Poradna

Lze povolit těžbu i přes chybějící podklad pro rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru?

Báňským úřadem bylo vydáno rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, aniž by však bylo před tím poskytnuto závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší, které vyžaduje zákon. Bude mít tato skutečnost vliv na další pokračování realizace těžby?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 2. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je podkladovým rozhodnutím pro řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek. Jelikož bylo vydáno rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru bez závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší, jedná se o nezákonné rozhodnutí, které by mělo bránit vydání navazujícího rozhodnutí. Proto doporučujeme účastnit se prostřednictvím spolku řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a namítat zde nezákonnost tohoto rozhodnutí. Zároveň můžete ve stanovených lhůtách napadat přímo nezákonné rozhodnutí.

Jak napadnout přímo nezákonné rozhodnutí

Pokud jste jako spolek byli účastníkem řízení, můžete proti nezákonnému rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení. (1) Můžete dát také podnět k zahájení přezkumného řízení, na které ale není nárok. Přezkumné řízení zahajuje nadřízený správní orgán, ve vašem případě tedy Český báňský úřad. (2) Český báňský úřad může nezákonné rozhodnutí zrušit. Přezkumné řízení ale musí být zahájeno do 1 roku od právní moci napadeného rozhodnutí. (3)

Další možností by bylo podat návrh na zrušení dobývacího prostoru. (4) Tento návrh může podat pouze obvodní báňský úřad a těžařská společnost. Jedinou možností je tedy podání podnětu obvodnímu báňskému úřadu, aby tento návrh podal. Na podání návrhu ale není právní nárok, bude záležet pouze na uvážení obvodního báňského úřadu.

Účast v navazujícím řízení

Řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek se můžete účastnit prostřednictvím spolku založeného za účelem ochrany přírody a krajiny. O tomto řízení si můžete více přečíst zde. Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je v tomto řízení podkladovým rozhodnutím. (5) Jako účastník řízení byste proto měli namítat nezákonnost rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru jako překážku vydání dalšího rozhodnutí.

Nezákonnost podkladového rozhodnutí je třeba v navazujícím řízení skutečně namítat. Pokud by podkladové rozhodnutí bylo zrušeno pro nezákonnost (například v přezkumném řízení) až po právní moci navazujícího rozhodnutí, bylo by pozdě. Pozdější zrušení nezákonného podkladového rozhodnutí totiž nemá za následek zrušení pravomocného navazujícího rozhodnutí. (6)

Poznámky

(1) § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(2) § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě báňské
(3) § 94 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(4) § 28 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
(5) § 6 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., ze dne 20. května 1988 o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
(6) Rozsudek NSS sp. zn. 1 As 79/2008 ze dne 4. 2. 2009.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty