Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak se zapojit do procesu SEA?

Vytvořeno dne 15. 2. 2012.

Obsah

Proces SEA má několik fází, přičemž v každé může veřejnost (kdokoli) předložit v zákonem stanovené lhůtě své vyjádření. Podrobné informace o aktuálně či v minulosti posuzovaných koncepcích naleznete v Informačním systému SEA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí.

Pokud očekáváte v brzké době zahájení procesu SEA, doporučujeme sledovat tyto stránky, příp. úřední desky příslušného úřadu, abyste mohli včas zaslat své vyjádření.

1) Koncepce

Proces SEA začíná předložením koncepce příslušnému úřadu, kterým je buď některý z krajských úřadů (v případě koncepce pořizované městem/obcí) anebo Ministerstvo životního prostředí (v případě koncepce pořizované krajem či jiným ústředním orgánem státní správy).

2) Zveřejnění

Příslušný úřad pak vyvěsí oznámení na internetu (prostřednictvím Informačního systému SEA (1) a zašle ho též dalším orgánům státní správy a dotčeným územně samosprávným celkům k připomínkování. Ke zveřejněnému oznámení koncepce může každý (tedy obce, občané, společnosti, spolky (dříve „občanská sdružení“), atd.) zaslat své písemné vyjádření ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění oznámení.

3) Zjišťovací řízení

Na základě zaslaných vyjádření úřad provede tzv. zjišťovací řízení, ve kterém stanoví, zda bude koncepce dále podrobněji posuzována. Pokud ano, úřad zároveň stanoví obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce. U koncepcí, které jsou podrobněji posuzovány vždy (viz ust. § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů), úřad přímo upřesní obsah a rozsah požadovaného vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

4) Vyhodnocení vlivů

V dalším kroku si předkladatel koncepce nechá u osoby s autorizací zpracovat vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Až je vyhodnocení hotovo, předá jej předkladatel spolu s textem samotné koncepce příslušnému úřadu, který jej do 10 dnů zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zároveň zpracované vyhodnocení a návrh koncepce zveřejní na internetu a stanoví datum veřejného projednání návrhu koncepce.

5) Veřejné projednání

Veřejné projednání návrhu koncepce se může konat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. To proto, aby veřejnost stihla informaci o konání veřejného projednání vůbec zachytit. Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

K návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí může opět každý zaslat své písemné vyjádření, a to nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.

6) Stanovisko

Poslední slovo v procesu SEA má krajský úřad, resp. Ministerstvo životního prostředí, který se vyjádří k podaným vyjádřením a vydá k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví své stanovisko. To učiní ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce. Ve stanovisku musí být uvedeno, zda úřad s návrhem koncepce souhlasí, případně za jakých podmínek, či nesouhlasí.

Bez stanoviska nemůže být koncepce schválena. Nesouhlasné stanovisko sice neznamená neprůchodnost koncepce jako celku, ale ukazuje na pravděpodobnou neprůchodnost některých plánovaných akcí, které jsou v koncepci obsaženy. Pokud je koncepce schválena i přes negativní stanovisko, musí být takový závěr odůvodněn.

Poznámky

(1) Slouží zejména k vedení evidence posuzovaných koncepcí a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty