Tisková zpráva

Na ArcelorMittal Ostrava podána žaloba

Právníci programu GARDE-Globální odpovědnost, Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) zastupující členy občanského sdružení „VZDUCH“ podali první žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava. 

Podle jejich názoru činnost hutního komplexu ArcelorMittal způsobuje trvalé překračování zákonných limitů znečištění ovzduší v sousedním městském obvodu Radvanice a Bartovice. V žalobě podané ke Krajskému soudu v Ostravě se tak domáhají, aby společnost ArcelorMittal zajistila zmírnění zdravotních rizik vyplývajících z nadlimitního znečištění ovzduší v jejich obydlích.

Občané tak reagují na neúnosnou míru zdravotních rizik, která je s trvale vysokými koncentracemi znečišťujících látek v jejich obydlích spojena. [1] Ty zvyšují riziko vzniku infekcí, negativně ovlivňují dýchací a kardiovaskulární systém a zejména zvyšují pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění. [2]

Přestože na problém překračování imisních limitů prachu, arsenu a benzo(a)pyrenu v ovzduší městského obvodu Radvanice a Bartovice je dlouhodobě upozorňováno, a to nejen ze strany místních občanů, ale i orgánů veřejné správy a médií, nedošlo v posledních čtyřech letech k zásadnímu zlepšení. „Vzhledem k dosavadnímu chování společnosti ArcelorMittal ke svému okolí, vzbuzují pochybnosti i nejnovější tisková prohlášení jejího vedení o plánech na zlepšení situace.“, říká Radim Chrapek z občanského sdružení „VZDUCH“. Trpění nezákonné imisní situace v místech, kde lidé se svými rodinami trvale žijí, je již pro řadu občanů zcela lidsky neúnosné a rozhodli se tak domáhat svých práv soudní cestou.

Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: „Občané se domáhají toho, aby soud uznal, že v důsledku jednání společnosti ArcelorMittal Ostrava dochází ke snížení kvality bydlení, soukromého a rodinného života a také životního prostředí občanů Radvanic a Bartovic, a tím i k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu jejich osobnosti.“

Jedná se tak především o to, aby byla vyvozena konkrétní odpovědnost společnosti ArcelorMittal za její neakceptovatelné chování. Konkrétně pak občané požadují, aby společnost zajistila zásadního zmírnění zdravotních rizik vyplývajících z nadlimitního znečištění ovzduší, a to například instalací účinné vzduchové filtrace v jejich obydlích.

Rekapitulace případu

Dne 14. 2. 2008 podal GARDE-EPS podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k zahájení přezkumu integrovaných povolení vydaných pro provozy ArcelorMittal s odkazem na ustanovení §18 odst. 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), které stanovuje úřadu povinnost zahájit přezkum integrovaných povolení v případě, že je:

„...znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení.“

Zároveň GARDE-EPS upozornil, že úřad při vydávání integrovaných povolení pro ArcelorMittal nesplnil své povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci konkrétně povinnost:

- přihlédnout.k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí (§ 14 odst. 3)

- uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu“ (§15 odst. 1).

a ani obecnou povinnost vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb, tj. povinnost zohlednit při své činnosti fakt, že v území nejsou dodržovány imsní limity koncentrací škodlivých látek v ovzduší.

Dne 5. března vyzvalo více než 2300 občanů ostravské městské části Radvanice a Bartovice a města Šenova peticemi společnost ArcelorMittal Ostrava a orgány veřejné správy k tomu, aby, tak jak jim zákon ukládá, učinily opatření k nápravě přetrvávajícího nezákonného stavu znečištění ovzduší v jejich obcích.[3]

Dne 14. března 2008 podal GARDE-EPS v rámci řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí připomínky k záměru vybudování nové žárové zinkovny, požadující důsledné zohlednění jejího kumulativního vlivu na ovzduší spolu s ostatními provozy ArcelorMittal a zavedení opatření k omezení primárních i sekundární prašnosti.

Poznámky k textu:

[1] Dle dat naměřených monitorovací stanicí provozovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě dochází v Radvanicích a Bartovicích k pravidelnému překračování následujících limitů:

a) ročního limitu prašnosti PM10 40 µg.m -3, a to ve všech letech (2005, 2006, 2007) o cca 65 %;
b) denního limitu prašnosti 50 µg.m -3 o maximálním počtu 35 ti překročení ročně, a to v roce 2005 o cca 440%, v roce 2006 o cca 430% a v roce 2007 o cca 500%;
c) ročního cílového limitu celkového obsahu benzo(a)pyrenu v částicích PM10 1 ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 900%, v roce 2006 o cca 1050% a v roce 2007 o cca 800%;
d) cílového ročního limitu celkového obsahu arsenu v částicích PM10 6 ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 100%, v roce 2006 o cca 120% a v roce 2007 o cca 90 %.

[2] Viz. dostupné odborné materiály, zejména směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) - „Air Quality Guidelines for Europe. Second Edition.“, (dostupné na: www.euro.who.int/document/e71922.pdf ), materiály Státního zdravotního ústavu - „Suspendované částice (aerosol)“ a „Hodnocení zdravotních rizik ze znečištění ovzduší v roce 2006“ (oba materiály dostupné na: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi) a charakteristik nebezpečných látek zveřejněných v informačním systému integrovaného registru znečišťování (dostupné na: http://www.irz.cz/obsah/ohlasovane-latky).

[3] Viz. „Hutní gigant ArcelorMittal využívá chyb krajského úřadu, který mu dovoluje neúměrně znečišťovat ovzduší.“ http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=188&tx_ttnews[backPid]=12&cHash=81daa30358

[4] Bližší informace o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji viz. např. návrh: „Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“, dostupný na:http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/zp_06_01.pdf.

[5] Viz. „Chceme dýchat vzduch bez jedů“ http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=199&tx_ttnews[backPid]=12&cHash=2e2c29a59e

Autor

Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace, ředitel Frank Bold Energy