Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Fungování obcí a úřadů,

Smlouvy obcí s investory

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Obsah
  1. Smlouvy obcí s investory
  2. Jsou takové smlouvy závazné?
  3. Změny v územních plánech

Některé obce, ve kterých mělo dojít k realizaci významnějších investic (a nemusí se jednat pouze o výstavbu velkého logistického centra nebo automobilky, podobný přístup s sebou nese i záměr vybudovat nová satelitní městečka), se setkaly s diskutabilním přístupem investorů – mnozí z nich si kladli požadavky, které měly směřovat k výraznému usnadnění investice a navíc měly být potvrzeny smluvně. Takové smlouvy mezi obcí jako samosprávou a investorem směřují k tomu, že obec usnadní investorům získání potřebných povolení, zaváže se ke konkrétní změně územního plánu a podobně, ačkoli příslušné úřady se dosud nijak nevyjádřily. Nesplnění závazků bývá zajištěno vysokými smluvními pokutami.

Jsou takové smlouvy závazné?

Obce uzavírají takové smlouvy v samostatné působnosti. Jejich obsahem zpravidla bývá několik závazků – jeden hlavní závazek, formulovaný opatrně – většinou se obce zavazují poskytnout investorovi veškerou součinnost, aby mohl realizovat svůj záměr. A následují další ujednání, zejm. o tom, jak konkrétně má obec jednat – schválit konkrétní změnu územního plánu, zařídit, aby byla vydána potřebná povolení bez průtahů.

Hlavní závazek může být platný a zřejmě jej nelze samostatně napadnout (ačkoli by teoreticky mohl v některých případech být v rozporu s dobrými mravy nebo popř. povinností samospráv jednat v zájmu svých občanů). Naopak dílčí navazující požadavky už významně zasahují do pravomoci úředníků, kteří fungují nezávisle na samosprávě (v přenesené působnosti vykonávají funkci státních orgánů). Tato dílčí ustanovení obcházejí zákon nebo evidentně odporují dobrým mravům a měla by být v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) neplatná (§ 580).

Smluvní pokuta pro případ neplnění závazků je rovněž sporná. U neplatných závazků nebude samozřejmě vymahatelná. U závazku poskytovat obecnou součinnost bude zase otázkou, zda by taková povinnost byla dostatečně konkrétní. Smluvní pokuta totiž musí být vázaná na porušení jednoznačně a přesně formulované povinnosti.

Změny v územních plánech

Poradna Frank Bold se několikrát setkala s otázkou, zda je pro obec závazná smlouva, ve které se starosta (resp. zastupitelstvo) zavázal ke spolupráci na změně územního plánu s tím, že do konkrétního data bude schválená požadovaná změna. Vše samozřejmě bývá doplněno systémem pokut za nesplnění požadavků.

Je tedy možné takovou smlouvu nějak vynutit? I zde platí výše uvedené – ustanovení, ve kterých se obec zaváže učinit konkrétní kroky a působit na výkon veřejné správy by měla být neplatná. Navíc není možné zavázat zastupitele, aby schválili konkrétní změnu územního plánu. To vyplývá z § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle tohoto ustanovení mj. člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Do jisté míry je třeba počítat také se závazným místním referendem, které může výrazně ovlivnit územní plánování obce a samozřejmě může územní plán schválený v rozporu se stavebním zákonem (a jinými zákony) zrušit na návrh krajský soud.

Systémová podjatost

Pokud obec uzavře smlouvu s investorem, můžete také namítnout podjatost úředníků obce, kteří rozhodují o projektu, jehož se týká smlouva. Více o této tzv. systémové podjatosti čtěte v našem manuálu Jak namítat podjatost?

Přečtěte si také naši publikaci Právem proti korupci.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty