Poradna

Jak si pohlídat lhůty v jednání s úřady a soudy?

Aktualizováno k právnímu stavu 8. 1. 2018

  1. V čem se liší hmotněprávní a procesní lhůta?
  2. V čem se liší prekluzivní a promlčecí lhůta?
  3. Jak se liší lhůta subjektivní a objektivní?
  4. Poznámky

Plynutí lhůt vymezuje čas, ve kterém můžete uplatnit své právo nebo učinit úkon v řízení. Proto je třeba věnovat jim zvýšenou pozornost. V praxi se jejich rozlišení uplatní zejména z důvodu rozdílného způsobu jejich počítání.

Rozlišujeme několik druhů lhůt.

1. V čem se liší hmotněprávní a procesní lhůta? 

Rozdíl mezi hmotněprávní a procesní lhůtou spočívá v jejich účelu – hmotněprávní lhůta je zásadně lhůtou k uplatnění práva, zatímco procesní lhůta je lhůtou k učinění určitého úkonu v řízení.

 Lhůta hmotněprávní

  • Příklad: Podání žaloby k uplatnění práva na náhradu škody
  • Kde ji hledat: Je stanovena v předpise hmotněprávní povahy (tj. v předpise, který stanovuje práva a povinnosti – např. občanský zákoník).
  • Lze její zmeškání prominout? NE. Jejím uplynutím právo buď ze zákona zaniká, nebo mu po uplatnění námitky promlčení nemůže být přiznána soudní ochrana (viz níže).

Lhůta procesní

  • Příklad: Navržení důkazů, podání odvolání
  • Kde ji hledat: V předpise procesní povahy, který upravuje postupy řízení při uplatňování práv a povinností – např. správní řád).
  • Lze její zmeškání prominout? ANO, ale jen ve výjimečných případech, pokud to zákon výslovně nezakazuje.

Jak si spočítat lhůtu?

Rozdíl při počítání hmotněprávních a procesních lhůt spočívá v tom, zda se započítává i doba potřebná pro doručení (zpravidla jde o dobu poštovní přepravy).

V případě hmotněprávní lhůty se doba poštovní přepravy do běhu lhůty započítává. Například lhůta pro podání žaloby k uplatnění náhrady škody uplyne v pátek 2. ledna. Jde o lhůtu hmotněprávní, proto je nutné uplatnit toto právo nejpozději tento ten. Nejpozději v pátek 2. ledna musí být tedy žaloba na náhradu škody již fyzicky doručena soudu (buď poštou, nebo např. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).

V případě procesní lhůty se doba poštovní přepravy do běhu lhůty naopak nezapočítává. Například lhůta pro podání námitek v územním řízení uplyne také v pátek 2. ledna. Jde o lhůtu procesní, proto stačí, když budou námitky tento den (v pátek 2. ledna) předány k poštovní přepravě. Fakticky tedy budou soudu nebo úřadu doručeny až v pondělí nebo úterý, ale lhůta zůstane zachována.

2. V čem se liší prekluzivní a promlčecí lhůta?

Lhůty dělíme dále na prekluzivnípromlčecí, a to podle toho, zda právo uplynutím lhůty zcela zaniká nebo jen ztrácí svou ochranu ze strany státních orgánů.

Prekluzivní lhůta

V případě prekluzivní lhůty právo po jejím uplynutí zcela zaniká.

Příklad: Příkladem prekluzivní lhůty je lhůta pro uplatnění předkupního práva (1). Pokud není toto právo uplatněno ve lhůtě šesti měsíců, zcela zanikne a není jej tak možné později uplatňovat žádným způsobem.  

Promlčecí lhůta

V případě lhůty promlčecí právo jejím uplynutím nezaniká, ale ztrácí ochranu ze strany státních orgánů. Dlužník tedy může dobrovolně splnit svůj závazek a věřitel může přijmout jeho plnění. V případě, že dlužník vznese námitku promlčení, nemůže se již věřitel domáhat splnění závazku soudní cestou.

Příklad: Příkladem promlčecí lhůty je lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody. Promlčí se za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla, a současně za tři roky ode dne, kdy se o ní poškozený dozvěděl) (2).

3. Jak se liší lhůta subjektivní a objektivní?

Dále rozlišujeme lhůty subjektivní a objektivní podle toho, zda je jejich (u)plynutí spojeno s nějakou subjektivní okolností, o které se neví přesně kdy (a jestli) nastane, nebo ohraničeno pevně stanoveným časovým okamžikem.

Subjektivní lhůta

Subjektivní lhůta se odvíjí od okolnosti, která je subjektivní a neví se o ní, zda a kdy nastane.

Příklad: Spolek se dozví o zrušení rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Tento okamžik je počátkem běhu tříměsíční lhůty pro podání žádosti o obnovu územního řízení. Jde o lhůtu subjektivní, protože nevíme, zda a kdy se spolek o zrušení rozhodnutí dozví.

Objektivní lhůta

Objektivní lhůta se odvíjí od okolnosti objektivní, o níž se již předem ví, že nastala i kdy nastala.

Příklad: Podání žádosti o obnovu řízení je správním řádem omezeno tak, že ji lze podat nejpozději do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Jedná se o lhůtu objektivní, protože víme, že právní moc rozhodnutí nastala, i kdy se tak stalo.

Kombinace

Zpravidla se setkáváme s kombinací subjektivní a objektivní lhůty.

Příklad: Příkladem je výše zmiňovaná promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody, která uplyne po 3 letech ode dne, kdy se o škodě poškozený dozvěděl, nejpozději ale po 10 letech ode dne, kdy škoda vznikla. V tomto případě máme tříletou subjektivní a desetiletou objektivní lhůtu pro uplatnění nároku.

Pokud uplyne objektivní lhůta, nelze již úkon učinit, To platí i v případě, že subjektivní lhůta ještě neuplynula, nebo dokonce ještě ani plynout nezačala.

Poznámky

(1) Ustanovení § 1187 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(2) Ustanovení § 629 a § 636 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta