ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Modernizační fond: první tři programy jsou připraveny na ostrou výzvu

Aktuálně

Státní fond životního prostředí dokončil přípravu prvních tří programů Modernizačního fondu, tedy HEAT, RES+ a ENERG a vypsal první ostré výzvy v rámci programu HEAT. Vypsání prvních ostrých výzev v programu RES+ se očekává v květnu

Pravidla čerpání podpory v jednotlivých programech byly zveřejněny na webu SFŽP.  Ve Frank Bold jsme pro vás zanalyzovali podmínky programu č. 2 RES+, který byl v rámci předregistračních výzev nejpopulárnější. 

Nejprve je třeba říci, že se jedná o pravidla pro první výzvu z fondu, který má běžet téměř deset let, a kde prozatím není ani jasná konečná výše alokace, protože se bude odvíjet od ceny emisních povolenek. Můžeme proto předpokládat, že současné podmínky nejsou finální a budou se v průběhu let měnit. Flexibilní reakci na tržní vývoj a absorpční kapacitu jednotlivých programů koneckonců slibuje i SFŽP. 

Z toho důvodu pravděpodobně zůstávají podmínky programu č. 2 nastavené poměrně široce. Jediným omezením, které vyplývá z vládou schváleného Obecného programového dokumentu, je rozdělení jeho alokace (38,7 % Modernizačního fondu) mezi subjekty ETS (60 %) a non-ETS (40 %). Výzvy však budou společné. SFŽP by si tento poměr mělo hlídat samo, a to přednostně u projektů s výkonem nad 1 MW. Zástupci fondu jsou však přesvědčeni, že prostředků je dost a na každého se dostane.

Pravidla: čím se bude řídit rozdělování podpory?

Podpora z programu č. 2 RES+ bude poskytována formou jednorázové ex-post vyplacené dotace na základě dokumentů prokazujících dokončení realizaci projektu. Ale pozor: některé dokumenty je třeba doložit již předem. Například smlouvu o připojení k distribuční soustavě musíte doložit již při předkládání žádosti o podporu. 

Maximální míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů na projekt. Druhým aspektem, které SFŽP bude v žádostech kontrolovat, je, aby v rámci způsobilých výdajů nebyly překročeny hranice maximální intenzity podpory dané GBER. Například příprava projektové dokumentace však není považována za způsobilý výdaj.

Narozdíl od původní informace, že pro malé projekty do 1 MW výkonu bude určeno 8 % alokace programu, nakonec ve výzvách pro projekty FVE do 1 MW žádná zvláštní alokace stanovena nebude a prostředky budou poskytovány dle kontinuálně přijímaných žádostí. U projektů s výkonem do 1 MW se celková maximální výše podpory vypočítá součinem instalovaného výkonu a maximální jednotkové dotace. Ty se liší podle typu instalace:

Typ instalace

Výše podpory

pozemní FVE

12 500 Kč

FVE na obálkách budov

13 000 Kč

plovoucí FVE

13 500 Kč

agrofotovoltaika

18 000 Kč

akumulace splňující kritéria přijatelnosti

11 000 Kč


Podle našeho názoru je zvláštní tak malý rozdíl mezi dotacemi na pozemní FVE a ty na obálkách budov, jejichž výstavba je dražší, nicméně fond má čísla údajně podložená výpočty ČVUT. Tyto jednotkové ceny by měly být ve výzvě dále upraveny pomocí algoritmu, který zohlední vyšší měrné náklady menších instalací.

Projekty nad 1 MW budou soutěžit v rámci vyhlašovaných soutěžních kolových výzev,  které budou po dobu minimálně tří měsíců sbírat žádosti. Ty pak budou hodnoceny formou multikriteriálního bodového hodnocení na základě nákladové efektivity a technické úrovně projektu. V rámci technické úrovně projektu je již dopředu specifikován bodový systém, který zvýhodňuje některé typy instalací a to následovně: FVE plovoucí a agrofotovoltaika – 8 bodů, FVE integrované do konstrukcí budov – 8 bodů, FVE pozemní na brownfieldech – 3 body, ostatní pozemní – 0 bodů. 

Další, konkrétnější informace naleznete přímo v podmínkách programu.


Autor

Karolina Gyurovszká

Policy and Advocacy Officer týmu Odpovědné energie