Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak namítat podjatost?

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Máte pochybnosti o nestrannosti úředníka, který vede správní řízení, kterého se účastníte? Podejte námitku podjatosti.

Úředník, který má osobní zájem na výsledku řízení, kvůli němuž vznikají pochybnosti o jeho nepodjatosti, nesmí rozhodovat. Jeho nadřízený by jej měl z celého řízení anebo jen pro některé úkony, kterých se podjatost týká, vyloučit a ustanovit jinou úřední osobu.

Kdo je podjatý?

Podjatý tak například může být úředník, který:

 • Vlastní firmu, která má dodávat žadateli materiál pro realizaci zakázky, o jejíž povolení žádá.
 • Je vlastníkem pozemku sousedícího s tím, na němž se žádá o povolení stavby, a se stavbou nesouhlasí.

Za podjatost se naopak nepovažuje

 • Sama skutečnost, že se úředník zná se zástupcem účastníka řízení či si s nimi dokonce tyká. (1)
 • Jestliže úředník rozhoduje o přestupku zastupitele obce. (2)

Jak podjatost namítat?

Podjatost může namítnout účastník řízení. Musí však námitku podjatosti vznést ihned poté, kdy podjatost zjistí. (3) O námitce (o podjatosti úředníka) pak bezodkladně rozhodne usnesením služebně nadřízený úřední osoby, jíž se námitka podjatosti týká (nebo ten, kdo má obdobné postavení). Proti tomuto usnesení se můžete odvolat.

Pokud služebně nadřízený bude považovat námitku za opožděnou, informuje o tom podatele námitky sdělením. I tak ale může podjatou úřední osobu z řízení nebo z některých úkonů v řízení vyloučit. Nemusí o vyloučení ale již rozhodovat usnesením jako u včasně podané námitky.

Systémová podjatost

V některých případech mohou být podjatí všichni úředníci obce nebo kraje (tzv. systémová podjatost). To nastane, pokud úředník obecního úřadu rozhoduje o věci, na níž má obec výrazný zájem. Úředník je zaměstnancem obce a je tak na obci ekonomicky závislý. Může tak vzniknout pochybnost o jeho nestrannosti při rozhodování.

Kritéria, kdy pravděpodobně půjde o podjatost všech úředníků obce, stanovil Nejvyšší správní soud (4):

 • Jde o medializovaný, politicky významný, velmi rozsáhlý nebo kontroverzní záměr (důkazem mohou být častá mediální vyjádření k záměru, předvolební sliby, masivní účast veřejnosti v řízení nebo vyjádření v rámci komunální politiky) – např. v případě výstavby protipovodňové stěny (5) nebo spalovny. (6)
 • Existuje osoba, která má zájem na určitém výsledku řízení a může ovlivnit rozhodujícího úředníka.
 • Stačí přitom poměrně nízká míra podezření, nemusí jít o jistotu.
 • Důvodem mohou být také ekonomické zájmy města (např. pokud město vlastní teplárnu a žadatel žádá v řízení o odpojení od jejích dodávek).
 • Signálem systémové podjatosti budou často také smlouvy obce s investorem. (7)

Rozhodnutí o případné podjatosti je vždy individuální, podjatost nemusí být nutně shledána. Za výše popsaných okolností však vzniká tzv. systémové riziko podjatosti, které je nutné prověřit.

Důvodem pro systémovou podjatost naopak není skutečnost, že:

 • Obec je žadatelem o vydání povolení a o jeho vydání rozhoduje úředník této obce.
 • Hrozí dotčení majetkových práv obce, např. jestliže jde o stavbu na pozemku sousedícím s obecním pozemkem.

Pokud tedy obec např. hodlá pokácet dva stromy a požádá o povolení svůj vlastní odbor životního prostředí, mohli bychom se spokojit s konstatováním, že díky jejich pokácení obec asi příliš nezíská, ani neztratí, o systémovou podjatost nepůjde. Pokud však půjde o rozsáhlou, např. stamiliónovou investici obce do průmyslové zóny, od níž si představitelé obce slibují snížení nezaměstnanosti, navíc uzavřou smlouvy o spolupráci s investorem slibující rychlé a hladké vydání potřebných povolení, či veřejně stavbu takové zóny podporují, bude žádoucí systémové riziko podjatosti prověřit.

Pokud je zjištěna systémová podjatost, vydá o tom nadřízený orgán (u obce krajský úřad) usnesení a následně dalším usnesením rozhodne o jiném úřadu, který o věci rozhodne místo podjatého úřadu. (8)

Stáhněte si náš vzor námitky systémové podjatosti úředních osob

Poznámky

(1) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 7/2009-753
(2) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 29/2007-74
(3) Ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(4) Zejm. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 89/2010-119
(5) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 60/2013-26
(6) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn.30  A 76/2012-266
(7) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 158/2014 - 30
(8) Ustanovení § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta