Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak se zapojit do procesu SEA?

Vytvořeno dne 15. 2. 2012 — Aktualizováno dne 11. 6. 2021.

Obsah

Plánuje vaše obec zpracovat nový územní plán? Chystá se váš kraj schválit plán odpadového hospodářství, který určí, jak máte nakládat s odpady? Obdobné plány se nazývají koncepce a zpracovává je orgán veřejní správy (nejčastěji obce, kraje, magistráty a ministerstva). Koncepce určují, jak se bude v budoucnu rozvíjet vymezená oblast a jaká bude její podoba.

Některé koncepce mohou výrazně ovlivnit životní prostředí. Před tím, než orgán veřejné správy koncepce schválí, probíhá u takových koncepcí proces SEA. V procesu SEA úřad přezkoumá a vyhodnotí dopad koncepcí na životní prostředí.

Do procesu SEA se můžete zapojit jako veřejnost. Proces má několik fází a v každé z nich máte jiné možnosti, jak být aktivní. V tomto manuálu se dočtete, jak na to.

Pokud si nejste jistí, co je to proces SEA a jak probíhají jeho jednotlivé fáze, můžete si nejprve přečíst náš obecný manuál Co je to SEA.

Jak se dozvíte, že probíhá proces SEA?

Proces SEA zahajuje předkladatel koncepce, kterým je orgán veřejné správy. Předkladatel oznámí úřadu, který SEA provádí, že hodlá zpracovat koncepci.

Úřad musí informaci o oznámení koncepce zveřejnit do 10 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel.[1] Informace zveřejňuje na své úřední desce a v informačním systému SEA.

Na těchto místech zveřejňuje úřad v průběhu procesu i další dokumenty. Na úřední desce a v informačním systému SEA naleznete:

  • oznámení koncepce,
  • závěr zjišťovacího řízení,
  • návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů,
  • stanovisko úřadu.[2]

K oznámení koncepce se můžete vyjádřit

K oznámení koncepce, kterou předložil předkladatel, se můžete vyjádřit. Vyjádření sice nejsou pro úřad závazná, ale mohou ovlivnit to, jak bude vypadat závěrečné stanovisko úřadu.

Vyjádření ke koncepci může zaslat každý. Nezáleží přitom, jestli žijete nebo se zdržujete v území, kterého se koncepce týká. Vyjádřit se mohou i právnické osoby (př. spolky), dotčené obce, kraje a správní úřady.

Ve svém vyjádření můžete upozornit na to, že nesouhlasíte s rozsahem a obsahem koncepce. Můžete rovněž navrhnout, aby předkladatel zpracoval další alternativní variantu koncepce, která životní prostředí ovlivní v menší míře než původní koncepce.

Vaše vyjádření pošlete písemně na podatelnu úřadu, který proces SEA provádí. Jedná se o krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí.[3] Pokud máte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete vyjádření zaslat také elektronicky na e-podatelnu úřadu.

Vyjádření musíte zaslat do 20 dnů ode dne, kdy úřad oznámení zveřejnil.[4] Pro to, abyste stihli vyjádření zaslat včas, postačí, když ho podáte na poštu nejpozději v poslední den této lhůty.

Vaše vyjádření může úřad zohlednit ve zjišťovacím řízení.[5] K vyjádření může přihlédnout i odborník, který vyhodnocuje vlivy koncepce na životní prostředí.

Některé koncepce podléhají pouze zjišťovacímu řízení

U některých koncepcí probíhá pouze zjišťovací řízení. Jedná se o koncepce, které se týkají prostorově menšího území.

Proces SEA může u těchto lokálních koncepcí skončit ve zjišťovacím řízení. Úřad rozhodne, že zbytek procesu SEA nemusí proběhnout, protože koncepce pravděpodobně nijak zásadně neovlivní životní prostředí. Na konci zjišťovacího řízení vydá úřad závěr o jeho výsledku.[6] Závěr musí dostatečně odůvodňovat, proč úřad neprovede úplný proces SEA. Úřad musí závěr zveřejnit na své úřední desce a v informačním systému SEA.[7]

Závěr zjišťovacího řízení nemá povahu rozhodnutí. Na rozdíl od negativního závěru zjišťovacího řízení, který úřad vydává v procesu EIA, se proti závěru v procesu SEA nemůžete odvolat.

Pokud probíhá proces SEA v úplné podobě, po zjišťovacím řízení následuje vyhodnocení vlivů. Na základě vyhodnocení zpracuje předkladatel návrh koncepce, který předloží úřadu.

Můžete se zapojit do veřejného projednání návrhu koncepce

V procesu SEA je veřejné projednání důležitým krokem, protože umožňuje transparentní komunikaci mezi předkladatelem a veřejností. Můžete se při něm vyjádřit k návrhu koncepce, dalším variantám koncepce a také k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Informace o místě a čase, kdy se bude veřejné projednání konat, naleznete na úřední desce předkladatele koncepce a v informačním systému SEA. Předkladatel tyto informace zveřejňuje nejméně 10 dní před tím, než projednání uspořádá.[8]

Předkladatel provádí během veřejného projednání zápis, který následně zveřejní v informačním systému SEA. Musí tak učinit do pěti dnů ode dne, kdy projednání proběhlo. Současně předkladatel zašle zápis z projednání úřadu, který proces SEA provádí.[9]

K návrhu koncepce se můžete vyjádřit i písemně

Pokud se nemůžete účastnit veřejného projednání, můžete se k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů vyjádřit i písemně. Svoje vyjádření musíte zaslat úřadu do pěti dnů ode dne, kdy se veřejné projednání konalo.[10] Písemné vyjádření doporučujeme zaslat, i když jste se na veřejném projednání vyjádřili ústně.

V některých případech úřad upouští od toho, aby předkladatel uspořádal veřejné projednání.[11] Úřad tak může učinit u koncepcí, jejichž projednání nevzbuzuje velký zájem mezi veřejností. V případě, že úřad upustil od toho, aby předkladatel uspořádal veřejné projednání koncepce, máte možnost vyjádřit se pouze písemně. Svoje vyjádření můžete zaslat úřadu do 20 dnů ode dne, kdy na své úřední desce zveřejnil návrh koncepce.[12]

Stanovisko úřadu není pro orgán veřejné správy závazné

Na konci procesu SEA vydává úřad svoje stanovisko. Ve stanovisku uvádí, zda s návrhem koncepce souhlasí, případně za jakých podmínek. Bez toho, aby úřad vydal stanovisko, nelze koncepci schválit.

Na rozdíl od stanoviska, které úřad vydává v procesu EIA, ale není stanovisko SEA závazné. Orgán, který schvaluje koncepci[13], je povinen stanovisko zohlednit. Nemusí se ale jeho požadavky řídit. Pokud schvalovatel svůj postoj řádně odůvodní, může koncepci zrealizovat i přes to, že úřad vydal v procesu SEA negativní stanovisko.

Po vydání stanoviska tedy schvalovatel schvaluje koncepci. Poté, co koncepci schválí, musí ji předkladatel zveřejnit. Schválenou koncepci zveřejňuje předkladatel na své úřední desce a v informačním systému SEA.[14]

Můžete navrhnout přezkum stanoviska

Proti samotnému stanovisku SEA se nemůžete odvolat ani podat správní žalobu. Můžete se ale bránit v případě, kdy máte podezření, že proces SEA neproběhl tak, jak podle zákona měl. To můžete zjistit také z prohlášení, které zveřejňuje předkladatel současně s koncepcí. Prohlášení obsahuje popis toho, jakým způsobem stanovisko SEA schvalovatel zohlednil a případně tako odůvodnění toho, kterou z více variant koncepcí schválil.

Pokud máte za to, že je stanovisko v rozporu s právními předpisy, můžete navrhnout, aby úřad stanovisko zrušil v přezkumném řízení. Ke zrušení je příslušný ten úřad, který stanovisko vydal. Jedná se o krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí.[15]

Přezkumné řízení zahajuje úřad z moci úřední. Vy sami ale můžete přezkum iniciovat tak, že úřadu podáte podnět. Na základě vašeho podnětu úřad následně rozhodne, jestli přezkumné řízení provede.

V podnětu doporučujeme úřad požádat, aby vám do 30 dní sdělil, jestli přezkumné řízení zahájil či k tomu neshledal důvody.[16]

Při sepisu podnětu k provedení přezkumu se můžete inspirovat naším vzorem podnětu k provedení přezkumného řízení. O podávání podnětů se více dočtete v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům.

Pokud úřad shledá, že je stanovisko SEA v rozporu s právními předpisy, zruší ho tak, že o tom vydá usnesení. V případě, že bude stanovisko SEA v pořádku, žádné usnesení nevydá.

Můžete se bránit přímo proti koncepci?

Kromě stanoviska se můžete bránit i proti samotné koncepci, kterou schválil schvalovatel - orgán veřejné správy. Možnosti, jak se bránit proti koncepci, se odvíjí od toho, o jaký dokument se jedná.

Koncepce mívají nejčastěji formu opatření obecné povahy. Jedná se např. o územní plán obce, národní plán povodí nebo program rozvoje města. Proti opatření obecné povahy se můžete bránit podáním podnětu k jeho přezkumu nadřízenému orgánu, popř. návrhem na jeho zrušení soudu.

Některé koncepce mají i formu právního předpisu. Např. část krajského plánu odpadového hospodářství, která určuje, jak nakládat s vybranými odpady, je obecně závaznou vyhláškou obce nebo kraje. Nezákonnou obecně závaznou vyhlášku může za určitých okolností zrušit Ministerstvo vnitra. Na nezákonnost ho můžete upozornit podnětem. O tom, jak zasáhnout proti nezákonným obecně závazným vyhláškám se dočtete více v našem manuálu Jaké vyhlášky mohou vydávat obce.

Můžete navrhnout, aby nadřízený orgán přezkoumal opatření obecné povahy

Proti opatření obecné povahy se můžete bránit tak, že navrhnete jeho přezkum. V přezkumném řízení nadřízený orgán posuzuje, jestli je opatření obecné povahy v souladu s právními předpisy.

Přezkumné řízení provádí správní orgán, který je nadřízený orgánu veřejné správy, který opatření obecné povahy vydal (např. obci je nadřízený krajský úřad).[17]

Přezkumné řízení zahajuje nadřízený orgán z moci úřední. K tomu, aby nadřízený orgán přezkumné řízení provedl, můžete dát orgánu podnět. Nadřízený orgán následně zváží, jestli řízení zahájí či nikoliv.

K tomu, abyste sepsali svůj podnět, můžete využít náš vzor podnětu k provedení přezkumného řízení. Pokud si nejste jistí, jak máte podnět k provedení přezkumu podat, můžete si projít náš manuál Podávání podnětů správním orgánům.

Nadřízený orgán musí zveřejnit oznámení o tom, že zahájil přezkumné řízení. Informace o zahájení přezkumného řízení naleznete na úřední desce nadřízeného orgánu.

Možnost navrhnout nadřízenému orgánu, aby přezkoumal opatření obecné povahy, je časově omezená. Nadřízený orgán může zahájit přezkumné řízení do jednoho roku ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti.[18]

Můžete podat návrh na zrušení opatřené obecné povahy

Další způsob, jak se můžete bránit proti opatření obecné povahy, je ten, že navrhnete jeho zrušení. Každý může podat návrh na zrušení opatření obecné povahy, pokud má dojem, že opatření neoprávněně omezilo jeho práva.[19] V návrhu musíte výslovně uvést, jakým způsobem opatření zkracuje vaše práva. Pokud soud dospěje k závěru, že vaše práva opatřením dotčena nejsou, žalobu věcně neprojedná.

V řízení můžete brojit nejen proti koncepci, ale i proti tomu, jak orgány v procesu SEA postupovaly. Můžete upozornit na to, že proces SEA proběhl v rozporu se zákonem nebo že neproběhl vůbec.

V řízení o zrušení opatření obecné povahy rozhodují krajské soudy.[20]

Návrh na zrušení opatření obecné povahy můžete podat do jednoho roku ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti.[21] Opatření nabývá účinnosti poté, co uplyne 15 dnů ode dne, kdy orgán opatření zveřejnil na své úřední desce.[22] Od tohoto okamžiku začíná běžet roční lhůta, ve které můžete podat návrh na zrušení opatření.

Pokud soud dojde k závěru, že je opatření obecné povahy nezákonné, zruší ho svým rozsudkem.[23]

Nejčastějším opatřením obecné povahy, jehož zrušení soudy projednávají, je územní plán obce. K tomu, kdo může územní plán úspěšně zažalovat, existuje celkem bohatá judikatura.[24]

V případě územních plánů probíhá proces SEA odlišně od ostatních koncepcí. Tomuto tématu se více věnujeme v našem manuálu Jak probíhá SEA u územních plánů a ZÚR.


[3] Krajské úřady rozhodují v případech, ve kterých koncepce výrazně ovlivní pouze území v obvodu kraje. U rozsáhlejších koncepcí proces zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Zákon určuje, který z těchto dvou úřadů bude příslušný, v §§ 21-22 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

[13] Pro zjednodušení mu dále v textu budeme říkat „schvalovatel“.

[24] K podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy bude vždy oprávněný vlastník pozemku, který se nachází na území, které reguluje územní plán. Návrh naopak nemůže podat osoba, která má pozemek pouze pronajatý. Tento závěr vyplývá z usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty