Tisková zpráva

MPO tají analýzu ekonomické návratnosti investic

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nezákonně tají ekonomické analýzy návratnosti zahraničních investic jako je např. plánovaná automobilka Hyundai, továrna na obrazovky LG. Philips Displays, automobilka TPCA či hliníkárna NEMAK, kterým Česká republika poskytne nebo poskytla mnohamiliardové investiční pobídky. 

Ministr Milan Urban veřejně tvrdil [1], že podle těchto analýz se zahraniční investice vždy do čtyř nebo pěti let České republice vyplatí. Když o tyto dokumenty počátkem března požádali právníci programu GARDE-Globální odpovědnost z EPS (EPS - nevládní neziskové sdružení právníků zabývajících se ochranou životního prostředí a lidských práv), MPO nezákonně odmítlo analýzy poskytnout s odůvodněním, že obsahují údaje chráněné obchodním tajemstvím.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím však za obchodní tajemství nelze označit nějaký dokument jako celek. Případně chráněné pasáže textů tedy mělo MPO z materiálů odstranit (např. začernit) a zbytek analýzy poskytnout. Předně však MPO mělo vyzvat jednotlivé investory, aby doložili, že v dokumentech obsažené informace skutečně mají být utajovány. V případě analýz ekonomické návratnosti zahraničních investic jde navíc o dokumenty vypracované v působnosti MPO, které se týkají čerpání prostředků z veřejných rozpočtů na investiční pobídky. Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu uvádí: „Takové analýzy by podle zákona měly podléhat veřejné kontrole, jinak jde o neověřené a nepodložené informace.“

Na to, že MPO a CzechInvest nejsou schopni dostatečně a kvalitně hodnotit efektivitu poskytnutých investičních pobídek, přitom již v roce 2004 poukazoval Nejvyšší kontrolní úřad [2]. Jiří Nezhyba z GARDE-EPS k tomu dodává: „MPO a CzechInvest si z mnoha výtek NKÚ zjevně nevzaly žádné ponaučení a nadále postupují netransparentně.“

Právníci GARDE–EPS se proti utajení analýz návratnosti zahraničních investic budou bránit podáním odvolání. Zamítnutí jejich žádosti o informace tak dále zapadá do stále narůstající řady nezákonností provázejících přípravu výstavby automobilky Hyundai v Nošovicích.

Poznámky
[1] Dne 8. 3. 2006 v pořadu ČT2 Události, komentáře, kde hovořil o zahraničních investicích realizovaných v ČR, Ministr průmyslu a obchodu ČR pan Ing. Milan Urban uvedl doslova: "Každá investice, kde stát vynakládá nějaké prostředky, tak má analýzu ekonomické návratnosti. A nikdy, nikdy to není, ta lhůta, delší než čtyři, než pět let."
[2] Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 7. 6. 2004 „03/31 - Prostředky státního rozpočtu vynaložené na poskytování investičních pobídek“ - Věstník NKÚ 2004, částka 3, str. 303-310.

Autor

Jiří Nezhyba

Partner a vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti