Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Přelomový rozsudek: soud zrušil část Programu zlepšování kvality ovzduší ostravské aglomerace

Nejvyšší správní soud včera zrušil některé části Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen Program”) pro aglomeraci Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku. Soud rozhodl na základě kasační stížnosti obyvatele Ostravy, který tvrdil, že Program neobsahuje dostatečně účinná opatření a nepovede k snížení znečištění ovzduší na zákonnou mez v nejkratší možné době. Včerejší rozhodnutí bude pravděpodobně mít dopad I na další tři podobné případy, týkající se programů pro Prahu, Brno a Ústecko.

„Nejvyšší správní soud dal stěžovateli za pravdu v tom, že programu zlepšování kvality ovzduší schází některé povinné náležitosti. Konkrétně se jedná o harmonogram uplatňování jednotlivých opatření, který má zajistit včasné a účinné naplňování cílů Programu a zároveň jeho účinnou kontrolu a revizi. Dále se jedná o vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizace z hlediska účinnosti. Tyto podmínky přitom Ministerstvu ukládalo zpracované posuzování vlivů Programu na životní prostředí, tzv. SEA,” říká právnička Petra Marie Giňová z organizace Frank Bold, která ve sporu zastupuje stěžovatele a v první fázi sporu byla i žalobcem, spolu s ostravským spolkem Čisté nebe a panem Vladimířem Burdou.

Nejvyšší správní soud nejen že zrušil celý předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, který žalobu na Program zamítl, ale zrušil přímo části samotného Programu. Rozsudek je konečný. Ministerstvo životního prostředí, které Program v roce 2016 vydalo, nyní bude muset vypracovat nový, s účinnějšími opatřeními a realistickým časovým rámcem.

„Jedná se o přelomový rozsudek v tom smyslu, že soud jednoznačně specifikuje a zpřesňuje náležitosti, které mají programy na ochranu ovzduší obsahovat, aby mohly být v praxi účinné. Zároveň soud došel k závěru, že v tomto ohledu nebyla správně transponována evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Soud se přitom významně opřel o judikaturu Soudního dvora EU a zahraničních soudů, která směrnici takto rovněž vykládá,” dodává Petra Marie Giňová.

Zrušení části Programu nebude mít negativní následky pro ostravskou aglomeraci, protože opatření v něm obsažená lze realizovat i bez Programu a řada z nich se již dokonce realizuje  (například podpora výměny domácích kotlů).

Soud rozhodl, že opatření v Programu musí být účinná, a aby byla účinná, musí cílit především na průmysl, který je na Ostravsku hlavní příčinou znečištění ovzduší. Fakt, že u nás v Radvanicích-Bartovicích je imisní limit pro benzo(a)pyren mnohonásobně překračován, lze přičítat právě a jen průmyslu,” komentuje případ stěžovatel Vladimír Burda.

Povinnost vydat Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí ukládá zákon o ochraně ovzduší, který transponuje evropskou směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Účelem Programu je snížit míru znečištění ovzduší na zákonný limit v nejkratší možné době. Frank Bold a další organizace i stovky občanů Ostravska program před jeho vydáním v dubnu 2016 intenzivně připomínkovaly. Požadavky na to, aby Program obsahoval dostatečně určitá opatření, jejich časový plán a data podložené hodnocení jejich účinnosti, však nebyly v plné míře zohledněny, a proto Frank Bold a další žalobci podali v červnu 2016 návrh na zrušení Programu, který následně Městský soud v Praze zamítl. Jeden z žalobců s právním zastoupením Frank Bold následně podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jejímž výsledkem je včerejší konečný rozsudek.
 

Kontakt:

Petra Marie Giňová, právnička Frank Bold
tel. +420 734 202 657
petra.ginova@frankbold.org

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, kteří se zabývají aktuálními společenskými výzvami.

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Autor

Petra Marie Andrášik

Právnička týmu Servis pro občany, aktuálně na rodičovské dovolené