Poradna

Účast spolku v řízeních

Aktualizováno k právnímu stavu 8. 1. 2017

Pokud se v nějakém místě plánuje například stavební činnost, musí takový záměr projít řadou řízení. Na většinu činností, které mohou ohrozit zeleň, živočichy, vodu nebo jiné složky životního prostředí, potřebuje investor povolení vydané ve správním řízení. Jeho výsledek můžete ovlivnit, když se řízení budete účastnit. Řízení je několik typů podle toho, o čem konkrétně se jedná, u každého se také liší okruh účastníků. Jako jednotlivec se můžete účastnit jen některých řízení, u většiny z nich je ale možné se zapojit jako spolek.

Víte, jaká mají účastníci řízení práva?

Přečtěte si, co musíte u jednotlivých řízení splňovat, abyste se mohli zapojit:

Povolení zásahu do přírody a krajiny

Spolky se mohou účastnit všech řízení, ve kterých se povoluje záměr představující zásah do přírody a krajiny (např. povolení kácení, staveb, těžby a podobně) vyjma těch, které následují po procesu EIA. Účast spolků umožňuje ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. (1)
Spolky musí přitom splnit tyto 3 podmínky:

 1. Uvést ve stanovách jako hlavní cíl spolku ochranu přírody a krajiny 
  – doporučujeme držet se této formulace, neužívat tedy například formulaci „ochrana životního prostředí“
 2. Podat si žádost o informování úřadem o zahajovaných řízeních 
  – žádost je platná 1 rok (je třeba ji obnovovat) a musí být omezena na určitý typ řízení a lokalitu (2)
 3. Do 8 dnů od zahájení řízení se přihlásit jako účastníci 
  – o zahájení řízení může úřad informovat spolek poštou, pokud mu to ale výslovně umožňuje jiný právní předpis (3) (např. správní řád toto umožňuje u řízení s více než 30 účastníky), stačí, když informaci uvede na úřední desce. Proto doporučujeme úřední desku pravidelně sledovat.

Stáhněte si vzor žádosti o informování o zahajovaných řízeních a vzor přihlášení do řízení.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Postup posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) není správním řízením, přesto se správní řád na proces EIA podpůrně použije. Pro účast veřejnosti platí zvláštní pravidla – každý má právo zaslat vyjádření, úřad se jimi ale nemusí řídit.

U záměrů, které v rámci procesu EIA skončily negativním závěrem zjišťovacího řízení (tj. že záměr není třeba dále posuzovat v procesu EIA) není jasné, zda se účast spolků v navazujících řízeních řídí § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (kde je nutné se do řízení přihlásit ve lhůtě 8 dní) nebo zákonem EIA (podle kterého je nutné se do navazujících řízení přihlásit ve lhůtě 30 dnů). V tomto ohledu tedy doporučujeme sledovat úřední desku a do navazujících řízení se z obezřetnosti raději přihlásit ve lhůtě 8 dní.

Řízení navazující na EIA

Do navazujících řízení se může zapojit kdokoli, kdo o účast projeví zájem. Každý však nebude mít v řízení stejná práva.
Z nevládních organizací budou mít postavení klasických účastníků pouze ty, které existují minimálně 3 roky nebo ty, kterým se povede sesbírat 200 podporujících podpisů od občanů. Ostatní osoby, které se chtějí do řízení zapojit, budou mít pouze tzv. konzultativní právo účasti.

Spolkům je v navazujících řízeních přiznáno postavení účastníků řízení, pokud svou účast oznámí do 30 dnů od oznámení zahájení řízení. Nemusí přitom mít předem podanou žádost být informováni o zahajovaných řízeních. V navazujícím řízení lze zpravidla podat připomínky či námitky do 30 dnů od oznámení zahájení řízení.

Spolek má nově možnost v navazujícím řízení podat odvolání i v případě, že se do řízení nepřihlásil a tedy nebyl účastníkem řízení od počátku. Zároveň mají spolky možnost žalovat u krajského soudu rozhodnutí přijaté v navazujícím řízení. (4)

Přečtěte si podrobně, jak se zapojit do procesu EIA.

Vodoprávní řízení

Spolky se mohou účastnit také vodoprávních řízení dle vodního zákona (např. řízení o vypouštění odpadních vod). Nemají ale možnost účastnit se stavebního řízení o povolení vodního díla.

Pokud chce být spolek účastníkem řízení, musí splnit podobné tři podmínky jako při řízeních dle zákona o ochraně přírody a krajiny:

 1. Cíl spolku dle stanov je ochrana životního prostředí.
 2. Požádat vodoprávní úřad o poskytování informací o zahajovaných řízeních.
 3. Do 8 dnů po obdržení informace se do řízení přihlásit(5)

Námitky účastníků pak lze podat na ústním jednání, anebo – pokud se ústní jednání nekoná – ve lhůtě určené úřadem.

Podobně jako u stavebních řízení, i zde platí, že pokud vodoprávní řízení navazuje na proces posuzování vlivů (EIA), může se spolek do řízení přihlásit ve lhůtě 30 dní od zveřejnění na úřední desce. Úprava přihlášení spolků do vodoprávního řízení dle vodního zákona (do 8 dní) se v tomto případě nepoužije.

V řízeních navazujících na proces EIA platí obdobně, že námitky účastníků lze podat nejpozději na veřejném ústním jednání anebo - pokud se nekoná - ve lhůtě stanovené úřadem.

Stáhněte si vzor žádosti o informace o zahajovaných vodoprávních řízeních.

Integrované povolování

Řízení o vydání integrovaného povolení (IPPC) probíhá u stanovených záměrů a zařízení s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí. (6)

Spolky se mohou účastnit řízení dle tohoto zákona za těchto podmínek:

 1. Předmětem činnosti spolku je prosazování a ochrana profesních nebo veřejných zájmů.
 2. Do 8 dnů ode dne zveřejnění údajů o zahájení řízení a o obsahu žádosti se spolek písemně přihlásí příslušnému úřadu jako účastník. (7)

Více informací naleznete v našem manuálu Účast veřejnosti v integrovaném povolování (IPPC).

Povolování staveb

Při povolování staveb probíhá zejména řízení územní a stavební. Spolek má dvě možnosti, jak se těchto řízení účastnit:

 1. splnit podmínky uvedené výše u Povolení zásahu do přírody a krajiny nebo 
 2. podmínky uvedené výše u Posuzování vlivů na životní prostředí. (8)

Místo územního a stavebního řízení mohou probíhat jejich zkrácené formy:

 1. Územní souhlas 
  Po podání žádosti o územní souhlas se může spolek do 8 dnů přihlásit a na základě svých připomínek požadovat, aby proběhlo plné územní řízení.
 2. Ohlášení stavby 
  Je-li ohlášena stavba, může se spolek také přihlásit a požadovat plné stavební řízení.
 3. Certifikát autorizovaného inspektora 
  Pokud je vydáván certifikát, musí inspektor před jeho vydáním kontaktovat spolky, které mají na úřadě podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny a vyžádat si jejich souhlas. Poté je certifikát zveřejněn na úřední desce a spolky k němu mohou podat námitky (mohou namítat, že certifikát neodpovídá podkladu, k němuž daly souhlas, nebo že jejich souhlas nebyl vůbec opatřen).

K těmto zvláštním režimům jsme zpracovali také manuály Obrana proti územnímu souhlasu a ohlášení a Certifikáty autorizovaných inspektorů.

Povolení k činnostem využívajících jadernou energii

Spolek se řízení dle atomového zákona účastnit nemůže, protože žadatel je jediným účastníkem řízení. (9) Veřejnost může ovlivnit řízení jen nepřímo podáním připomínek v procesu posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. EIA.

Poznámky

(1) Spolky se na základě tohoto ustanovení zpravidla mohou účastnit i řízení podle jiných zákonů. Účast se týká nejen správních řízení, ale i řízení o vydání jiných dokumentů typu souhlas, závazné stanovisko apod.
(2) Dle převažujícího výkladu musí spolky podat žádost ještě před zahájením řízení, do kterého se chtějí přihlásit. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 25/2012-21 je možné podat žádost i během řízení (to však platí jen pro spolky vzniklé až po zahájení řízení). V závislosti na typu řízení, kterých se chcete účastnit je třeba žádost podat na obecní úřad, odbor životního prostředí (řízení o kácení), stavební úřad (územní a stavební řízení) nebo správu národního parku/AOPK (řízení ve zvláště chráněných územích).
(3) Úřad si nemůže volně vybrat mezi doručením oznámení o zahájení řízení poštou anebo na úřední desce. Oznámení na úřední desce musí výslovně umožnit jiný právní předpis, jinak se vždy doručuje poštou přímo danému spolku. Více viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 38/2013. 
(4) Spolek musí mít jako hlavní poslání ochranu životního prostředí a musí existovat minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Úplný výčet podmínek viz § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění účinném od 1. 4. 2015 (dále jen „zákon o EIA“).
(5) § 115 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“)
(6) zařízení uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a integrovaném registru znečišťování (dále jen „zákon o IPPC“)
(7) § 7 odst. 1 písm. e) zákona o IPPC
(8) Stavebního řízení se navíc může účastnit, jen pokud o daných otázkách nebylo rozhodnuto v územním řízení, viz § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) od novely platné od 1. 1. 2013
(9) § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a § 19 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon 

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta