v našem manuálu Co je to územní plánování? Prostudovat můžete také další manuály v kategorii Územní plánování.

Kdy se u nástrojů územního plánování provádí SEA?

Politika územního rozvoje, územní rozvojový plán a zásady územního rozvoje podléhají SEA vždy. Příslušným úřadem, který proces SEA v případě těchto nástrojů provádí, je Ministerstvo životního prostředí.[4]

U územních plánů je situace odlišná. Proces SEA probíhá u územních plánů pouze tehdy, pokud tak určí krajský úřad nebo pokud hrozí, že územní plán výrazně ovlivní evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (ty tvoří soustavu Natura 2000).[5] V případě, že SEA u územního plánu probíhá, provádí ho krajský úřad.

Obec, která plánuje pořídit územní plán, nejprve zpracuje návrh jeho zadání. V návrhu zadání územního plánu obec identifikuje problémy v území, které chce v územním plánu vyřešit. Zároveň navrhne prvotní podobu územního plánu. Návrh zadání územního plánu následně obec zašle krajskému úřadu. Krajský úřad do 30 dnů obci sdělí, jestli bude návrh územního plánu podléhat SEA či nikoliv.[6]

V čem se liší SEA, která probíhá při územním plánování, od jiných koncepcí?

Hlavní odlišností oproti standardnímu procesu SEA je to, že příslušný úřad (krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí) provádí SEA u nástrojů územního plánování podle úpravy stavebního zákona. Lhůty a postupy orgánu se proto mohou od standardního průběhu SEA lišit.

Další rozdíl se týká způsobu, jakým se můžete k vyhodnocení vlivů vyjadřovat. Do procesu SEA se běžně můžete zapojit tak, že svoje vyjádření písemně zašlete příslušnému úřadu, který proces SEA provádí (krajskému úřadu nebo Ministerstvu životního prostředí). Při územním plánování svoje připomínky musíte zaslat úřadu, který nástroj územního plánování zpracoval, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj, příslušnému krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tento úřad následně zašle vaše připomínky úřadu, který proces SEA provádí (krajskému úřadu nebo Ministerstvu životního prostředí).

Pokud probíhá standardní proces SEA, příslušný úřad může za určitých okolností upustit od toho, aby proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce. V případě nástrojů územního plánování se jejich veřejné projednání koná vždycky. Díky tomu máte širší možnosti, jak se vyjádřit k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Oproti jiným koncepcím se u nástrojů územního plánování posuzuje jejich vliv na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je SEA. To znamená, že úřad nehodnotí jen vlivy nástroje územního plánování na životní prostředí, ale i to, jak nástroj ovlivní okolí po hospodářské a sociální stránce.[7] Součástí posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území je i hodnocení vlivů na celistvost evropsky významných lokalit nebo a ptačích oblastí (soustava Natura 2000).

Proces SEA probíhá v rámci pořizování nebo změny nástroje územního plánování. Příslušný úřad SEA provádí ve fázi, kdy pořizovatel nástroje územního plánování zpracovává návrh nástroje. Krajský úřad tak například provádí SEA k územnímu plánu ve chvíli, kdy obecní úřad s rozšířenou působností zpracovává finální podobu návrhu územního plánu.

Do územního plánování se můžete zapojit

Veřejnost se může zapojit do procesu, ve kterém orgány veřejné správy pořizují nástroje územního plánování. Můžete podat připomínky k návrhu nástroje územního plánování a účastnit se veřejného projednání.

Součástí návrhu nástroje je i vyhodnocení vlivů nástroje na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. Prostřednictvím připomínek tak můžete dát orgánu veřejné správy najevo, že s vyhodnocení vlivů nesouhlasíte.

Svoje připomínky k návrhu nástroje územního plánování můžete písemně uplatnit vždy u úřadu, který návrh zpracoval. Jedná se tedy o Ministerstvo pro místní rozvoj, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V případě územního plánu můžete zasílat připomínky nejen k návrhu územního plánu, ale i k jeho zadání. Zadání návrhu územního plánu slouží jako podklad pro samotný návrh územního plánu. K oběma z těchto dokumentů se tedy můžete vyjadřovat.[8]

Vyjadřovat se můžete i na veřejném projednání návrhu nástroje, které probíhá vždy. Informace o tom, kde a kdy se bude veřejné projednání konat, se dozvíte z úřední desky příslušného úřadu. V případě politiky územního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje tyto informace na internetových stránkách Ministerstva.[9]

Podrobnější informace o tom, jak se do územního plánování můžete zapojit, se dočtete v našem manuálu Jak se zapojit do územního plánování. Specifické informace k možnostem zapojení při projednávání návrhu územního plánu se dočtete v manuálu Jak se podílet na plánování obce.

Proti zásadám územního rozvoje a územnímu plánu se můžete bránit

Zásady územního rozvoje a územní plán mají formu tzv. opatření obecné povahy. Proti opatření obecné povahy se můžete bránit dvojím způsobem.

Pokud se domníváte, že územní plán nebo zásady územního rozvoje jsou nezákonné, můžete podat podnět k přezkumu. Podnět podejte k orgánu, který je nadřízeným orgánem pro úřad, který opatření obecné povahy vydal (např. obci, která vydala územní plán, je nadřízený krajský úřad).[10] To, zda nadřízený orgán přezkumné řízení zahájí, závisí na jeho uvážení, jestli mohl být porušen zákon.

Při podání podnětu se můžete inspirovat naším vzorem Podnět k provedení přezkumného řízení

Druhou možností je navrhnout, aby soud opatření obecné povahy zrušil[11]. Návrh na zrušení opatření obecné povahy můžete k soudu podat do jednoho roku ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti.[12]

Podrobnější informace o tom, kdo, kdy a jak se může bránit proti již přijatému územnímu plánu nebo zásadám územního rozvoje se dočtete v našem manuálu Jak napadnout územní plán a zásady územního rozvoje.


[4] Zákon určuje Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad pro vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostřední v § 33 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění. U územního rozvojového plánu vyplývá příslušnost Ministerstva životního prostředí z § 35c odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění. Pro zásady územního rozvoje tato příslušnost vyplývá z § 37 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.

[8] Pravidla pro podávání připomínek k zadání návrhu územního plánu stanovuje § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění. Připomínky k návrhu územního plánu upravuje § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty